Search results

189 results in 0.04s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • คำนามประสมชื่ออาหารเกาหลีที่มี [ssam] เป็นส่วนประกอบ
 • ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี
 • กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
 • การพัฒนาการปรึกษากลุ่มบูรณาการพหุทฤษฎี ระหว่างทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม และทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อเสริมสร้างเหตุผลเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
 • ผญาภาษิต : ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมสกลนคร
 • ชุมชนบ้านวากแง้ว : การฟื้นฟูและการดำรงอยู่ (พ.ศ. 2552-2558)
 • ความเชื่อเรื่องปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี
 • วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิง และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองจ๊อกแม)
 • การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการแก้ไขความยากจนของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • การสื่อความหมายผ่านการเล่าเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับท่านชายทางโทรทัศน์
 • การสร้างลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหม่ของอังกฤษในสมัยเบนจามิน ดิสเรลี
 • "ความดี" "ความจริง" และ "ความยุติธรรม" ใน "คนนอก" ขจองอัลแบร์ การ์มูส์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • การสานเสวนาตามแนวคิดของกาดาเมอร์ : การศึกษาเชิงวิพากษ์
 • ความเร่งด่วนที่เรียกร้องการส่งเสริมจิตภาวนาของคริสตชนและการตอบสนองของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน
 • ลักษณะและงานของบุคคลในพระธรรมเอสเธอร์
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยบูรณาการนิทานสร้างสานคุณธรรมในรายวิชาจริยศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชมุชนคาทอลิกหัวไผ่
 • คุณธรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
 • ความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้้จริยศาสตร์เชิง.กรณีเพื่อการอภิบาลด้านศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับคู่แต่งงานคาทอลิกที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเรื่องเพศของคู่แต่งงานคาทอลิก ชาวปกาเกอะญอ
 • ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก
 • อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกในอัตรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ ที่เป็นพลวัตรตามนโนบายของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก รมว.ยธ.นำลงพื้นที่นราธิวาสติดตามการดำเนินงานอำนวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้
 • กำลังใจในพระดำริ วิพากษ์รายงานนโยบายยาเสพติดสากล
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม บังคับคดีลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับศาลแพ่งธนบุรี
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมยกระดับกลุ่มประเทศ CLMV พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม "รื่นวดี สุวรรณมงคล" อธิบดีกรมบังคับคดี สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่นกับมิติใหม่กรมบังคับคดียุค 4.0
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ "จรรยาข้าราชการ" แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการที่ดี
 • กำแพงมิอาจกั้น กรมราชทัณฑ์เปิด "เรือนจำกีฬา" "บัวขาว" ร่วมสร้างแรงบันดาลใจคืนคนดีสู่สังคม
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม นำประชาสู่เสรี (อิสรภาพ)
 • คน เงิน แผน ประเทศไทย 4.0
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการปลุกจิตสำนึก บุคลากร สป.ยธ. "ร่วมต้านการทุจริต ไม่คิดโกง"
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน ป้องปรามปัญหาสังคมจากการใช้อินเทอร์เน็ตผู้กระทำผิดต้องรับโทษ
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม กับความรับผิดทางอาญา (ตอน 2)
 • เรื่องต้องรู้ หนังสือแจ้งให้ผู้รับเงินส่งคืนเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับผู้รับเงินฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ?
 • ภาษายุติธรรม ภาษาว่าด้วย "ทรัพย์" ตอนจบ
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน ประเทศไทยกับการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562
 • รู้จักไอที ทางลัดทันใจ Microsoft Window 10
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ 10 ท่าแสนง่ายออกกำลังกายในออฟฟิศ
 • ทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไทย
 • เก็บมาเล่า เรื่องเล่าจากการอบรมการเตรียมตัวเพื่อขอรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจลายนิ้วมือแฝงของสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
 • สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
 • สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • การใช้บัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสงขลา
 • ผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของอาจารย์บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใต้ต่้อประสิทธิภาพการทำงาน
 • มิติความเป็นหญิงกับกลไกของสังคม ในกฤษณาสอนน้องคำกลอน ฉบับชาวบ้านเมืองเพชรบุรี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ผลของการปรับกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 • แนวทางการบริหารงานบนพื้นฐานหลักธรรมภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการัพฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเก็บขยะเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์
 • แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายในชุมชนกึ่งเมือง ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ประสบการณ์จากสิงคโปร์ ชวา และอินเดีย พ.ศ. 2413-2415
 • แนวคิดทางสังคมเรื่องอาชีพจากมุมมองเรื่องวรรณะในศาสนาฮินดู
 • กระบวนการสร้างประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูปกองทัพและการสร้างความปรองดองในประเทศอินโดนีเซีย
 • บารมีทางการเมืองของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเวชระเบียน
 • เงื่อนไขการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประอบการธุรกิจ (SMEs) และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
 • การบริหารปกครองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับข้อสังเกตกรณีเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ
 • การพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนด้อยโอกาสทางสังคม พื้นที่ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • รูปแบบการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในสถานศึกษษขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
 • ความกลัวเมียของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 • สัมฤทธิผลด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย
 • การศึกษาและพัฒนาการตลาดเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเมืองขอนแก่น
 • รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
 • การผ่อนคลายความเคร่งครัดแบบของสัญญา
 • บทบาทและความหมายของคติความเชื่อเรื่องคำสาปพระร่วมที่ปรากฏในชุมชนของจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกาาชุมชนบ้านปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • เจตคติต่อการข่มขืนกระทำชำเราภรรยาคนเองของผู้ช่วยในจังหวัดหนึ่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 • การบริหารจัดการสถานีตำรวจตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอเขาวงในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • อิทธิพลของนักวรรณกรรมกลุ่มดีวานที่มีต่อบทกวีอาหรับยุคใหม่ของประเทศอียิปต์
 • การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
 • คุณค่าข่าวในการนำเสนอของสื่อมวลชลไทย
 • การเปิดรับและรูปแบบการนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ที่ได้รับควาามนิยมในทัศนะของผู้ชม
 • ความต้องการของลูกค้าในด้านช่องทางการบริการสำหรับห้องสมุดประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
 • อุปลักาณ์เชิงมโนทัศน์ "เวลากับทรัพย์สิน" ในภาษาไทยถิ่นเหนือ
 • พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยปาณาติบาต
 • การประกอบพิธีกรรมในเทศกาลไทปงกัลที่วดพระศรีมหาอุมาเทวี
 • การวิเคราะห์ด้านมืดของตัวละครในนิทาน
 • บทวิจารณ์หนังสือ ผู้ชายฝรั่งและเมืองไทย ในนวนิยายการเดินทางตะวันตกร่วมสมัย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560
TOC:
 • บทความทางวิชาการ : การทุจริตและการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
 • ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อภารกิจการต่อต้านการทุจริต
 • การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 • การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต : ประสบการณ์ของไทยและเกาหลีใต้
 • การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
 • แนวปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
 • การศึกษากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริค พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวทางการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
 • การต่อต้านการทุจริตและความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
 • บทความวิจัย การส่งเสิรมและสนับสนุนมาตรการลงโทษโดยสังคม
 • บทความปริทัศน์ Political Order and Political Decay : From the Industrial Revolutin to the Globalization of Demicracy
 • National Anti-Corruption Strategy - Phrase 3 (2017-2012)
 • Circumstantial Factors Affecting Anti-Corruption Efforts
 • Creating a Society wiht Zero Tolerance for Corruption
 • Promoting Political Will to Combat Corruption : Experiences of Thailand and South Korea
 • Implementing Preactive Corruption Prevention Strategy
 • Study on Corruption Suppression Mechanisms and Procedures under the Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999) and Its Amendments
 • Guielines on INcreasing Thailand's Score in the Corruption Perceptions Index (CPI)
 • Anti-Corruption Effort and Its Potential Risks
 • Research Article Promoting and Supporting Social Sanctin Measure
 • Book Review Political Order and Political Decay : From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตขนาดกลางในจังหวัดหนองคาย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดมหาเถรสมาคม
 • ปัจจัยการบริหารองค์กรที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครพนม
 • สตรีชนชั้นสูงในราชสำนักกับคุณูปการด้านศิลปะการแสดง
 • การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรีคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 • แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
 • อิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความภักดีในแบรนด์
 • รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ดนตรีพม่าในการแสดงพระธรรมเทศนา : กรณีศึกษาวงซายวายคณะเซ่ยเมี๊ยะโจว วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • ความมั่นคงของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นในภาคอีสานไปทำงานต่างประเทศ
 • การเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยระหว่างกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับกิจกรรมการเล่านิทาน
 • การวิจัยแบบผสมผสาน วามคิดเห็นของ