Search results

13 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 : สมัยไทยปกครอง (ค.ศ.1779-1893)
 • ภาค 2 : สมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส (ค.ศ.1893-1954)
 • ภาค 3 : สมัยได้รับเอกราช (ค.ศ.1954-1975)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค ๑ ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก
 • ภาค ๒ จารึกสมัยอยุธยา จารึกสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) (พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๓๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราช (พ.ศ. ๑๙๓๘-๑๙๕๒)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พ.ศ. ๑๙๕๒-๑๙๖๗)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) (พ.ศ. ๑๙๖๗-๑๙๙๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๑-๒๑๑๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ. ๒๑๑๒-๒๑๓๓)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๗๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒-๒๑๙๙)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. ๒๒๕๑-๒๒๗๕)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พ.ศ. ๒๓๐๑-๒๓๑๐)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปฐมกถา : ญาครูขี้หอมเป็นคนกาลึม เมืองอุดร
 • การศึกษาความรู้และการอุปสมบทของญาครูขี้หอม
 • การเป็นที่พึ่งทางการเมืองของราชวงศ์เวียงจันทน์
 • ญาครูขี้หอมกับเมืองพนมเปญ
 • การสร้างพระเจ้าองค์แสนและศาสนสถาน
 • ญาครูกับการปกครองและการสถาปนาจำปาสัก
 • การปกครองเมืองจำปาสัก : นัยต่ออีสาน
 • บั้นปลายชีวิตญาครูขี้หอม
 • อนุสรณ์ญาครูขี้หอม
 • ญาครูขี้หอมกับการรับรู้ของชาวกาลึมเมืองพาน
 • ปัจฉิมกถา : คุณูปการครูขี้หอมผู้นำอาเซียนในอดีต
 • ท้องถิ่นกับการน้อมรำลึกญาครูขี้หอม