งานวิจัย
ก-ช, 94 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
219 หน้า : ภาพ, แผนที่ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(xiv), 89 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
(x), 107 หน้า ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
xviii, 541 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom
งานวิจัย
287 หน้า
งานวิจัย
5, 79 หน้า ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-จ)(4), 73 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
12, 216 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
134 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
70 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
งานวิจัย
[27], 105 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.