งานวิจัย
75 หน้า
    รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
งานวิจัย
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
87 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฐ), 181 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
งานวิจัย
61 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฉ), 118 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2547
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2547
งานวิจัย
109 หน้า : ตาราง, แผนที่
งานวิจัย
S, 826 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.