Search results

9 results in 0.03s

พม่า / 2548

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
 • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
 • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
 • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
 • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พม่าในอาเชียอาคเนย์
 • อาณาจักรดั้งเดิม มอญและปยุ
 • อาณาจักรพุกามและจักรวรรดิพม่าครั้งแรก
 • ความเสื่อมของอาราจักรพุกามและการรุกรานของชนชาติมองโกล
 • กรุงอังวะเป็นอริกับกรุงพะโค ไทยใหญ่เป็นอริกับมอญ
 • จักรวรรดิพม่าครั้งที่สอง
 • ความเสื่องของอาณาจักรบุเรงนอง
 • พระเจ้าอลองพญากับจักรวรรดิพม่าครั้งที่สาม
 • พม่าในสมัยก่อนทำสงครามกับอังกฤษ
 • อังกฤษบุกรุกพม่า ค.ศ.1824-1852
 • อังกฤษได้พม่า ค.ศ.1885
 • การกู้เอกราช ค.ศ.1886-1948
 • ปัจฉิมลิขิต พม่าหลัง ค.ศ.1948 คำสนทนาระหว่างบรรณาธิการและผู้แต่ง
 • ลำดับศักราชที่สำคัญในประวัติศาสตร์พม่า
 • ลำดับกษัตริย์ ค.ศ.1044-1885