Search results

3 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
 • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
 • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
 • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
 • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคหนึ่ง จุดเริ่มต้นถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16
 • ภาคสอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคเริ่มแรกยุโรปขยายอำนาจ
 • ภาคสาม ยุคสมัยยุโรปขยายการครอบครองดินแดน
 • ภาคสี่ ลัทธิชาตินิยมกับการท้าทายอำนาจครอบงำของยุโรป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคหนึ่ง จุดเริ่มต้นถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16
 • ภาคสอง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุคเริ่มแรกยุโรปขยายอำนาจ
 • ภาคสาม ยุคสมัยยุโรปขยายการครอบครองดินแดน
 • ภาคสี่ ลัทธิชาตินิยม กับการท้าทายอำนาจครอบงำของยุโรป