Search results

5 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ บทความวิจัย การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย
 • รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • การแปลคำนามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
 • สถานการณ์และกระบวนการการเข้าสู่การค้าประเวฯีในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • "บาติดยอกยาการ์ตา" บนเส้นทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองเชิงวัฒนธรรมในยุคปฏิรูป ประเทศอินโดนีเซีย
 • แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • รูปแบบการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะในการป้องกันอุทกภัย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง
 • บทความวิชาการ คอร์ดโทน พื้นฐานการฝึกปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้าในรูปแบบแจ๊สบลูส์
 • บทวิจารณ์หนังสือ "ธรรมะกับการเมือง"
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ บทความวิจัย อุปลักษณ์สัตว์ในนิยาย เรื่อง "คนในนิทาน" : สัตว์ศึกษาตามมุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ
 • Im[act of Literature Circles on Students' Intercultural Awareness
 • การรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จิตกรรมร่วมสมัยของศิลปินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
 • การพัฒนารูปแบบการระงับขอ้พิพาทในชุมชนโดยพุทธสันติวิธีสำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน
 • บทความวิชาการ เครื่องข่ายการเรียนรู้ของคนดนตรีไทย : ข้อสังเกตนัยเชิงวิจารณ์
 • Liberal Democracy is the Key to World Peace
 • Emerging Instructional Technology Enhancing Collaborative Writing in t he Digital Era
 • บทวิจารณ์หนังสื ร็อกศึกษา : สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ บทความวิจัย อุปลักษณ์สัตว์ในนิยาย เรื่อง "คนในนิทาน" : สัตว์ศึกษาตามมุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ
 • Im[act of Literature Circles on Students' Intercultural Awareness
 • การรับรู้เสียงพยัญชนะท้ายภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จิตกรรมร่วมสมัยของศิลปินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
 • การพัฒนารูปแบบการระงับขอ้พิพาทในชุมชนโดยพุทธสันติวิธีสำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน
 • บทความวิชาการ เครื่องข่ายการเรียนรู้ของคนดนตรีไทย : ข้อสังเกตนัยเชิงวิจารณ์
 • Liberal Democracy is the Key to World Peace
 • Emerging Instructional Technology Enhancing Collaborative Writing in t he Digital Era
 • บทวิจารณ์หนังสื ร็อกศึกษา : สุนทรียะ - การเมือง - พื้นที่