Search results

18,200 results in 0.04s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ก่อนยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557
 • หลังยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557
 • เริ่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นครั้งที่สองและการลงประชามติ
 • ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 นโยบายรัฐบาลและนโยบายการศึกษา
 • บทที่ 2 กฎหมายที่เกียวข้องกับการปฏิบัติของครู
 • บทที่ 3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 • บทที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546
 • บทที่ 5 พระราชบัญญัติระเพียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 • บทที่ 6 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 • บทที่ 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 • บทที่ 8 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
 • บทที่ 9 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • บทที่ 10 กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
 • บทที่ 11 กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการ สอศ. พ.ศ. 2546
 • บทที่ 12 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
 • บทที่ 13 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553
 • บทที่ 14 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
 • บทที่ 15 ระเบียบการะทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
 • บทที่ 16 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
 • บทที่ 17 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556
 • บทที่ 18 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
 • บทที่ 20 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
 • บทที่ 21 การจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 • การปฏิรูปการศึกษาการบริหารกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่ง คสช.
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เมื่อการปฏิวัติถูดตัดตอน
 • หักกระดูกสันหลังของชาติ
 • จากนาข้าวสู่เมือง
 • จากห้องเรียนสู่ท้องนา
 • ความรุนแรงและการปฏิเสธ
 • รัฐในภาวะปั่นปวน
 • การปฏิวัติที่หวนคืน?
 • ผู้นำของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แหง่งประเทศไทยที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงระหว่างปี 2517-2522
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปรัชญาแห่งศาสตร์ของความรู้ความจริง
 • แนวคิดและทฤษฎีบูรณาการศาสตร์
 • ความหมาย ประเภท และทฤษฎีความพิการ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน : กรอบคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
 • วัฒนธรรม ความเชื่อ และทฤษฎีการให้ความหมายความพิการ
 • การเสริมพลังอำนาจและการปลุกจิตสำนึก
 • วิธีวิทยาการเข้าถึงความหมายพฤติกรรม วัฒนธรรม ความเชื่อ
 • ทิศทางองค์ความรู้และงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน : บทวิพากษ์จากสภาพจริง
 • การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและการบูรณาการ : กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • รัฐและสังคมสยามกับโลกเศรษฐกิจก่อนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • ปฐมบทของการสร้างรัฐสมัยใหม่
 • การสร้างระบบราชการสมัยใหม่ผ่านการศึกษา
 • ความขัดแย้งในระบบราชการ
 • การปกป้องระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • กบฎ ร.ศ. 130 : การท้าทายครั้งแรกต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารคำสอน รหัสวิชา PPA 1102 รายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles of public administration)
Note: เอกสารคำสอน รหัสวิชา PPA 1102 รายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์ (Principles of public administration)
TOC:
 • หลักการพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์
 • การบริหารกับการเมือง
 • การจัดการโครงสร้างองค์การ
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 • การกำหนดและการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
 • การบริหารการคลังและงบประมาณ
 • การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการภาครัฐร่วมสมัย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น