Search results

6 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
TOC:
 • อัครศานูปถัมภก : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 • การเมืองในวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
 • บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับการใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาภายในชุมชน
 • ความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้ผีหิ้งและผีโรงของคนซอง
 • ชีวิตเต่า ชีวิตคน : การประกอบสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้กับ "เต่า" ในฐานะ "สัตว์เลี้ยงศกดิ์สิทธิ์ของเจ้าปู่"
 • วัฒนธรรมข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
 • กลยุทธ์การตลาดของหมอลำเรื่องต่อกลอน
 • พระเมรุในภาพหนังใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงของสื่อพื้นบ้านหนังตะลุงในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การจัดทำแผนที่มรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอาคารไม้เก่าชุมชนซากแง้ว จังหวัดชลบุรี
 • แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ไทในล้านนา : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • ปริทัศน์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ "เครื่องหนัง : หน้าทับที่ใช้กับเพลงไทย"
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0 ในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • หลังงานของงานวิจัยทางวัฒนธรรม : ผลผลิตและผลลัพธ์
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบเฉ่งก๋อสู่การแสดงนาฏยประดิษฐ์
 • การศึกษารูปแบบเครื่องประดับเงินของชนเผ่าดาราอั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินร่วมสมัย
 • การฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 • ศักยภาพและภูมิปัญญาการจัดการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทย เมียนมา และ สปป.ลาว
 • การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญในจังหวัดปทุมธานี
 • การดำรงอัตลักษ์ทางชาติพันธุ์ชาวภูไทบ้างโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉิรารายณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ครัวไทใหญ่ อัตลักษณ์ในฐานะมรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
 • ชาวไททรงดำ กฎเกณฑ์ ทรัพยากร วิถีการผลิตและวิธีชีวิตทางสังคม
 • ปริทัศน์หนังสือ นบีค๊ะมาแกปีแน (นบีไม่กินหมาก)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • วัฒนธรรมทุนซ่อนเร้น : ก้าวนี้ก้าวต่อไปของไทยแลนด์ ๔.๐
 • พลังสร้างสรรค์วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ
 • การสร้างสรรค์ศิลปกรรมลายแทงหยวกของช่าบชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
 • การปรับเปลี่ยน ประยุกต์ และสร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยชุด "ไล่ล่า"
 • พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมกบแนวทางในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอลายโบราณ : โอกาสและความท้าทาย
 • กระบวนการสร้างสรรค์ลดลายรมควันบนผลิตภัณฑ์ไม่ไผ่
 • การพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้เป็นแบรนด์ระดับโลก
 • การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติ : พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบเครื่องจักสาน
 • ผ้าไหมหมักโคลน : การพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตของชุมชนในภาคอีสาน
 • การประยุกต์ภูมิปัญญาขนมไทยโบราณเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสำเร็จรูป
 • ปริทัศน์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ "สุนัขตกอับ กิตติศัพท์ของช้าง" บ่อเกิดความไม่เสมอภาคทางเพศของชนเผ่าลีซูประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Note: ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
TOC:
 • พระปฐมราชโองการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๔ เมษาบน ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • บทความในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักร ๒๕๖๒
 • พระคาถาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์