สารนิพนธ์
ฐ, 115 หน้า : ตารางประกอบ 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฏ, 123 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ด, 130 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ณ, 167 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฒ, 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฏ, 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ผ, 180 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ณ, 164 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฐ, 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฑ, 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ฏ), 102 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ฒ)125 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552