Search results

6 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
TOC:
 • แนวทางการพัฒนาการดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ 2542 โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิดแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเป็นระบบ
 • การประสานความร่วมมือในการปกิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2562 ระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • DSI กับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลในรอบปีงบประมาณ 2562
 • หลักคิดและเทคนิคการสืบสวน จับกุมบุคคลตามหมายจับ
 • การสืบสวนขยายผลเครือข่ายขบวนการคอลเซ็นเตอร์
 • การกระทำความผิดฐานยึดถือครอบครอง "ป่า" ตามพระราชบัญญัติป่าไม่ พ.ศ. 2484 ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518
 • ซื้อของแบรนด์ปลอม : เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว
 • การพนันออนไลน์ภัยใกล้ตัว
 • ดีเอสไอ จัดทัวร์ความรู้ "กันภัยไซเบอร์" มุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกิจกรรม DSI Campus Tour Season 3
 • กฎหมายใหม่..ชวนรู้ ถึงเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการคุ้มครอง
 • กลิตเตอร์ : ยาพิษสิ่งแวดล้อม
 • 17 มารยาทที่ทำให้คุณ ดูเป็นมืออาชีพในที่ทำงาน
 • โรคหลอกตัวเอง (โรคมโน)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 23 ฉบับที่ 120 กรกฎาคม - กันยายน 2562
Note: ปีที่ 23 ฉบับที่ 120 กรกฎาคม - กันยายน 2562
TOC:
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี
 • เมื่อบริษัทลูกหนี้ถูกขีดชื่อออกจาทะเบียน เจ้าหนี้จะดำเนินการบังคดีได้หรือไม่
 • ปัญหาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดเสียหายระหว่างผู้ซื้อทรัพย์ขอขยายเวลาวางเงิน
 • ผลทางกฎหมายภายหลังปลดจากล้มละลาย
 • รอบรั้วบานเย็น
 • สนุกกับภาษา
 • ท่านถามเราตอบ
 • พลายกระซิบ
 • นานา...น่ารู้
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 23 ฉบับที่ 118 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 23 ฉบับที่ 118 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี
 • การบังคับชำระเงินตามคำสั่งทางปกครองโดยกรมบังคับคดี
 • รอบรั้วบานเย็น
 • สนุกกับภาษา
 • ท่านถามเราตอบ
 • พลายกระซิบ
 • นานา...น่ารู้
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 23 ฉบับที่ 119 เมษายน - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 23 ฉบับที่ 119 เมษายน - มิถุนายน 2562
TOC:
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี
 • รายงานการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • รอบรั้วบานเย็น
 • สนุกกับภาษา
 • ท่านถามเราตอบ
 • พลายกระซิบ
 • นานา...น่ารู้