หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ

Vocabulary Handbook / 2537

หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
90 หน้า
หนังสือทั่วไป
97 หน้า
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : แผนภูมิประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
51 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
58 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ; 29 ซม.