หนังสือทั่วไป
103 หน้า + 1 ซีดีรอม.
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 3/2553
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 3/2553
งานวิจัย
139 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ล), 302 หน้า : ภาพประกอบ
256 หน้า ตารางประกอบ 30 ซม.