หนังสือทั่วไป
154 หน้า
หนังสือทั่วไป
154 หน้า
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
448 หน้า
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
184 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
86 หน้า
    จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
จัดพิมพ์เนื่องในงานทำบุญอายุ พระครูภัทรสารประสิทธิ์ 10 ก.ค.42
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
132 หน้า ; 21 ซม.
    พิมพ์เป็นธรรมทาน
Note: พิมพ์เป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530