งานวิจัย
229 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
287 หน้า
งานวิจัย
(ก-ฉ) 82 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
    วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 25
Note: วิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 25