Search results

83 results in 0.03s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือ

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน ขององค์การบริหารตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักพละ 5 ขององค์การบริหารตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน ตามหลักพละ 5 ขององค์การบริหารตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งานวิจัยนี้เป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 18 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีพละ 5 ในบริหารงานทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานบุคคล 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีความศรัทธาในการบริหารงานในการพัฒนาการบริหารองค์กรโดยเริ่มจากตนเองอาศัยภาวะผู้นำที่มีความศรัทธาเชื่อมั่น มีความศรัทธาต่อธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ มีความเพียรพยามยามสอดส่องติดตามบุคลากร งบประมาณ พร้อมทั้งการตรวจสอบวัสดุ เจ้าหน้าที่มีการใช้สติในการประสานงานภายในองค์กรและพบปะเจรจาลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่มีสมาธิความแน่วแน่ในการพัฒนาพื้นที่ในการปกครองชุมชนและบริหารงาน เจ้าหน้าที่มีการเสริมสร้างความรู้ความชำนาญ และความสดใสในการทำงานอยู่เสมอ ด้วยความรอบคอบ ไม่ทอดทิ้งธุระ เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วมีการประเมินผลงานทุกครั้ง ทั้งด้านจำนวนและคุณภาพ จุดอ่อนจุดแข็งส่งผลไปสู่ปฏิบัติงานได้สำเร็จ มีการบริหารงานด้วยความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน ขององค์การบริหารตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักพละ 5 ขององค์การบริหารตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน ตามหลักพละ 5 ขององค์การบริหารตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งานวิจัยนี้เป็นการทำวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 18 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีพละ 5 ในบริหารงานทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารงานบุคคล 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีความศรัทธาในการบริหารงานในการพัฒนาการบริหารองค์กรโดยเริ่มจากตนเองอาศัยภาวะผู้นำที่มีความศรัทธาเชื่อมั่น มีความศรัทธาต่อธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ มีความเพียรพยามยามสอดส่องติดตามบุคลากร งบประมาณ พร้อมทั้งการตรวจสอบวัสดุ เจ้าหน้าที่มีการใช้สติในการประสานงานภายในองค์กรและพบปะเจรจาลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่มีสมาธิความแน่วแน่ในการพัฒนาพื้นที่ในการปกครองชุมชนและบริหารงาน เจ้าหน้าที่มีการเสริมสร้างความรู้ความชำนาญ และความสดใสในการทำงานอยู่เสมอ ด้วยความรอบคอบ ไม่ทอดทิ้งธุระ เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วมีการประเมินผลงานทุกครั้ง ทั้งด้านจำนวนและคุณภาพ จุดอ่อนจุดแข็งส่งผลไปสู่ปฏิบัติงานได้สำเร็จ มีการบริหารงานด้วยความสามัคคีของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่
The purposes of this research are: 1) to study administrative problems of Sub-district Administrative Organizations in Mueang District of Loei Province, 2) to study administration according to Bala principles of Sub-district Administrative Organizations in Mueang District of Loei Province, and 3) to propose administrative guidelines according to to Bala principles of Sub-district Administrative Organizations in Mueang District of Loei Province. This research is a qualitative research and its data were collected by in-depth interviews with 18 key informants and then analyzed by descriptive analysis method. The results of the study found that: The administrators and staff of the Subdistrict Administration Organizations in Mueang District of Loei Province have Bala principles in 3 areas; 1) human resource management, 2) budget management, and 3) public participation. The Personnel of Subdistrict Administrative Organizations have confidence in management in the development of organization management starting from oneself by relying on leadership with faith and confidence, on the nature and culture of the area, and on trying to monitor personnel, budget, and material inspection. The staffs coordinate within the organization and meet people in the area mindfully. The staffs concentrate on the determination to develop the area for community governance and administration, and strengthen their expertise and work refreshment regularly and carefully. The evaluations of duty performance are performed all the time in quantity, quality, weaknesses, and strengths that result to work achievements. The management is run by unity of personnel in the organizations and people in the area.
หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561