Search results

11 results in 0.03s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ผ้าในพิธีกรรมของชาวใต้
 • ร่างกายของผือผ้า
 • "สิ่นตีนตวย" มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความเป็นมาของกีฬาพื้นเมืองไทย
 • กีฬาพื้นเมืองไทยภาคใต้
 • สรุป
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โครงการโครงสร้าง และพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โครงการโครงสร้าง และพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • บทที่ 1 ตำนานและอำนาจ
 • บทที่ 2 ลักษณะตำนานท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • บทที่ 3 ขนบการเล่าเรื่องของตำนานท้องถิ่นใต้สมัยจารีต
 • บทที่ 4 ทรัพย์และอำนาจพุทธศาสน์กับการเมือง : วิธีคิดของคนใต้ใน "ตำนานเมืองและตำนานพระธาตุนครศรีธรรมราช"
 • บทที่ 5 ฮิกายัตปัตตานี : อำนาจของผู้สูญเสียอำนาจ
 • บทที่ 6 อำนาจของความคลุมเครือ และ "รักสามเส้า" ที่ปลายแดนในฮิกายัตมะโยง มหาวงศ์
 • บทที่ 7 อำนาจ/รัฐของผู้หญิงและการสถาปนาความเป็นศูนย์กลางของเมืองชายขอบใน "ตำนานนางเลือดขาว"
 • บทที่ 8 สงครามและสันติภาพ : ตำนานเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซอะและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัตตานี
 • รายการอ้างอิง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ขบวนแห่นก
 • ให้ทานไฟ
 • แห่เจ้าข้ามน้ำ-ลุยไฟ
 • แห่เจ้าลุยทะเล
 • แห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • พิธีชิงเปรต
 • ไหว้พระจันทร์
 • แห่เจ้าชมเมือง
 • หลักเมืองยะลา
 • วันสารทวีรชนนิรนาม
 • ฉุดพระบาท
 • บุญกองข้าว
 • ประเพณีวิ่งควาย
หนังสือ

หนังสือ