Search results

5 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
TOC:
 • หลักการทำงานจิตสาะารณะสร้างแรงงานมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดด้วยศาสตร์พระราชา
 • ปริทัศน์หนังสือ Universal Basic Income : Pennies from Heaven
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนการขายของพนักงานขายในธุรกิจนำเที่ยวไทย
 • ความหมายของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
 • การรับรู้การวัดผลการศึกาาของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การให้ความหมายต่อการวิ่งและแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง : ศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมงานวิ่่ง
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงานของรัฐ : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินในมุมมองความเป็นธรรมทางสังคม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
TOC:
 • กระบวนการโบราณคดีชุมชนกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการปกป้องมรดกทางโบราณคดีที่ดอยเวียงและดอยวง ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • การครองโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจในเมืองไทย
 • กฎหมายไทยกับความหลากหลายทางเพศ
 • ความคาดหวังและแนวโน้มพฟติกรรมการเลือกตั้งของคนรุ่นใหม่ต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 : กรณีศึกษานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • การเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมบนเว็บไซต์ Chang.org. : ศึกษากรณีการผลักดันกฎหมายบนเว็บไซต์ Change.org.
 • แนะนำความคิดของ Guy Standing : การฉ้อฉลของทุนนิยมผูกขาดและแรงงานที่มีความเสี่ยงแรงงานที่มีความเสี่ยง
 • ค่าตัวโรค โด๊ส และดีเอ็นเอ : การจัดการโรคพยาธิด้วยระบบเวชกรรมในสังคมอีสาน
 • มาตรวัดค่ามาตรฐาน PM2.5 และข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการด้านฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย
 • 1 ล้านวิว มีค่าเท่าไหร่ ?
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา