Search results

72 results in 0.03s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of th eYouths in th eJuvenile Observation and Pretection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลิง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการชับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคนเองของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฟติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ ดีไซน์สำหรับถอดประกอบ
 • บทความวิจัย การแก้ปัญหารการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบเวลาโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมผสานด้วยฮิวริสติกแบบแทรกไปข้างหน้าและวิธีการค้นหาคำตอบเฉพาะที่ การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทองของหัวร่องน้ำ
 • การทดลองอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผนังด้านบนห้องอบแห่งเป็นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
 • การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวห่วงโซ่มาร์คอฟ
 • การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีสด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพุนธุกรรม
 • การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อศึกษาอทะฺพพลความไม่เท่ากันของโลหะแผ่นที่ระดับความเครียดสูงของเหล็กแผ่นคาร์บอนต่ำ
 • การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
 • เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง : อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร
 • เมคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
 • ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงตอตาปาซิเคอร์แบงค์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน
 • ผลของเถ้าถ่านหินต่อการแทรกซึมคลิไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตและมวลรวมธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาช่วงความเชื่อมั่นผลต่างค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่ม สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ด้วยวิธี Price Bonett Bootstrap-t
 • ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
 • ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและทเทเนียไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสีย้อมธรรมชาติ
 • บทความวิชาการ การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย : แบบผงแห้งและแบบสกัด
 • เขตย่อยวิภัชนัยกึ่งริงของอาเลฃขแกรสส์แมน
 • แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคท่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งใการริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
 • รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร
 • การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
 • ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 • การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
 • บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พงศ. 2554-2556
 • การกำหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญากับการพัฒนา : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5 : การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้่ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • บทความที่ 1 การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา
 • บทความที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • บทความที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 • บทความที่ 4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • บทความที่ 5 อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฎีจากรากฐาน
 • ผลกระทบของระบบบริหารจัดการคนเก่งและการวางแแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธนาคารทหารไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติต่อปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การจัดหมวดหมุ่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง
 • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • การพัฒนารุปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
 • การบริหารพื้นที่ส้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อกรณีศึกษาโรงเรียงเมืองคง (คงคาวิทยา) และโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
 • ปรีชาญาณของคนพากย์โขน
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย
 • นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 54 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • ความพลิกผันของดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการโฆษณาขององค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติรกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
 • ความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อเครื่องมือด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • พิธีไหว้ครู : ดนตรีและคติความเชื่อที่แฝงอยู่ของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์
 • การใช้สื่อใหม่เพื่อนันทนาการด้านกีฬาฟุุตบอลกับการรับรู้ความสัมพันธ์ทางสังคมของแฟนบอลผู้สูงอายุสโมสรชลบุรี เอฟซี
 • วัฒนธรรมสร้างสรรค์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 • ทางออกความขัดแย้งและผลการปฏิบัติงานจากการขับเคลื่อนโดยการบริหารองค์กรในมิติด้านโครงสร้าง การสื่อสารและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้โดยมีกลุ่มอายุเอ็มและเอ็กซ์เป็นตัวแปรกำกับ
 • ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตชาวกัมพูชา มหาวิทยาลัยบูรพา : ศึกษากรณีการใช้คำและการสร้างประโยค
 • พฤติกรรมเชิงลึกของนิสิตมหาวิทยาลัยในการสวมหมวกนิรภัย
 • อุดมการณ์ทางเพศในพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1-2 : การวิเคราะวาทกรรมเชิงวิพากษ์
 • การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • "รักระหว่างรบในทวิภพ" องค์ประกอบอันนำไปสู่วรรณกรรมแนวโรมานซ์อิงประวัติศาสตร์
 • คติความเชื่อเรื่องพระร่วงในสังคมไทย : บทบาทและการดำรงอยู่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • บทความวิจัย การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 • การศึกษาความรู้ความเข้าใจเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ ศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือในต่างประเทศ : แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย
 • คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน การแก้ปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินทวงคืนพื้นที่โบราณสถาน
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินกบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : ความหวังใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย
 • การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • หลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "เด็กก็คือเด็ก"
 • การพูดภาษาของมือกับมือ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • DeManln Model รูปแบบแนวทางการเลือกการบริหารในยุุค Thailand 4.0
 • บนเส้นทางของความภาคภูมิใจ แห่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : ศึกษานิเทศก์ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2561
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
 • บทความวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ การทดสอบหาสมบัติทางกลของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อนำไปใช้กับการจำลองของกระบวนการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำ
 • การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่รับน้ำ กรณีศึกษาพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรจุสารเคมีเหลว
 • การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับการลดระยะเวลาการจัดทำเอกสารสั่งซื้อวัสดุ อะไหล่และเอกสารว่าจ้างซ่อมบำรุง กรณีศึกษาบริษัทในอุตาหกรรมโลกจิสติกส์
 • การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกลองความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
 • แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโลพีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะตริลิก
 • ระบบการจัดการหุ่นบนต์หลายตัวสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประเมินควาเสี่ยงโดยกระบวนการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลวและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็นนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
 • แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
 • รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
 • สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์ขพอลิโพรไพลีน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
Note: ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
TOC:
 • กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 • วัฒนธรรมก่อนประวัติศษสตร์ลุ่มแม่น้ำเมย แอ่งแม่สอด และเทือกเขาถนนธงชัยตอนกลาง
 • วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : สารัตถะและการสืบทอด
 • จิตรกรรมฝาผนัง "พระพุทธเจ้าตรัสห้ามธิดามาร" ณ ศาลาแดง วัดพระเชุพนวิมลมังคลาราม
 • การจัดสร้างพระฝางจำลอง ของวัดพระฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ฉลาด เค้ามูลคดี : ทศกัณฐ์คนแรกของโรงเรียนกรมศิลปากร
 • การสมโภชพระราชลัญจกรและตราตำแหน่งครบ ๑๐,๐๐๐ วัน รัชการที่ ๕
 • เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ : ๓๓๓ ปี คณะราชฑูตสยาม (โกษาปาน) ไปฝรั่งเศา : และพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
 • ภาพเก่า - เล่าอดีต บัตรอวยพร
 • ถามมา - ตอบไป พุทธาภิเษก เทวาภิเษก และมังคลาภิเษก
 • ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร : งาพระยาเศวตกุญชร