Search results

18,919 results in 0.05s

หนังสือ

  นำเสนอเครื่องมืออย่างง่ายในการเข้าถึงปัญหาสุขภาพของคนและครอบครัวโดยทั่วไป พร้อมลงรายละเอียดลึกขึ้นในปัญหาเฉพาะของคนและครอบครัวลักษณะต่างๆ โดยรวบรวมเรื่องราวมาจากกรณีจริงของคนไข้ไทยในเวชปฏิบัติ เพื่อนำเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากคนไข้มาถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้หมอคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน
นำเสนอเครื่องมืออย่างง่ายในการเข้าถึงปัญหาสุขภาพของคนและครอบครัวโดยทั่วไป พร้อมลงรายละเอียดลึกขึ้นในปัญหาเฉพาะของคนและครอบครัวลักษณะต่างๆ โดยรวบรวมเรื่องราวมาจากกรณีจริงของคนไข้ไทยในเวชปฏิบัติ เพื่อนำเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากคนไข้มาถ่ายทอดเป็นบทเรียนให้หมอคนอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน
TOC:
 • การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยด้วยโรคที่หมดหวัง
 • การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยที่มีลักษณะยาก
 • การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
 • การดูแลสุขภาพครอบครัววัยคู่ครอง
 • การดูแลสุขภาพครอบครัวผู้สูงอายุ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 โครงสร้างนิยม : หลักและการใช้ภาษา
 • บที่ 1 ภาษาศาสตร์
 • บทที่ 2 สัญญัติศาสตร์
 • บทที่ 3 นัยศาสตร์ : อรรถนัยศาสตร์และปรินัยศาสตร์
 • ภาคที่ 2 รอยต่อของการเปลี่ยนผ่าน : ปรัชญาภาษา การนำไปใช้ และความเข้าใจภาษา
 • บทที่ 4 กถนวิทยา
 • บทที่ 5 อนุวาทศาสตร์
 • ภาคที่ 3 หลังโครงสร้างนิยม : แนวทางการศึกษา
 • บทที่ 6 การวิพากษ์
 • บทที่ 7 การอภิปรายความ
 • บทที่ 8 การทลายกรอบ
 • บทที่ 9 ทิ้งท้าย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 2 การจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ
 • บทที่ 3 การบริหารการศึกษาของไทยในยุคโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 4 คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของครู
 • บทที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมของครู
 • บทที่ 6 การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 • บทที่ 7 การเป็นผู้นำทางวิชาการของครู
 • บทที่ 8 การพัฒนาวิชาชีพครู
 • บทที่ 9 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สูตรการบริหารจัดการที่ดี บางพระชล หมวด 1 ผู้นำดี
 • หมวด 2 แผนดี
 • หมวด 3 บริการลูกค้าดี
 • หมวด 4 จัดการวัดวิเคราะห์ความรู้ดี
 • หมวด 5 จัดการทรัพยากรบุคคลดี
 • หมวด 6 จัดการกระบวนการดี
 • หมวด 7 ผลลัพธ์ดี
 • ข้อมูลแห่งอนาคต
หนังสือ

  พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2545
Note: พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 16 กันยายน 2545
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2562
 • การบริหารจัดการ
 • การป้องกันยาเสพติด
 • การปราบปรามยาเสพติด
 • การบำบัดรักษายาเสพติด
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
 • ส่วนที่ 1 มาตรฐานหลัก
 • ส่วนที่ 2 มาตรฐานการดำเนินงานตามภารกิจ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • นักจาริกแสวงบุญคนสำคัญ
 • บันทึกการเดินทางพระฮุ่ยโจ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ขั้นที่ 1 ปรับที่ใจ
 • ขั้นที่ 2 ปรับที่กายและวาจา
 • ขั้นที่ 3 ปรับที่พฤติ "กรรม"
 • ขั้นที่ 4 ตื่นจากเหตุผลจอมปลอม
 • ขั้นที่ 5 ฆราวาสธรรม ๔ การผันพลังงานลบให้เป็นบวก
 • สรุป แก้วสุดท้าย มวลท้ายสุด
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความตายและการบาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า
 • บทที่ 2 อะไรคือบุหรี่ไฟฟ้า
 • บทที่ 3 การตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า
 • บทที่ 4 บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสุขภาพ
 • บทที่ 5 บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อเยาวชน
 • บทที่ 6 บุหรี่ไฟฟ้า
 • บทที่ 7 ทิศทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของโลก
 • บทที่ 8 กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย
 • บทที่ 9 The international research on electronic cigarette use
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติและคุณลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา
 • ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับคนไทย
 • ลักษณะพระพุทธศาสนาแบบไทย
 • อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านคติธรรม
 • อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านเนติธรรม
 • อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านสหธรรม
 • อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านวัตถุธรรม
 • พระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน
 • พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันของคนไทย
หนังสือ

  เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
Note: เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
TOC:
 • ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ
 • เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอ เช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่น
 • พระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟัง
 • งูพิษที่เคยเป็นศัตรูต่อผู้คน ได้กลายเป็นมิตรกับพระธุดงคฏรรมฐาน
 • พวกเทวดาทั้งหลายชองฟังธรรมสูตรต่าง ๆ กัน
 • พวกภูตผีย้ายครอบครัวเช่นเดียวกับมนุษย์
 • ความดออยากขาดแตลนของพระกรรมฐาน
 • ช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัด
 • ท่านอาจารย์มั่นกำหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรม
 • วิธีเดินจงกรมภาวนา
 • วิธีนั่งสมาธิภาวนา
 • การประหยัดของพระธุดงคกรรมฐาน
 • ขนาดบาตรของพระกรรมฐาน
 • การขบฉันของพระธุดงคกรรมฐาน
 • ประเพณีของพระกรรมฐานเคารพในครูอาจารย์และเคารพในกันและกัน
 • การทำวัตรสวดมนต์ของพระกรรมฐานสายท่านอาจารยืมั่น
 • ขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับพระกรรมฐาน
 • การสนทนาธรรมของพระกรรมฐาน
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นไนวงสมาธิกับวงปัญญาต่างกัน
 • อัฐิท่นได้กลายเป็นพระธาตุในเวลาอันสั้น
 • ความผ่านพ้นทุกข์ทางใจของท่าน
 • การพิจราณาปัจจยาการของท่านพะอาจารย์มั่น
 • ประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น