Search results

6 results in 0.03s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร : การวิเคราะห์เส้นทาง
 • การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัะยมศึกษาตอนต้น
 • การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เฉ่อซียะ : ความรู้ วิถีชีวิต และโลกทัศน์ของชาวไทยกระเหรี่ยงบ้ายทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
 • การพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี ตามทฤษฎีของโคดาย
 • การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักาณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้
 • ปัจจัที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย
 • การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ : การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน
 • อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อ ท้าวชมพูฉบับภาคใต้
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย
 • การท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพระพุทธศาสนา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การฆ่าตัวตายของนักสึกาากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ : การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน
 • อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
 • การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี
 • การใช้ภาษีตามมูลค่าควบคู่กับภาษีเฉพาะนำไปสู่ผลลัพธ์อันพึงปรารถนาในตลาดผู้ขายน้อยรายได้อย่างไร : บทสำรวจทางทฤษฎี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิถุนายน 2562 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนออร์แกโนฟอสเฟตในกระแสเลือดของเกษตรกรสวนผักกับความรู้และพฤติกรรมของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
 • แผนภาพความชอบของถั่วงอกและทานตะวันงอกสำหรบผู้บริโภคทีอาศัยในจังหวัดเชียงราย
 • ความสามารถในการรองรับกรดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการใช้ The First-order Acidity Balance Model
 • การเปรียบเทียบประสิทธิของการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ในการแจกแจงแกมมา
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูงขาดในเมืองพัทยา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักเพื่อผู้สูงอายุและผลของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่อปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
 • อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
 • ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณชายหาดบางแสน และหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
 • ระบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
 • ผลของปริมาณข้าวกล้องข้าวเหนียวดำงอกต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตในเชิงอาหารฟังชั่น
 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเค้นของฟันรักษาราก ที่มีขนาดคลองรากฟันกว้าง เมื่อใช้เดือยฟันเสริมเส้นใยจำนวนต่าง ๆ ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 • ผลของการเตรียมก่อนทอดและวิธีการทอดต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสและประสาทสัมผัสของถั่วทองทอดกรอบ
 • ผลของแป้งต้านทานการย่อยและใยอาหารสกัดต่อการเจริญของเชื้อ Lactobacillus plantaurm KL 102 ในแบบจำลองไส้กรอกหมัก
 • ความไม่ชอบน้ำและการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายเคลือบด้วยไคโตซาน ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกา
 • การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษา อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสารคาม
 • ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน
 • การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของผงผลึกนาโน SnO2 ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฏาคม - ธันวาคม 2562 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฏาคม - ธันวาคม 2562 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 • การพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
 • ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนเสมือนจริงในการดูแลแผลกดทับของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การมีบุตรคนแรกช้าของสตรีสมรสในประเทศไทย : สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนด
 • เครื่องเขินล้านนา
 • การวิเคราะห์ความยากตนของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
 • พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ดนตรีอญย์แฝะ : ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก : อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ตัวแบบพยากรณ์ราไข่ไก่
 • การสร้างสรรค์คุณภาพผู้สูงอายุด้วยปูนซีเมนต์ฉาบสี ในรุปแบบเอกซเพรสซันนิสซึม จากชีวิตและผลงานของบุคคลสำคัญ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ผลของอุณหภูมิการแช่เย็นขั้นปฐมภูมิต่อการสูญเสียน้ำหนักของซากสุกรและคุณภาพของเนื้อสันนอก
 • ปริมาณสารประอบฟีนอลทั้งหมดและปริมาณแกลลิกในผลมะขามป้อมสดและผลมะขามป้อมดองจากห้าแหล่งสายพันธุ์
 • ผลการปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาถั่วแขก
 • การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน
 • การศึกษาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • การตรวจสอบและควบคุมข้อมูลหน่วยความจำของพีแอลซี แบบเวลาจริง ในเครื่องบังคับขยับล้อแบบต่อเนื่องโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • การนำมูลฝอยบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ในรูปสารปรับคุณภาพดิน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา
 • ผลของการใช้สตีเวียและมอทิทิลต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ การทดสอบทางประสาทสัมผัสคุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเชอร์เบทหม่อน
 • ผลของการปรับสภาพด้วยด่างและการลดความเป็นโซ่กิ่งด้วยกรด ในแกลบ ผาง และกากรำข้าวสกัดน้ำมัน ต่อการผลิตไซโลไบดอสด้วยเอนไซม์ไซแลนเนสทางการค้า
 • ความหลากชนิดของพืชชั้นล่างของป่าเต็งรังในพื้นที่ชุมชนบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • การประยุกต์ใช้นาโนไฟบริลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกมังคุดเป็นอิมัลซิไฟเออร์เชิงเดี่ยวในมายองเนส
 • การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยต่างกันร่วมกับซีโอไลต์ 4 เอ
 • ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต ผผลิตและปริมาณสารเคอร์คูมินในไพล
 • คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำเสียหลังผ่านการกำจัดฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะโดยการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่อุณหภุมิสูง
 • การหาสภาวะที่เหมาะสมใจขั้นตอนการเพิ่มจำนวนเพื่อปรับปรุงการคัดเลือกเชื้อลิสทีเรีย
 • ความต้านทานการสึกเหตุวัตถุ 2 ชนิด ของวัสดุฟันที่ขึ้นรูปด้วยแคดแคมเมื่อสบกับเคลือบฟัน
 • ยุวีวิสิเบิลเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับตรวจวัดไอออนโลหะประจุ +2 โดยใช้คัฟเฟอรอน