หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-ROM computer optical disc
หนังสือทั่วไป
460 หน้า : ภาพประกอบสี + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบสี + 1 ซีดี-รอม