งานวิจัย
691 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(iv) 181 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฉ) 86 หน้า : ภาพ ; 30 ซม.