Search results

19,614 results in 0.04s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
 • หลักการและแนวทางสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
 • การจัดองค์กรการบริหารการศึกษา
 • สรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive
 • บทที่ 3 สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
 • บทที่่ 4 สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Forms
 • บทที่ 5 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บนหนทางของหลักการรณรงค์
 • หลักการสื่อสารกับการรณรงค์
 • หลักการวางแผนงานรณรงค์
 • กลยุทธ์เนื้อหาเพื่อการรณรงค์
 • กลยุทธ์สื่อเพื่อรณรงค์
 • การรณรงค์ทางการตลาด
 • การรณรงค์ทางการเมือง
 • การรณรงค์ทางสังคม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • มนุษย์ โลก และธรรมชาติ
 • คำถามพื้นฐานของชีวิต
 • ชีวิตกับความดิ้นรน
 • ชีวิตกับความขัดแย้ง
 • บุคคลกับสังคม
 • มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
 • พุทธธรรมกับวิทยาศาสตร์
 • สิทธิ
 • จริยธรรมสองระบบ
 • ทฤษฏีการละเมิดของพุทธศาสนา
 • ท่าทีของพุทธศาสนาต่อสตรี

Global Chang 3 / 2562

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
 • รู้จัก Disruptive Technology
 • เรื่องน่ากลัวของโลกดิจิทัล
 • เก็บภาษีจากหุ่นยนต์
 • อุดมศึกษา นอกคอก
 • อ่านออกเขียนได้เชิงข้อมูล
 • เหล้าเก่าที่ต้องเป็นเหล้าใหม่ในขวดการศึกษา
 • สังคมไซเบอร์และการระมัดระวัง
 • เตรียมตัวรับ Internet Finance
 • จีนมีเทคโนโลยีการผลิตสูงหรือต่ำ
 • Pokemon Go เขย่าโลก
 • เข้าใจเพื่อหนี Galapagos Syndrome
 • ประชามติเรื่อง EU ของ UK
 • Tobin Tax สูงส่งกว่าที่กำลังจะทำ
 • Brexit...มาถึงตรงนี้ได้อย่างไร
 • ความแปลกของเลือกตั้ง US 2016
 • หน้าแตกกับ Trump
 • Post-Truth ท้าทายสังคม
 • Hate Speech
 • Trudeaumania
 • ลูกคนเดียว ทำร้ายจีน
 • ตัวเลขกับชีวิตที่ถูกบงการ
 • แนวคิด ตลาดจ๋า กำลังเปลี่ยนแปลง
 • เรื่องแปลกจากอินโดนีเซีย
 • คุกญี่ปุ่นน่าอยู่แต่โหดร้าย
 • ไวรัส Zika อาละวาด
 • อย่าไว้ใจทางอย่างวางใจยา
 • ผัก ผลไม้ และความงาม
 • Sustainable Consumption และความรับผิดชอบ
 • Paris Agreement เปลี่ยนโลก
 • โลกเขียว กับ Promession
 • ชีวิตที่ดีมาจากไหน

Global Chang 2 / 2562

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Internet of Things
 • Drone มีประโยชน์และโทษ
 • รถไร้คนขับและจริยธรรม
 • Uber บริการแท็กซราสมัยใหม่
 • Digital Economy
 • Gig Economy
 • สงครามระหว่าง E-Book กับ Print Book
 • Piketty เจ้าของหนังสือดังก้องโลก
 • John Nash แห่ง A Beautiful Mind
 • Fryer กับ Bady Nobel เศรษฐศาสตร์
 • อายุ 102 ปีรับปริญญาเอก
 • อายุเท่ากันแต่แก่ไม่เท่ากัน
 • เรื่องง่ายๆ ช่วยหัวใจแข็งแรง
 • พลังอาหารสำคัญของมนุษย์
 • มะนาวนิ้วของออสเตรเลีย
 • โคลนนิ่งเพื่อการต้า
 • ปฏิวัติเขียวรอบสอง
 • ชีวิตจัณฑาลหญิงในอินเดีย
 • อินเทอร์เน็ตสร้าง กึ่งคลุมถุงชน
 • ทานาคาเผชิญศึก
 • ทบทวนแฟชั่นผ่าท้องแทนคลอดลูก
 • คุณแม่ กับเลือกตั้งเมียนมา
 • คนตัวเล็กก็ใหญ่ได้
 • ความคิดสร้างสรรค์และความสะดวก
 • มหาภัยจากถุงลม
 • Selfie ลวงตาให้เสียเงินและเจ็บตัว
 • ปรากฏการณ์ Dad Bod
 • Word of the Yeat 2015
 • จักรยานต้องเป็นของจริง
 • Hydrogen Society
 • แนวคิด Resilience Dividend เพื่อเมือง
 • New Normal ไม่ใช้เรื่อง Abnormal
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พินิจเรื่องสิทธิ
 • ความเป็นมาของการพัฒนาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
 • นโยบายต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและบทบาทของสหประชาชาติ
 • การทรมาน
 • การลิดรอนชีวิตและเสรีภาพ
 • การถ่วงดุลสิทธิ - ฟรีสปีชและความเป็นส่วนตัว
 • อาหาร การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และงาน
 • การเลือกประติบัติและความเท่าเทีนม
 • โทษประหารชีวิต
หนังสือ