งานวิจัย
(ญ), 98 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Note: รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
งานวิจัย
495 หน้า ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ปีศาจงูชาว
 • บทที่ 2 เงาลึกลับ
 • บทที่ 3 ผู้พิทักษ์ศพ
 • บทที่ 4 กะโหลกเซียนถ้วยแก้ว
งานวิจัย
(6), 356 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
 • การนิยาม
 • การนิยามกับตรรกศาสตร์
 • วิทยาศาสร์กับการนิยาม
 • ประโยชน์ของการนิยาม
 • กฎของการนิยามที่ดี
 • การนิยามกับภาษาในบริบทของการใช้ของวิตเกนสไตน์
 • บทบาทของการนิยามกับการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา
 • สรุป
 • สิกขาบทวิภังค์และบทภาชนีย์แห่งปาริชิก 4
 • ประวัติของพระไตรปิฏก
 • วินัยปิฏก
 • ความหมายและโครงสร้างสิกขาบท
 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิกขาบทวิภังค์และบทภาชนีย์
 • ปาราชิก 4
 • บทที่ 3 ผลการวิจัย
 • บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัย
(ก-จ)(4), 73 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
219 หน้า : ภาพ, แผนที่ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ซ) 156 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พ.ศ.2559
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พ.ศ.2559
งานวิจัย
169 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
งานวิจัย
112 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ช) 80 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
(ก-ต) 195 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
งานวิจัย
167 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
Note: รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
งานวิจัย
(ก-ช) 83 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.