Search results

4 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : ความหวังใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย
 • การประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • หลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "เด็กก็คือเด็ก"
 • การพูดภาษาของมือกับมือ
 • แนวทางการประยุกต์ใช้คำถามจากข้อสอบ PISA เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • DeManln Model รูปแบบแนวทางการเลือกการบริหารในยุุค Thailand 4.0
 • บนเส้นทางของความภาคภูมิใจ แห่งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : ศึกษานิเทศก์ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2561
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • แนวทางการจัดการเรียนรู้เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ค่ายสุขสันต์หรรษา มาเรียนภาษาไทย : การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก
 • อุปกรณ์วัดความสูงตามแนวราบ Kantai Height Meter จากโครงงานนักเรียนประถมศึกาา สู่สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์
 • เส้่นทางสู่ โรงเรียนพระราชทานเพื่อการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอย่างแท้จริง
 • คุยชัดถึงแก่น : ผลการวิจัยของครูตรงกับปัญหาการวิจัยหรือไม่
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในสัปดาห์ห้องสมุดปี 2562
 • การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา