Search results

748 results in 0.09s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • การสื่อสารแนวคิดวิถีพุทธของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ลักษณะวิธีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 • The Study of Guideline and Identifying Key ideas Based upon Buddha-Dharma for Development of th eYouths in th eJuvenile Observation and Pretection Centre
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนริมคลิง
 • ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 • การจัดการชิ้นงานที่มาจากพลเมืองในข่าวของสื่อมวลชน
 • พลังของสื่อสังคมกับการชับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่
 • มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ : โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา
 • ความเชื่อและโลกทัศน์ในชุมชนแม่ใสผ่านวรรณกรมมุขปาฐะ
 • พลังกลุ่มไร้สังกัดในสังคมไทย : กรณีศึกษาว่าด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่แบบไร้องค์กรนำ
 • การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคนเองของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา
 • การจัดการแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติภายใต้กรอบกฎหมายแห่งประเทศไทย
 • พฟติกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
 • Children's Oppression in Roald Dahl's Children's Literature
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประเภทของเทคนิคการสืบสวน
 • บทที่ 2 การซักถามและการสอบปากคำ
 • บทที่ 3 ผู้ซักถามหรือสอบปากคำ
 • บทที่ 4 ฃักษณะของคำถามที่ใช้ในสอบปากคำ
 • บทที่ 5 ห้องสอบปากคำ
 • บทที่ 6 การตรวจสอบพฤติกรรมมีพิรุธของผู้ถูกสอบปากคำ
หนังสือ

หนังสือ

  รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
Note: รวมงานเขียน 75 ปี 75 นักเขียนศิลปากร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ ดีไซน์สำหรับถอดประกอบ
 • บทความวิจัย การแก้ปัญหารการจัดเส้นทางการขนส่งแบบมีกรอบเวลาโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมผสานด้วยฮิวริสติกแบบแทรกไปข้างหน้าและวิธีการค้นหาคำตอบเฉพาะที่ การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทองของหัวร่องน้ำ
 • การทดลองอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผนังด้านบนห้องอบแห่งเป็นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
 • การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวห่วงโซ่มาร์คอฟ
 • การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีสด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพุนธุกรรม
 • การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป่าโป่งด้วยน้ำเพื่อศึกษาอทะฺพพลความไม่เท่ากันของโลหะแผ่นที่ระดับความเครียดสูงของเหล็กแผ่นคาร์บอนต่ำ
 • การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
 • เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง : อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร
 • เมคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
 • ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงตอตาปาซิเคอร์แบงค์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน
 • ผลของเถ้าถ่านหินต่อการแทรกซึมคลิไรด์และกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตและมวลรวมธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนาช่วงความเชื่อมั่นผลต่างค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่ม สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ด้วยวิธี Price Bonett Bootstrap-t
 • ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
 • ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและทเทเนียไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสีย้อมธรรมชาติ
 • บทความวิชาการ การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรไทย : แบบผงแห้งและแบบสกัด
 • เขตย่อยวิภัชนัยกึ่งริงของอาเลฃขแกรสส์แมน
 • แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคท่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัด
 • ถนน
 • สะพาน
 • สถานที่อื่น ๆ
 • ตำบล
 • รมณียสถาน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ สู่ประวัติศาสตร์และปรัชญาอินเดีย
 • ภาคแรก ปรัชญาในประวัติศาสตร์
 • บทที่ 2 ประวัติศาสตร์อินเดียยุคพระเวท
 • บทที่ 3 ปรัชญาอุปนิษัท
 • บทที่ 4 ปรัชญาฤาษีโบราณ
 • บทที่ 5 ปรัชยาอาชีวกกับโลกายัต
 • บทที่ 6 ปรัชญานิครนถ์ (เชนยุคต้น)
 • บทที่ 7 ปรัชญาพุทธยุคต้น
 • ภาคสอง ประวัติศาสตร์ในปรัชญา
 • บทที่ 8 สังคมอินเดียหลังพุทธกาล
 • บทที่ 9 ทางสายกลางแบบพราหมณ์
 • บทที่ 10 ทางสายกลางแบบเชน
 • บทที่ 11 บทสรุปแห่งทางสายกลาง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัณฑิต และคุณธรรม จริยธรรม
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
 • บทที่ 3 การรู้จักและพัฒนาตนเอง
 • บทที่ 4 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
 • บทที่ 5 การดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 6 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย
 • บทที่ 7 การเสริมสร้างสันติภาพเพื่อสันติสุข
 • บทที่ 8 สถานการณ์ ปัญหา และแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนแรก บริบทของความเปลี่ยนแปลงในเชิงทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
 • ส่วนที่สอง ประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมสมัย
 • ส่วนที่สาม ประเด็นการจัดการภาครัฐร่วมสมัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อานาปานสติภาวนา 16 ขั้น
 • บทที่ 2 การเจริญอานาปานสติภาวนา
 • บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาปัญญาญาณ
 • บทที่ 4 ระดับสมาธิในการเจริญวิปัสสนาภาวนา
 • บทที่ 5 ลำดับการปฏิบัติกรรมฐาน
 • บทที่ 6 หลักปฏิบัติอานาปานสติขั้นที่ 1-4
 • บทที่ 7 วิธียกฌานขึ้นสู่วิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่ 5-16 - บทที่ 8 บรรลุวิชชาและวิมุตติ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Part 1 รู้จักยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน แผนโบราณ
 • Part 2 เลือกใช้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 16 กลุ่ม
 • Part 3 กรณีศึกษา งานวิจัย การใช้ยาแผนโบราณ เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
 • Part 4 เข้าใจยาสามัญประจำบ้านทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
 • Part 5 เชื่อมั่นยาแผนไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 2 ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอย
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัย
 • บทที่ 5 โมเดลสมการโครงสร้าง
 • บทที่ 6กการใช้โปรแกรม AMOS ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถดถอยด้วย AMOS
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วย AMOS
 • บทที่ 9 โมเดลการวัด ปัจจัยเชิงยืนยัน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย AMOS
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 คุณธรรมสำหรับครู
 • บทที่ 2 ค่านิยมสำหรับครู
 • บทที่ 3 บุคลิกภาพของครู
 • บทที่ 4 การพัฒนาตนของครู
 • บทที่ 5 ประวัติครูตัวอย่าง
 • บทที่ 6 วิเคราะห์งานและบทบาทของครู
 • บทที่ 7 จรรยาบรรณครู
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งใการริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
 • รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร
 • การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
 • ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 • การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
 • บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พงศ. 2554-2556
 • การกำหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญากับการพัฒนา : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5 : การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้่ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กลุ่มและพลวัตกลุ่ม
 • บทที่ 2 โครงสร้างและกระบวนการทำงานกลุ่ม
 • บทที่ 3 กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้
 • บทที่ 4 การตัดสินใจและการแก้ปัญหากลุ่ม
 • บทที่ 5 ทีมและเทคนิคการพัฒนาทีม
 • บทที่ 6 ภาวะผู้นำและบทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดี
 • บทที่ 7 การสื่อสารภายในกลุ่ม
 • กลุ่มที่ 8 การจัดการความขัดแย้ง
 • กลุ่มที่ 9 การประยุกต์ความรู้และทักษะในชีวิตประจำวัน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 อักขรวิธี
 • ตอนที่ 2 สนธิ
 • ตอนที่ 3 นามศัพท์
 • ตอนที่ 4 กติปยศัพท์
 • ตอที่ 5 สังขยา
 • ตอนที่ 6 อัพยยศัพท์
 • ตอนที่ 7 กริยาอาขยาต
 • ตอนที่ 8 กริยกิตก์
 • ตอนที่ 9 นามกิตก์
 • ตอนที่ 10 สมาส
 • ตอนที่ 11 ตัทธิต
 • ตอนที่ 12 อ่านแปลบาลีไทย
หนังสือ

  เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
Note: เอกสาทางวิชาการ/ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 483
TOC:
 • หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
 • สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
 • 4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
 • เรื่องพิเศษประจำฉบับ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุด การอ่าน การเรียนรู้ หนึ่งทศวรรษที่ฝนทั่งยังไม่เป็นเข็ม
 • ผลสำรวจการอ่านของประชากร 2561
 • ข้อสังเกตบางประการจากผลสำรวจการอ่าน 2561
 • เหลี่ยวหลังแลหน้า ทศวรรษแห่งการอ่าน
 • นิตยสาร "ตาย" สื่อออนไลน์ "เกิด"
 • โอกาสและข้อจำกัดของอีบุ๊คไทย
 • วิกฤตและทางรอดของร้านหนังสือ
 • พื้นที่การอ่านเกิดใหม่
 • การปรับตัวของห้องสมุด
 • สู่ทศวรรษใหม่
 • เหตุการณ์สำคัญ ทศวรรษแห่งการอ่าน 2552-2561
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • บทความที่ 1 การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา
 • บทความที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • บทความที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 • บทความที่ 4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • บทความที่ 5 อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สมาธิปรากฎในคำสอนทุกศาสนาและความเชื่อ
 • บทที่ 2 สมาธิตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • บทที่ 3 ความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก
 • บทที่ 4 การดำเนินงานขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก
 • บทที่ 5 บทสรุป
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฎีจากรากฐาน
 • ผลกระทบของระบบบริหารจัดการคนเก่งและการวางแแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธนาคารทหารไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติต่อปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การจัดหมวดหมุ่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง
 • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • การพัฒนารุปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
 • การบริหารพื้นที่ส้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อกรณีศึกษาโรงเรียงเมืองคง (คงคาวิทยา) และโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
 • ปรีชาญาณของคนพากย์โขน
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย
 • นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0
 • บทที่ 2 โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • บทที่ 3 ปลดล็อกงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • บทที่ 4 สมุดปกขาวเพื่อการเขับเคลื่อนประเทศ
 • บทที่ 5 การปฏิรูประบบราชการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ร้องกรอง
 • ฉันทลักษณ์
 • กลบท
 • การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
 • กลวิธีการอ่านออกเสียงร้องกรอง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกาพย์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทกลอน
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทโคลง
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทฉันท์
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทร่าย
 • การอ่านบทประพันธ์ประเภทอื่นๆ
 • ลีลาการอ่านบทประพันธ์
 • เพลงพื้นบ้าน
 • เพลงปฏิพากย์
 • เพลงกล่อมเด็ก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ