Search results

2 results in 0.02s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • บทที่ 2 การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์
 • บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
 • บทที่ 5 สรุปผลอภิปรายและข้อสเนอแนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
 • การนิยาม
 • การนิยามกับตรรกศาสตร์
 • วิทยาศาสร์กับการนิยาม
 • ประโยชน์ของการนิยาม
 • กฎของการนิยามที่ดี
 • การนิยามกับภาษาในบริบทของการใช้ของวิตเกนสไตน์
 • บทบาทของการนิยามกับการแสวงหาความรู้ทางปรัชญา
 • สรุป
 • สิกขาบทวิภังค์และบทภาชนีย์แห่งปาริชิก 4
 • ประวัติของพระไตรปิฏก
 • วินัยปิฏก
 • ความหมายและโครงสร้างสิกขาบท
 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิกขาบทวิภังค์และบทภาชนีย์
 • ปาราชิก 4
 • บทที่ 3 ผลการวิจัย
 • บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย