Search results

34 results in 0.02s

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
หนังสือ

  สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันอนุสรณ์ 17 กันยายน 2540
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันอนุสรณ์ 17 กันยายน 2540
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2546 จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2546
ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2546 จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2546
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุดและนวัตกรรม
 • ห้องสมุดกับอนาคต
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • สัพเพเหระสนทนา
หนังสือ

  คิดทันโลก มีเนื้อหาสาระหลักที่ท้าทายแนวคิดว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต ประเด็นที่ห้องสมุดจำเป็นต้องเริ่มต้นคิดและเตรียมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะกำลังจะมาถึง ได้แก่ บทบาทของห้องสมุด รูปแบบและการจัดการพื้นที่ห้องสมุด รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่จะปรับตัวให้ประสบความสำเร็จ อันได้แก่ ความเข้าใจและเท่าทันต่อความก้าวหน้าในโลกเทคโนโลยี การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ และการปรับมุมมองวิธีคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ของห้องสมุด คิดทันโลกซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ได้พัฒนาเนื้อหามาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คิดทันโลก ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยเพิ่มเติมบทความที่เป็นเรื่องราวทั้งของไทยและต่างประเทศหลายชิ้น
Note: คิดทันโลก มีเนื้อหาสาระหลักที่ท้าทายแนวคิดว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและห้องสมุดในอนาคต ประเด็นที่ห้องสมุดจำเป็นต้องเริ่มต้นคิดและเตรียมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะกำลังจะมาถึง ได้แก่ บทบาทของห้องสมุด รูปแบบและการจัดการพื้นที่ห้องสมุด รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่จะปรับตัวให้ประสบความสำเร็จ อันได้แก่ ความเข้าใจและเท่าทันต่อความก้าวหน้าในโลกเทคโนโลยี การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ และการปรับมุมมองวิธีคิดในการบริหารจัดการพื้นที่ของห้องสมุด คิดทันโลกซึ่งตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ได้พัฒนาเนื้อหามาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คิดทันโลก ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 โดยเพิ่มเติมบทความที่เป็นเรื่องราวทั้งของไทยและต่างประเทศหลายชิ้น
หนังสือ

หนังสือ

  พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2542
Note: พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2542