Search results

19,399 results in 0.06s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • แมนเดลา มนุษย์ผู้สร้างแอฟริกาใต้ยุคใหม่ จากซากปรักหักพัง
 • แนวคิดผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ (The Wise Leadership)
 • เนลสัน แมนเดลา
 • การพัฒนาตัวแบบของการศึกษาผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ลุงเนวิน และ บุรีรัมย์ โมเดล
 • แนวคิดผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ (The Wise Leadership)
 • ชีวประวัติ นายเนวิน ชิดชอบ
 • การพัฒนาตัวแบบของการศึกษาผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติของ นายเนวิน ชิดชอบ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
 • ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การจัดการศึกษาสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
 • เทศบาลนครเชียงราย : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชนเมือง
 • เทศบาลนครภูเก็ต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • เทศบาลเมืองแม่เหียะ : สำนักงานอัจฉริยะ
 • เทศบาลเมืองลำพูน : การอนุรักษ์เมืองเก่าให้คงอยู่และทรงคุณค่า
 • เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ : การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 • เทศบาลเมืองกระบี่ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา : การจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว : ตำบลสร้างสุข
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ : การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ปลดหนี้ให้ชาวนาพู่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
 • เมืองอัจฉริยะกับการบริหารจัดการเมืองในศตวรรษที่ 21
 • สถานการณ์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน
 • เมืองอัจฉริยะกับการเปลี่ยนเมืองตัวอย่างจากประสบการณ์การพัฒนาในประเทศไทย
 • บทสรุป และเครื่องการคิด และออกแบบแผนการลงทุนสำหรับเมือง (City Investment Tool Kit)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • จากไพร่สู่พลเมือง
 • ไพร่ : อดีตแห่งสามัญชน
 • ราษฎรในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • โจร ผีบุญ กบฎ และคนบ้า
 • พลเมืองดีแห่งรัฐชาติ
 • นายเมืองเป็นนายเถื่อนพลเมืองดีฉบับนอกกรอบ
 • ทุนนิยม/ผู้บริโภค/ประชาสังคม และพลเมืองผู้ตื่นรู้
 • การเมืองภาคประชาชน : ไม่มีอัศวินม้าขาว
 • วิกฤตในชีวิตประจำวัน
 • ป่าชุมชนน่าน ขบวนการสังคมล้อมรัฐ
 • ปิดถนนปลุมชุมชน ฟื้นชีวิตเมือง
 • การพลิกสถานการณ์ : เศรษฐกิจภาคประชาชน
 • จากท่อก๊าซถึงรัฐธรรมนูญฉบับ สสร. : ว่าด้วยปัจจัยเอื้ออำนวยบขวบการประชาสังคม
 • เครือข่าย : พลังของชีวิตรวมหมู่
 • บทเส้นทางสู่อนาคต "พลเมือง" ความหมายใหม่ของประชาชน
 • คุณธรรมพลเมือง : จิตสาธารณะ
 • กำหนดพลเมือง : เริ่มต้นที่ครอบครัว
 • มิติศาสนาในขบวนการประชาชน
 • การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
 • สื่อมวลชน : การนำพลเมืองสู่สาธารณะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นใาของการสร้างพระพุทธรูป
 • ตอนที่ 2 พระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 • ตอนที่ 3 การอนุรักษ์พุทธศิลป์พระโคนสมอ วัดชมภูเวก
 • ตอนที่ 4 ขั้นตอนการสร้างพระโคนสมอ วัดชมภูเวก
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำวินิจฉัยที่ 14/2563 เรื่องพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 151 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 29 และมาตรา 40 หรือไม่
 • คำวินิจฉัยที่ 15/2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวศรีนวล บุญลือ สื้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7)
 • คำวิจฉัยที่ 16/2563 เรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 มาตรา 227 และมาตรา 227 และมาตรา 227/1 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 4 และ มาตรา 29 วรรคสอง หรือไม่ คำวิจฉัยที่ 17/2563 เรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 5 มาตรา 8 และมาตรา 13 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 หรือไม่
 • คำวินิจฉัย 18-19/2563 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 41 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา : การสร้างองค์ความรู้ของเด็กปฐมวัย
 • บทที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก : การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
 • บทที่ 3 การสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา
 • บทที่ 4 การทำงานเป็นทีม : การสร้างความร่วมมือของผู้ใหญ่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติให้แก่เด็กปฐมวัย
 • บทที่ 5 การประเมินเด็กและโปรแกรม
 • บทที่ 6 สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การจัดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา
 • บทที่ 7 กิจวัตรประจำวันของไฮสโคป : กรอบแนวคิดสำหรับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา
 • บทที่ 8 กระบวนการวางแผน - การลงมือปฏิบัติ - การทบทวนของไฮสโคป
 • บทที่ 9 กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลางแจ้ง และช่วงรอยต่อระหว่างกิจกรรม
 • บทที่ 10 บทนำสาระการเรียนรู้ในหลักสูตไฮสโคป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
 • ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการนำไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
 • ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๓
 • ประเด็นสิทธิแรงงาน
 • ประเด็นชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 • ประเด็นการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ความสำคัญของหลักนิติธรรม
 • ประวัติศาสตร์บางเรื่อง
 • ส่วนที่ 2 การเข้าถึงกฎหมาย
 • กฎหมาย มิใช่ดุลยพินิจ
 • ความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมาย
 • การใช้อำนาจ
 • สิทธิมนุษยชน
 • การระงับข้อพิพาท
 • การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
 • หลักนิติธรรมในระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศ
 • ส่วนที่ 3 การก่อการร้ายกับหลักนิติธรรม
 • หลักนิติธรรมและอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา