Search results

4 results in 0.02s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
TOC:
 • แนวทางการเรียนการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมของกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
 • การศึกษาอัตลักษณ์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • การศึกาาแนวทางการเสริมสร้างพลังการทำงานของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางเพาะพันธุ์ปัญญากระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบ (RBL) ในการพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนลาานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 • การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 3
 • สิ่งชักนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารูปแบบฝึกทักษะการใช้คำกริยาภาษาจีนกลาง ban gan และ zuo ที่มีความหมาย "ทำ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับยุค Thailand 4.0
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2562
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2562
TOC:
 • ตอนที่ 1 บทความวิจัย การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบจำแนกความภาคเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรในประเทศไทย
 • การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบของภาคการศึกษา
 • แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • สาเหตุ การดำเนินงานและผลของการเข้าร่วมกิจกรรม "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต" ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • รูปแบบการทุจริตและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตอนที่ 2 ป.ป.ช. ปกิณกะ โมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
TOC:
 • เปิดมุมมองกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-sport ประเทศไทย Electronic E-sport's Thailand : Opinion & Mvement form social and Public Policy
 • การประยุกต์ใช้แผนภูมิแสดงเหตุและผลเพื่อหาสาเเหตุของปัญหา การให้บริการของโรงกลึงสยามเทคนิค
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใชื่อสังคมออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง แนวคิดเดอะบิกซิกและกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสอบในด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 • แนวทางการพัฒนาช่องทางการขายตรงข้าวจากชาวนาส่ผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีศึกษาทุ่งกุลาร้องไห้)
 • การพัฒนาห้องสมุดสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • การพัฒนารถตรวจการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในสถานศึกษา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2562
Note: ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2562
TOC:
 • ตอนที่ 1 บทความวิชาการ การคอร์รัผชั่นในยุคเทคโนโลยีผันผวน
 • ตอนที่ 2 บทความวิจัย มาตรการเพื่อป้องกันการ่วมมือของเครือข่ายอิทธิพลในการทุจริตอย่างเป็นระบบในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 24,25 และ 26
 • เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับการฟอกเงินในประเทศไทย
 • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข่าวสารการทุกจติ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตต่อประชาชน
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐกับการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะ
 • ตอนที่ 3 ป.ป.ช. ปกิณกะ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น