Search results

119 results in 0.03s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือ

  วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ, 2) เพื่อศึกษาสันติภาพในทรรศนะของดาไลลามะ องค์ที่ 14 และ 3) เพื่อวิเคราะห์สันติภาพในทรรศนะของดาไล ลามะ องค์ที่ 14 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ พระไตรปิฎก ตำราที่นิพนธ์โดยองค์ดาไลลามะ องค์ที่ 14 หนังสือแปล และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า: สันติภาพในพุทธศาสนา หมายถึง ความสงบหรือความมีสันติ เป็นสภาวะที่ปราศจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เช่น ความสงบกาย สงบวาจาและสงบใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนและอริยชน หรือพระอริยบุคคล โดยในพุทธศาสนาสันติภาพที่แท้จริงเรียกว่าพระนิพพาน สันติภาพในทรรศนะขององค์ดาไลลามะ ประกอบด้วยหลักอหิงสา การวิสาสะ การศึกษา การให้ความรู้ ที่ประกอบด้วยหลักความเมตตากรุณา สันติภาพไม่ใช่เพียงแค่ไม่เบียดเบียนกันเท่านั้น แต่หมายถึงการที่มนุษย์เราได้ช่วยเหลือกันอย่างเป็นรูปธรรม มีความกรุณาและการมุ่งทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่น สองสิ่งนี้เท่านั้นจึงจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้ การวิเคราะห์สันติภาพในทรรศนะขององค์ดาไลลามะ พบว่า สันติภาพในทรรศนะของพระองค์นั้น มี 2 เป้าหมายคือ 1) เป้าหมายในทางโลก คือ การหาทางเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยการใช้หลักทางสายกลางเพื่อส่งเสริมสันติภาพ คือ อหิงสาและการวิสาสะ 2) เป้าหมายในทางธรรม คือ การบรรลุถึงอิสรภาพของความหลุดพ้นจากกิเลส หรือธรรมชาติสูงสุดของจิตเป็นสภาวะที่จิตหมดจดปราศจากกิเลส คือพระนิพพาน (สันติภาพถาวร)
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ, 2) เพื่อศึกษาสันติภาพในทรรศนะของดาไลลามะ องค์ที่ 14 และ 3) เพื่อวิเคราะห์สันติภาพในทรรศนะของดาไล ลามะ องค์ที่ 14 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ พระไตรปิฎก ตำราที่นิพนธ์โดยองค์ดาไลลามะ องค์ที่ 14 หนังสือแปล และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า: สันติภาพในพุทธศาสนา หมายถึง ความสงบหรือความมีสันติ เป็นสภาวะที่ปราศจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เช่น ความสงบกาย สงบวาจาและสงบใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนและอริยชน หรือพระอริยบุคคล โดยในพุทธศาสนาสันติภาพที่แท้จริงเรียกว่าพระนิพพาน สันติภาพในทรรศนะขององค์ดาไลลามะ ประกอบด้วยหลักอหิงสา การวิสาสะ การศึกษา การให้ความรู้ ที่ประกอบด้วยหลักความเมตตากรุณา สันติภาพไม่ใช่เพียงแค่ไม่เบียดเบียนกันเท่านั้น แต่หมายถึงการที่มนุษย์เราได้ช่วยเหลือกันอย่างเป็นรูปธรรม มีความกรุณาและการมุ่งทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่น สองสิ่งนี้เท่านั้นจึงจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้ การวิเคราะห์สันติภาพในทรรศนะขององค์ดาไลลามะ พบว่า สันติภาพในทรรศนะของพระองค์นั้น มี 2 เป้าหมายคือ 1) เป้าหมายในทางโลก คือ การหาทางเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยการใช้หลักทางสายกลางเพื่อส่งเสริมสันติภาพ คือ อหิงสาและการวิสาสะ 2) เป้าหมายในทางธรรม คือ การบรรลุถึงอิสรภาพของความหลุดพ้นจากกิเลส หรือธรรมชาติสูงสุดของจิตเป็นสภาวะที่จิตหมดจดปราศจากกิเลส คือพระนิพพาน (สันติภาพถาวร)
The objectives of this thesis were as follows 1) to study the concept on peace in Buddhism, 2) to examine the concept on peace in 14th Dalai Lama’s view, and 3) to analyze his concept as such. As the documentary research, it was derived from the qualitative methodology. The sampling groups comprised: The Pitaka, commentaries, texts, books written by 14th Dalai Lama, translated books and relevant research undertakings. Data were collected between October B.E. 2560 and June B.E. 2561. With these data, their contents were analyzed and inductive summaries constructed. The results of research were found that: Peace in Buddhism refers to a state of calmness or tranquility, making no use of violence in every form. It includes physical, verbal and mental peace. It is the state whereby lay Buddhists and enlightened monks can attain. In Buddhism, the actual peace is called ‘Nirvana’, Path of Liberation. The concept on peace in 14th Dalai Lama’s view embraces: non-violence, intimacy, education, provision of knowledge with compassion and loving-kindness. His concept is not because someone acts to bully human fellows, but because they concretely help one another with mercy and intention to perform good deeds to others. According to the concept on peace in his view, both mercy and good intention lead to the actual peace. Analyses of the concept on peace in his view have found two goals. A global goal is finding a way to negotiate conflicts for alleviating disputed situations by applying ‘The Middle Path’ to promoting peace with non-violence and intimacy. Another religious goal is gaining freedom of liberation with no defilements, for it is the state of one’s purified mind without bonds. To put it simply, the second goal is regarded as the permanent peace, i.e. Nirvana.
หนังสือ