Search results

5 results in 0.02s

หนังสือ

  รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Note: รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปและที่มาของเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของตันฉบับ รูปอักษร และอักขรวิธีที่ปรากฏในหนังสือสมุดไทยเรื่องนันทโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 4 การเปรียบเทียบนันโทปนันสูตรคำหลวงกับพระบาฬีนนโทปนนทสูตร
 • บทที่ 5 หลักธรรมในเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง
 • บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • แนวคิดเกี่ยวกับคอร์รัปชั่น
 • แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
 • แนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และระบบการศึกษาเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน
 • ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์
 • ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกาทุจริตประจำจังหวัด
 • บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
 • บทที่ 4 ผลการศึกษา
 • บทที่ 5 บทสรุป
หนังสือ

  รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561
Note: รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561
หนังสือ

  รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561
Note: รายงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561