เรื่องสั้น
132 หน้า
เรื่องสั้น
208 หน้า ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
128หน้า ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
204หน้า ภาพประกอบ
    รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
เรื่องสั้น
320 หน้า 19 ซม.
งานวิจัย
(ก-ช), 107 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
119 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544
งานวิจัย
(ก-บ), 343 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
งานวิจัย
229 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
82 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
S, 826 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.