งานวิจัย
หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
266 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
(ฉ), 154 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ช), 107 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
งานวิจัย
119 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2543
Note: ฉบับอัดสําเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2543
งานวิจัย
(ก-ฒ), 177 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
44 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
(33), 327 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
ญ, 87 หน้า ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-บ), 343 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
งานวิจัย
ก, 268 หน้า ; 30 ซม.