Search results

18,620 results in 0.05s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ความสำคัญในการจัดบริการสำหรับบุคคลปัญญาอ่อน
 • แนวคิดในการปฏิรูป การจัดบริการและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จิตเวชสำหรับบุคคลปัญญาอ่อน
 • การบูรณาการแนวคิดที่หลากหลายมาสู่การปฏิรูปการจัดบริการ และการปฏิบัติงานสังคม สงเคราะห์จิตเวช สำหรับบุคคลปัญญาอ่อนในประเทศไทย
 • ปัจจัยต่างๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูป การจัดบริการและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จิตเวชสำหรับบุคคลปัญญาอ่อนในประเทศไทย
 • บทสรุป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
 • บทที่ 2 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 • บทที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์
 • บทที่ 4 การผลิตสร้างนวัตกรรม
 • บทที่ 5 สมดุลระหว่างนวัดกรรมและความเสี่ยง
 • บทที่ 6 นิยสารเพื่อคนไร้บ้าน : จาก BIG Issues ถึง BE Magazine
 • บทที่ 7 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • บทที่ 8 การประเมินผลกระทบทางสุขภาวะ
 • บทที่ 9 การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
 • บทที่ 10 การบำบัดเด็กออทิสติกด้วยเทคนิค ดีไออาร์ ฟลอร์ไทม์
 • บทที่ 11 จิตเวชศาสตร์ประชาธิปไตย
 • บทที่ 12 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 • บทที่ 13 บทสรุปส่งท้าย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บททั่วไป
 • วิธีติดต่อราชการด้วยตนเอง
 • ฐานะของบุคคลตามกฎหมาย
 • กฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียบราษฎร
 • การรับราชการทหาร
 • กฎหมายและความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินเบื้องต้น
 • กฎหมายเรื่องการทำนิติกรรมและสัญญา
 • กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
 • กฎหมายในครอบครัว
 • ทรัพย์มรดกตกทอด
 • การทำละเมิด
 • การประกันชีวิตและสุขภาพ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อค้าขาย
 • การประกันหนี้
 • ภาษีอากรใกล้ตัว
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายประกันสังคม
 • การคุ้มครองผู้บริโภค
 • การใช้เช็ค
 • ยาเสพติดให้โทษ
 • ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การโต้วาทีที่ไม่เคยเกิดขึ้น
 • เหตุที่ไม่เคยมีการโต้วาที : ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของความคิดเรื่องการพัฒนา
 • แนวคิดผ้าขาว ปะทะ การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์
 • ชาติ ปะทะ บุคคล
 • นโยบายที่ออกแบบมา ปะทะ ทางออกที่เกิดขึ้นเอง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนพระเจ้ากุนฉ่อจ่องผะยูพระราชบิดาพระเจ้าอนรทามางจอจนถึงพระเจ้าอนรทามางจอทำศึกกับไทยตั้งแต่ จุ, 326 จน 421
 • ตอนพระเจ้าหงษาวดีทำศึกกับไทยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ตั้งแต่ จุ, 908 ตน 1095
 • ตอนพระเจ้ามางลองตีกรุงเก่าจนไทยไปตีเมืองทวายในรัชกาลที่ 1 ตั้งแต่ จุ, 1121 ตน 1159
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม
 • ฐานคติ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการแสวงหาความรู้
 • จรรยาบรรณการวิจัยและการวิจัยในคน
 • รูปแบบการวิจัย
 • การกำหนดหัวข้อการวิจัย
 • การทบทวนวรรณกรรม
 • ประชากร ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
 • ตัวแปรและสมมติฐาน
 • กรอบแนวคิดการวิจัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวัดและเครื่องมือการวิจัย
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การเขียนรายงานการวิจัย
 • การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของชาติตะวันตก
 • ขบวนการชาตินิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มหาอำนาจกับการแผ่อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ประเทศเอกราชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ปัญหาโดยรวมของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พื้นฐานแนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์
 • สำรวจอารยธรรมตะวันตกโบราณ
 • ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์สมัยคลาสสิก
 • จารีตวิทยาศาสตร์ในสมัยกลาง
 • การปฏิวัติวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์กับยุคแห่งเหตุผล
 • การแตกตัวขององค์ความรู้หลังศตวรรษที่ 17
 • การค้นพบอันยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย
 • วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 20 โดยสังเขป