Search results

4 results in 0.02s

หนังสือ

    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
หนังสือ

    งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2543
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไปจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2543
หนังสือ

    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2544
หนังสือ

    ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย พ.ศ.2544
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย พ.ศ.2544