งานวิจัย
(28) 294 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
ฉ, 162 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(6), 356 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
 • การนิยาม
 • การนิยามกับตรรกศาสตร์
 • วิทยาศาสร์กับการนิยาม
 • ประโยชน์ของการนิยาม
 • กฎของการนิยามที่ดี
 • การนิยามกับภาษาในบริบทของการใช้ของวิตเกนสไตน์
 • บทบาทของการนิยามกับการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา
 • สรุป
 • สิกขาบทวิภังค์และบทภาชนีย์แห่งปาริชิก 4
 • ประวัติของพระไตรปิฏก
 • วินัยปิฏก
 • ความหมายและโครงสร้างสิกขาบท
 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิกขาบทวิภังค์และบทภาชนีย์
 • ปาราชิก 4
 • บทที่ 3 ผลการวิจัย
 • บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัย
ซ, 162 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
140 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ช) 193 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
งานวิจัย
(ก-ฌ), 269 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ก-ฒ), 223 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
287 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
งานวิจัย
517 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปและที่มาของเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของตันฉบับ รูปอักษร และอักขรวิธีที่ปรากฏในหนังสือสมุดไทยเรื่องนันทโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 4 การเปรียบเทียบนันโทปนันสูตรคำหลวงกับพระบาฬีนนโทปนนทสูตร
 • บทที่ 5 หลักธรรมในเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัย
(ญ), 119 หน้า : ภาพปประกอบ, ตาราง
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ,2543
งานวิจัย
หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.