Search results

6 results in 0.03s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
TOC:
 • ข้อค้นพบเบื้องต้นว่าด้วยแนวทางการพัฒนาการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาวจีน
 • Book review Qualitative Research Methods or the Social Sciences
 • การศึกษาปัจจยที่ส่งผลต่การคุกคามทางเพศ และความไม่เท่าเทียมทางเพศในการทำงานของผู้หญิงในสังคมเกาหลีใต้
 • การออกแบบโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งที่เพิ่มประสบการณ์การใช้เวลาว่างของผู้เข้าร่วม
 • การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 1 ประเทศอินโดนีเซีย
 • อิทธิพลของ "Made in China 2025" ต่อนวัตกรรมพฟติกรรมการผลิตของจีน
 • จิบกาแฟ แลเล เขเรือ การท่องเที่ยวิถีวัฒนธรรมชาวเลอ่าวทองคำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การพัฒนาการออกแบบการสื่อสารของศูนย์การต้าเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภคต่างเจนเนอเรชั่น
 • โครงสร้างเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องิที่ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์และแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีต่ออาหารในฐานะสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยงของจังหวัดภูเก็ต
 • คลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเกตุการณ์ขณะมองคำภาษาไทยและเสียงดิจิทัลที่เร้าอารมณ์ด้านการมีอิทธิลในผู้ใหญ่ตอนต้น
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระด้บปริญญาตรี
 • ผู้ใช้ภาษาที่สองและการนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
 • การประเมินประสบการณ์ในสปาของไทยโดยนักท่องเที่ยว
 • ผลของการเข้าร่วมโปรแกรมนันทนาการกลางแจ้งที่มีต่อการเสร้างเสริมการเป็นผู้นำของเยาวชนอาสาสมัครการท่องเที่ยว
 • การวิเคราะห์ประเภทผลงานบทวิจารณ์หนังสือเชิงเปรียบเทียบระหว่างบทวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญและบทวิจารณ์ออนไลน์ที่เขียนโดยผู้บริโภค
 • ศึกษาแนวทางการพัฒนาตำราเรียนภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจสำหรับผู้เรียนเอกเกาหลีศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย
 • ปัจจัยที่มีผลค่อการตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซด์บิ๊กไบค์ของคนไทยในจังหวัดภูเก็ต
 • คำบาลีสันสกฤตที่สร้างขึ้นในวงการรัฐศาสตร์ของไทย : วิธีการแบบใหม่ในการสมาสคำไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • แนวทางการสอนพหุนัยคำว่า "คลังข้อมูลภาษาเกาหลี โครงการเซจง ศตวรรษที่ 21
 • บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอาหารอย่างยั่งยืนในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาจีน : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • การวิเคราะห์ความสำคัญและการดำเนินการของคุณภาพข้อมูลเชิงดิจิตอลของแหล่วท่องเที่ยวในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการรับรู้ความคุ้มค่าและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม : กรณีศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกต่อร้านอาหารอินโดนีเซีย
 • การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียในประเทศไทย
 • ความขัดแย้งระหว่างการงานและครอบครัว สำหรับบุคลากรเพศหญิง KIBS ในประเทศจีน
 • การศึกษาต่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวสชายฝั่งทะเลอันดามัน
 • การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนและทักษะการสื่อสารของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • การวิเคราะห์ความต้องการของภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารบนฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • การศึกษาปรัชญาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสารสนเทศเพื่อสร้างปรากฎการณ์วิทยาทางสารสนเทศ
 • แรงจูงใจและรุปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยงช่วงปีว่างในประเทศไทย
 • กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี : กรณีศึกษารายวิชาภาษาเกาหลี 1 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559
 • วิวัฒนาการชาตินิยมของซุนยัตเซ็นและแนวคิดเรื่องรัฐชาติ
 • การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของศาสนาพุทธนิกายมหายานในมิติของศาลเจ้าจีน กรณีศึกษา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • วัฒนธรรมอาหารโต๊ะจีนในงานฉลองมงคลสมรสของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • ปัญหาการออกสียงสระนาสิกภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
 • กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต