งานวิจัย
302 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิประกอบ
งานวิจัย
82 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
ก-ส, 204 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
162 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
ก-ฌ, 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(38), 262 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฏ) 257 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
287 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
งานวิจัย
(ฉ), 154 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
5, 79 หน้า ; 29 ซม.