Search results

6 results in 0.03s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
Note: Vol.5 No. 3 July - Stptember 2019
TOC:
 • From the Cover "ท่องเที่ยว กับ ภัยพิบัติ" เรื่องไกล ๆ ที่อาจใกล้ตัวเข้าไปทุกที
 • Disaster tourism ทำไมเราถึงอยากไปดูหายนะของคนอื่น
 • Tourism Trends End of Excess สิ้นสุด...ส่วนเกิด (ความจำเป็น)
 • Tourism Talk สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายในงาน ITB Berlin 2019
 • Soprt Tourism Marathonism
 • Supplement สกสว.ร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Digital Tourism Fimding Local Experience คำค้นนั้นสำคัญไฉน
 • Low Carbon Tourism The "Hothouse" จากผู้อาศัยกลายเป็นผู้ทำลาย
 • Pop Culture Tourism Notre Dame des Paris : ยอดแหลมที่เพิ่งพังลงของวิโอเลต์ขเลอขดุท กับ เหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องสร้างกลับให้เหมือนเดิม
 • Tourism Research iHola! Spanish Travelers
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 4 October - December 2019
Note: Vol.5 No. 4 October - December 2019
TOC:
 • From the Cover น้ำกับการท่องเที่ยว : ปัญหาที่ไม่ไหลลื่น
 • Tourism Situation การนำเสนอทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว ททท. ปี 2563
 • สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Trend Neverending Story : เหตุเกิดจากจินตนาการ
 • Supplement เกาะติดเทรนด์ท่องเที่ยวคุณภาพ ดีต่อใจ ดีต่อวัย
 • Digital Tourism Flash Mobility
 • Tourism Talk TTM Talk 2019 Fun at Any Cost ? Tourism vs Environment
 • Low Carbon Tourism Utopia Travel
 • Pop Culture Tourism Water Flow Culture Grow
 • Tourism Research Insight ไทยเท่
 • Sport Tourism ส่อง TOKYO 2020 โอลิมปิกครั้งนี้มีอะไร WOW บ้าง ?
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.6 No. 1 January - March 2020
Note: Vol.6 No. 1 January - March 2020
TOC:
 • Feature อายุร้อยก็ไม่น้อยความอยากเที่ยว
 • World Happenings What's going on?
 • Open Future The Travel Trends to know in 2020
 • Tech(Fu)ture Game of Drone
 • Snapshot สถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มตลาดปี 2562-2563
 • ย้อนรอยเหตุการณ์ปี 23562
 • New Normal จาก นอเทรอดามแห่งปารีส ถึงพระที่นั่งจักรี
 • 60 แก่ หรือ Young
 • Datalab What clicks for Baby Boomer
 • Climatter RT Phone Home ถึงเวลาท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ
 • Opinion สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายภายในงาน WTM 2019