วารสาร
214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ : ชุมชนโบราณในลุ่มน้ำคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 • บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตำบลสาละถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย
 • รำวงคองก้า ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • บทความวิจัย การฟ้อนบวงพลีบูชา : กรณีศึกษาบ้านสะแบง ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 • การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
วารสาร
346 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ความหลากหลายทางนิเวศวัฒนธรรมบางปลาสร้อย : ฐานรากและภูมิพลังของจังหวัดชลบุรี
 • แนวทางการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีแก่ผู้เรียนชาวไทย : กรณีฮันจา (ตัวอักษรจีนในภาษาเกาหลี)
 • ความต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
 • เสน่ห์ปลายจวัก ผัว (ฝรั่ง) รัก ผัว (ฝรั่ง) หลง : การปรุงแต่งตัวตนของผู้หญิงไทยในวิถีการดำเนินชีวิตคู่ต่างวัฒนธรรม
 • ฉะเชิงเทรา : เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำบางปะกง (พ.ศ. 2398-2554)
 • ความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
 • อิทธิพลของชนิดบทความต่อความเข้าใจในการอ่านบทความภาษาฝรั่งเศส
 • แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 • ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
 • จริยธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา : กรณีศึกษาชุมชนชานเมือง ในจังหวัดปทุมธานี
 • เจตคติของประชาชนต่อการเห็นคุณค่าและความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในจังหวัดตราด
 • ไตรภูมิพระร่วงและจารคกวัดป่ามะม่วง : ลักษณะร่วมด้านเนื้อหาและการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
 • พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคยุคดิจิทัลเกี่ยวกับแบรนด์สมาร์ทโฟนในห้องมาบุญครองบนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
 • การปรับตัวจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคใต้
วารสาร
60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม.
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ
 • แนะนำโครงการ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • ความเคลื่อนไหว
วารสาร
314 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
TOC:
 • บทความวิจัย รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 • การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นำชุมชนในการส่งเสิรมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน
 • การพัฒนากฏหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย
 • บูรณาการพุทธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นโยบายกลไกในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 • การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ
 • กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของวัดและพระสงฆ์ต่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้้นที่ชายแดนแม่สอด
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
 • การก่อตัวของนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีการสำรวจแร่โพแทซ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการทุนมนุษย์ : การสำรวจเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
 • รูปแบบการใช้ภูมิวปัญญาในการอนุรักษ์สมุนไพรเกี่ยวกับโรคไข้พิษไข้กาฬตามคัมภีร์ตักสิลา
 • ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความสำเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย
 • ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) สำหรับมะม่วงของเกษตรกร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 • รูปแบบการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้
 • บทความวิชาการ การสร้างตัวแบบพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
 • ผู้นำกับการสร้างเปลี่ยนเแปลง
 • สิ้นแสงฉาน TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS
วารสาร
146 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • การศึกษาสถานการณ์การค้าของผู้ประกอบการบริเวณด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
 • อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคืการ และธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
 • ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
 • การใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียนในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อิทธิพลของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อการศึกษาดนตรีตะวันตกในประเทศไทย
 • การเปลี่ยนแปลงของวงซายวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • กลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis กรณีศึกษาหมวดธุรกิจเกษตร
 • คุณลักษณะความเป็นองค์กรที่ดีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย
วารสาร
135 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • Gaming Sumilation for Business and Management Education - A Case Example of an University Currivulum and Didactic Approach
 • A Comparison of Moves and Language Uses in Abstracts of Laboratory Animal Review Articles and Cell Biology Research Articles
 • รูปแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสำหรับกองทัพบกในอนาคต
 • แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอย่างยั่งยืนในสถานที่จัดงานไมซ์ ที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • การแปรของการออกเสียง [V] ในคำภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
 • Examining Thai EFL Learners' Knowledge of Academic English Vocabulary
วารสาร
50 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก งานวันปกรณ์ 61 ประกาศเกียรติคุณ 24 นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2560
 • คลังปัญญาประชาบดีโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
 • 12 Stories
 • Move Together
 • SMART Organization
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ข้าราชการ พนักงานราชการ
 • สังคมเป็นสุข
 • เรียนรู้อยู่กับอาเซียน
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋@นิคม&ชาวเขา
วารสาร
339 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมไทย
 • จุดเปลี่ยนของภาษากฎหมายไทยจากดั้งงเดิมสู่สมัยใหม่
 • การขอโทษในปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของุคคลในวงการบันเทิงไทย
 • การอ่านอย่างมีวิจารณาญาณ : เทคนิคการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ (CORI) ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี
 • การทำบุญและผลของบุญในคัมภีร์วิมานวัตถุ
 • ส่องผี เลาะผ้า ในสาปภูษาและรอยไหม
 • ขอทานในภารตนิยาย
 • ความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากความรักของตัวละครหญิง : มองผ่านการตีความในบทเพลงของ มินตรา น่านเจ้า
 • กาเวลากับการพิสูจน์คุณค่าทางดนตรี
 • การศึกษาเทคนิคทางดนตรีของ ไมต์ พอร์ตนอย : กรณีศึกษาเพลงอินสตรูเมดเล่
 • ศึกษาความต้องการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กพิเศษที่จะส่งผลต่อพัฒนาผลงานประติมากรรมเพื่อการบำบัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออก
 • ปริทัศน์หนังสือ วงศาวิทยาของอิเหนา งานวิจัยที่ช่วยอุดช่องว่างที่นักวรรณคดีมองข้าม
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนภาคใต้ตอนบน
 • รูปแบบการจัดการไร่ข้าว : วิถีการพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนป่าร่อน
 • การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน
 • ทุนทางสังคมและความเข้มแข็งของกลุ่มประชาสังคมพื้นที่สุราษฎร์ธานี
 • การจัดการทรัพยากรทางศิลปะการแสดงท้องถิ่นเพื่อชุมชน ตำบลท่ามะเดือน อำภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 • การนำนโยบายรีเจนเนอเรชั่นมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
 • เรือนสามน้ำสี่ : การจัดการความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสตรีไทยผ่านมุมมองปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้จากวรรณกรรมปฏิทัศน์
 • การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงผูกพันของนกปรอดหัวโขนในสภาพเลี้ยงขังกรง
 • กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการบอกเลิกสัญญากับปัจจัยเรื่อง "ความอาวุโส" ในสังคมไทย
 • ศึกษาแนวคิดศีลธรรมนิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมอง ชาติ กอบจิตติ
 • ลักษณะหลังสมัยใหม่ในเรื่องสั้น "กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ (1)" และ "กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ (2)" ของอุทิศ เหมะมูล
 • เจ้าชายน้อย : ความสัมพันธ์ระหว่างวาทศิลป์และปัจจัยการเกิดวาทศิลป์
 • ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ. 1975 พลวัตและการเปลี่ยนแปลง ของ มนธิรา ราโท
วารสาร
134 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
 • บทความวิจัย การนำยุทธศาสตร์การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยตนเองอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติเพื่อชะลอความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสหกิจศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนตามบริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลบางพระ อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 • ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจบนสื่ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ ทักษะเป็นฐานความคิด ในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การผลิตถ่านกัมมันต์จากต้นข้าวโพดโดยการกระตุ้นทางเคมี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 • อาหารท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงป่าแห้งปลานิลแดดเดียว
วารสาร
370 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาฐานความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับปริญญาตรี
 • กลยุทธ์การใช้สื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
 • อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเองและการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่ความพร้อมในการทำงานหลังเกษยณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เรื่องเล่าที่ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดช : การศึกษาในฐานะสีณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 • การเปรียบเทียบกลวิธีการสร้างคำเรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัย
 • กระบวนการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนในพืนที่ตำบลสะเอียย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • การใช้บริการฝากครรภ์และการคลอดของแรงงานข้ามชาติหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
 • การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับคำยืมภาษาสันสกฤต
 • "ความรัก" ในบทละครเรื่องแฟดเดรอะ ของราชีน
 • แนวทางการปรับปรุงนิทรรศการเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ในชุดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ความขัดแย้งจากโครงการอันเนื่องจากนโยบายของรัฐ จังหวัดชลบุรี
 • กราวใน กราวนอก : ประวัติและลักษณะเฉพาะทางดนตรี
 • พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2498-2560)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6
 • การแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
วารสาร
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 • Health Seeking Behaviors and Access to Health Services of Shan Migrant Workers in Hang Dong District, Chiang Mai
 • คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร : กรณีศึกษาอุดมกาณ์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม
 • วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา
 • มายาคติในนิทานพื้นบ้านล้านนา
 • ความเชื่อและปัจจัย 4 ของมนุษย์ ในนิทานพื้นบ้านไตยอง จังหวัดลำพูน
 • การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ. 2550-2559
 • การศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมในสำนวนไทย
 • การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
 • มโนทัศน์ศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • การบริหารงานโรงรียนต้นแบบการเรียนรวม ในสังกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
 • การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • บทความวิชาการ โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง
 • สถานะทางกฎหมายของกฎหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
วารสาร
154 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทบรรณาธิการ
 • พลังวัฒนธรรม พลังการขับเคลื่อประเทศไทย
 • ผ้าทอย้อมครามมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองนครพนม
 • กะละแมลุงพร : สินค้านวัตกรรมตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐
 • นวัตกรรมสีฟ้าคอคอเต๊าะ
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทพราช : จากแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ดนตรีในพิธีว่อนไว่ซ่าง
 • การขับบายศรีสู่ขวัญกับการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอด
 • วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่า
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
 • ปริทัศน์หนังสือ "หวานจนตาย" เสียงชนเผ่าพื้นเมืองมาลินด์แห่งอำเภอเมาอูเก จังหวัดปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย
วารสาร
149 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
TOC:
 • รูปแบบของปัจจัยความสำเร็จในการบริหารตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
 • วาทวิพากย์ : ค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ที่ปรากฎในหนังสือ "วรรคทองในวรรณคดีไทย"
 • การสำรวจวรรณกรรมลักษณะผู้นำ
 • กลยุทธ์ลงทุนจากสัญญาณคำสั่งซื้อขายชนิดระบุราคา
 • อำนาจแพทย์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
 • รถจักรยานยนต์ : ปฏิบัติการบนท้องถนน
 • ความหมายและแนวทางการศึกษาความปลอดภัยสาธารณะ
 • การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวายโดยชุมชน
วารสาร
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561
TOC:
 • รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มรายวิชาจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
 • กระบวนการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากโครงงาน สำหรับนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
 • ทิศทางการผลิตบัณฑิตการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้โครงสร้างชีท
 • การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 • การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกาาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 • การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแฟรสไชส์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • โฮมสเตย์กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
 • การทดสอบความสามารถในการทำกำไรจากความผันผวยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
วารสาร
264 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ การจัดการศึกษาแบบภาคีหุ้นส่วน : แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
 • การใช้นวัตกรรมทางการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์
 • บทความวิจัย The Internal Supervision Model for Improving the Management of Teaching in Nanning Private Higher Education Institutes, China
 • รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในมณฑลกว่างซี ประเทศจีน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตดีการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • มาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในทัศนะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา
 • การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผลของการใชเทคนิคการระดมสมองที่มีต่อความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์
 • การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเขตพื้นที่ปลูกกัญชาเสรี
 • การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • กลยุทธ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบแรงนูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียยนรอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
 • การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมบูติคของลูกค้าชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การประเมินวามต้องการจำเป็นการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยด้วยกระบวนกาวิจัยก่อรูปของครูโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีในสถานศึกษา : ศึกษากระบวนทัศน์ใหม่แนวทางการพัฒนาบริหารงานปกครอง
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
 • ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย
 • ผลการใชชุดกิจิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 • การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อิทธิพลของขีดความสามารถองคืกรต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัติบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วารสาร
215 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • วิถีชีวิตและความมั่งคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงโปร์ บ้านไร่ป่า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 • กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรีวของครูธงชัย สามสี
 • ดุริยวรรณกรรมเพลงตับเรื่องอิเหนาจากต้นฉบับเผ่นเสียงเก่าของวังบ้านหม้อ พ.ศ. 2450
 • การศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาวงโกงสโกและวงมัมมิง คณะครูอม มงกุล จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์ : เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลง สำหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทย
 • การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์
 • การพัฒนาทักษะการปฏิบัติไวโอลินสำหรับนิสิตโทดนตรีสากของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับชื่อลายผ้าไหมในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษารวบรวมบทเพลงรำวงโบราณในหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่าอโยธยา
 • การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
 • ความเครียดและผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานด้านศิลปวัฒนะรรมจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยนาฏยศิลป์ : ระบบความคิด และการใช้ภาษา
 • การพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบำบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพือแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี
 • สุนทรรียภาพในอรรถกถาเตมิยชาดก
วารสาร
125 หน้า : 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนในการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาทั้งโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
 • การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
 • บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 • ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บทความวิชาการ การตั้งคำถามได้ตรงเป้าและดี สำคัญกว่าคำตอบที่ยอดเยี่ยม
วารสาร
213 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • The Teaching of German Grammar in German Studies at Thammasat University with the Teaching Model 5E: an Empirical Study
 • Foreign Language Testing and Evaluatin : What defines a good test?
 • Thai Students' Demotivatin and Remotivation in and Advanced EFL Writing Class : A Case Study of English Major Students at Ramkhamhaeng University
 • การลดและการเพิ่มแรงจูงใจของนักศึกษาไทยในการเรียนวิชาการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศระดับสูง : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ภาษาและอนาคตของภาษาอังกฤษแบบจีน
 • การปฏิรูปสวัสดิการสังคมปี 1996 : ทบทวนความพยายาม...สำเร็จหรือล้มเหลว
 • ตัวเลขในนิทาน : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความหมายของตัวเลในนิทานกริมม์และนิทานพื้นบ้านไท
 • การดำเนินชีวิตหลักเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ไวากรณ์สากลกับการเรียนรู้และการสอนภาษาที่สอง
 • ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาผู้ใช้บริการห้องสมุดในเครือข่ายฯ
 • Book Review : Mythological Woman and the Prose Poen in Barbara Jane Reyes's Diwata
วารสาร
235 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
TOC:
 • บทความวิชาการ จุดหมายปลายทางของมนุษย์
 • บทความวิจัย กลยุทธ์การบริหารการคงสภาพของสถานศึกษาดีเด่น
 • การปรับตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่ครอบครัวหย่าร้าง
 • การพัฒนาองคืประกอบภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในยุคโลกาภิวัตน์
 • ทัศนคติและสถาพการณ์การเสี่ยงโชคของคริสตชนคาทอลิก กรณีศึกษา : วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แก่งกะเบา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการพัฒนาแกนนำสร้างสุขสู่ชุมชน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 5
 • รูปแบบของสถาบันพัฒนาคิสชนฆราวาสที่สนองตอบกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสศักราช 2015
 • สถานะของความจำเป็นและความต้องการของคริสตชนกับความคาดหวังจากการอภิบาลในพิธีกรรม
 • อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
วารสาร
192 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
 • การพัฒนาตำรับมาการองจากผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทดแทนผลอัลมอนด์
 • การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศรีษะและต้นแขนขณะทำงานของสินิตทันตแพทย์ที่่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม
 • การผลิตนร้ำควันไม้จากไม้สะเดาด้วยเตาไพโรไลซิสแบบแก๊สหมุนวนปิด
 • การกำจัดก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ce-Cu/Core-shell AI-MCM-41 : ผลของการเคลือไซเลน
 • การวิเคราะห์และลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผักออร์แกนิคในภาคตะวันตกของประเทศไทย
 • ผลของการบรรจุแบบสูญญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลาส้ม นครนายก
 • การพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันด้วยระบบที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดีโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์
 • การศึกาาความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์คลุมเครือ
 • ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ
 • เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากในการปลูกข้าวนาน้ำฝน
 • การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคม
 • เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้จากอนุพันธ์ไนโตรคาร์บาโซลสำหรับตรวจวัดไอออนลบ
วารสาร
225 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • ส่วนที่ 1 คอลัมน์พิเศษ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ส่วนที่ 2 บทความวิจัยและวิชาการ การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : กรณีโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ชุมชนรอบวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • ปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิทางศาลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • บทความวิจัย วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย : ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติโดยแนวทางประชารัฐ : กรณีศึกษาวัดจันเสนและวัดตากฟ้า
 • ส่วนที่ 3 คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับของราษฎรเมืองพิษณุโลก
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน วิวัฒนาการร้องทุกข์ของราษฎรไทย
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
วารสาร
140 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • ความคิดเห็นของผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีต่อปัจจัยการตัดสินฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558
 • ประสบการณ์การปรับตัวของเยาวชนไทยที่ย้ายถิ่นติดตามมารดามาอาศัย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
 • บ้านภู : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไทกับการบริหารการพัฒนาในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับโครงการต้านศิลปวัฒนธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • สภาพกาจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสงคราม และอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอกชน สังกัดอัตรสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
 • กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมือง บ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 • การสร้างพิณอีสานโดยใช้กระบวนการและเทคนิคการสร้างกีตาร์
 • พลวัตการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาดในบริบทสังคมสมัยใหม่
 • บทบาทของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผ้าทอย้อมครามในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
วารสาร
241 หน้า : กราฟ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ความต้องการมีบุตรในอนาคต : หลักฐานเชิงประจักษ์จากสตรีที่สมรสในประเทศไทย
 • การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
 • ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการชุทชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง : กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา
 • วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจอเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง
 • ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
 • ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักาณ์ของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ
 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ : โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงสมการกำลัง 2 ลำดับที่ 2
วารสาร
241 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • บทความปริทัศน์ การประยุกต์ใช้งานแมทแลป
 • บทความวิจารณ์หนังสือ บทความวิจารณ์หนังสือ MON MONT BLANC : หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา
 • บทความวิจัย กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
 • กายนคร : นิเวศวัฒนธรรมเมืองโบราณสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 19-20
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การจัดการสารสนเทศสำหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องโลกและอวกาศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม ตลาดโบราณ อ.ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มใหม่เชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน
 • การวิเคราะห์ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มจังหวัดสระแก้ว
 • การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณฐาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องความน่าจะเป็น
 • การศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเรื่องวงกลม
 • การศึกษาแนวทางด้านการยศาตร์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง
 • การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเคอร์เพื่อการออกแบบโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะของนักศึกษาระดับปริยญาตรี สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • บทเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบสอนเสริม วิชาระบบเคเบิลทีวี
 • ปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรรมเจนเนอเรชั้นวายในรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย
 • ปัจจัยที่่ส่งผลต่อการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ศึกษาออกแบบอัตลักษณ์การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางการออกแบบสื่อเชิงพาณิชย์
 • พฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขาวที่เป็นผลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ร่วมกับแผนที่ออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเทคนิคการแก้ปัญหาสี่ขั้นจอนของโลยาและหมวดหมู่ทางพฤติกรรมของซอนเฟลต์
 • ความท้าทายของการสอนชั้นเรียนขนาดใหญ่ในรายวิชาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสิ่งแวดล้อมของการเรียนแบบผสมผสาน
 • ความต้องการพูดสื่อสารทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร
 • บทความวิชาการ เครื่องดื่มโพรไบโอติกจากพืช : ทางเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • แบบจำลององค์ประกอบของการจัดการนักศึกษาสัมพันธ์อัจฉริยะ
วารสาร
105 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • ความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ : ผลกระทบต่อความั่นคงทางสังคมในพื้นที่ชนบทและแนวทางการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ กรณีศึกษา : บ้านมะลิวัลย์และบ้านสวนกล้วย ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ
 • รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสระเกษ เขต 2
 • การศึกษาสภาพความต้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสูงยาง
 • รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเป้าหมาย 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 • ผลการพัฒนาโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมป์) โดยใช้กระบวนการระดมทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
วารสาร
60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม.
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ
 • แนะนำโครงการ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • ความเคลื่อนไหว
วารสาร
125 หน้า : ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • บทบรรณาธิการ
 • บทความวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพกับการบริหารมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยในยุโรป
 • การบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษา กรณีศึกษาในเอเชีย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
 • การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญาของคนไทยกับการพัฒนาการศึกษาสู่การสร้างนักนวัตกรรม
วารสาร
406 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นที่ทางรีไซเคิลโดยทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต
 • การควบคุมระดับน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ 2 เงื่อนไข
 • การทดสอบจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผันของหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน
 • การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ
 • ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
 • ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย
 • การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย
 • ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมัดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและเรียบผิว
 • พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและผงไม้ยางพาราโดยการใช้การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน
 • การพัฒนาหุ่นยนต์ติตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยควบคุมแบบฟัซซี
 • ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
 • การตัดฟิล์มสองมิติตามขั้นคุณภาพ
 • ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ของประเทศไทย
 • กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กรณีศึกษาโรงงานจ้ำตาลกลุ่มวังขนาย
 • การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน
 • การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
TOC:
 • การพัฒนานิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม
 • ศูนย์ยุติธรรมชุชนฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของกองทุนยุติธรรม
 • โครงการอบรมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รุ่นที่ 1-2
 • พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
วารสาร
149 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะที่มีต่อการอนุรกษ์ทรัพยากระรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความภักดัของลูกค้า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมหลักด้านการผลิต การมุ่งด้านการตลาด และการจัดการนวัตกรรมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • แรงผลักดันในการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย
 • สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว
 • ประเพณีเช็งเม้ง : คุณค่าที่มีต่อสังคมในเมืองหาดใหญ่
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
 • การประยุกต์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์ไทยและกัมพูชา
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้อต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบทเรียนเว็บเควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ชายแดน
 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมหลังชาวนาอีสารกรณ๊ศึกษานัยสำคัญต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบัน งตาม
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
 • กำลังใจในพระดำริ 1 ทศวรรษสู่ความสำเร็จแห่งระบบยุติธรรม
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม ป.ป.ส. ผสานความร่วมมือ กรมที่ดินเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลอายัดทรัพย์นักค้ายา
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่อเรื่องยุติธรรม ไทยจับมือกลุ่มสมาชิกอาเซียน สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม ข้าราชการของแผ่นดิน "พยุงศักดิ์ กาฬมิค" ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ การควบคุมภายในที่ดีกับวิถีของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กำแพงมิอาจกั้น ยธ.เปิดตัว DJOP CENTER ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชนภายใต้แบรนด์ DJOP
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน การเปลี่ยนผ่านหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
 • คน เงิน แผน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูประเทศ
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงการสืบสวนสอบสวน การกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน กฎหมายจราจรน่ารู้
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน ดอกเบื้ยเงินให้กู้ยืม กับความรับผิดทางอาญาตอน 3 ปฐมบทของการแก้ไขกฎหมาย
 • เรื่องต้องรู้ ประเทศไทย 4.0 คืออะไร ?
 • ภาษายุติธรรม Ponzi Scheme "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจมหาภัยาของคนอยากรวย
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน แผนพัฒนาประเทศในระยะยาวของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • รู้จักไอที จะเป็นอย่างไร หากเมืองไทยมี อินเทอร์เน็ตในทุกพื้นที่
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ สุงวัยหัวใจใหม่ ห่างไกลอัลไซเมอร์
 • ทุกทิศทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไป
 • เก็บมาเล่า ความสนใจทางเพศกับการข่มขืนกระทำชำเรา
วารสาร
226 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1
 • การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
 • การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณสงฆ์จังหวัดพิจิตร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 • การพัฒนาหนังสือส่งเสิรมการอ่านชุดท่องเที่ยเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก
 • การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกามีจิตสำนึกประชาธิปไตยของประชาสังคม
 • ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ -9- การนำเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก
 • รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
 • การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
 • คุณลักษณะผู้นำของผูว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การเมืองเรื่องพระพุทธรูป
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก นโยบายยุติธรรม '60 บูรณาการงานเข้าถึงประชาชน บริการทั่วถึง-เป็นธรรม
 • กำลังใจในพระดำริ กระทรวงยุติธรรมจับมือ CP สร้างอาชีพ คืนคนดีกลับสู่สังคม
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนไทย ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม อาเซียน-ไทย กับมาตรการความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในมิติของสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สิทธิมนุษยชน ปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องช่วยกัน...ถึงเวลาหรือยังที่จะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ
 • กำแพงมิอาจกั้น เปิดโลกสัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม กับการให้ความช่วยเหลือประชาชน
 • คน เงิน แผน MR. Reform กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนา
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ มาตรการป้องการและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน สิทธิพึงได้รับ หลังถูกกล่าวหาว่าเป็น "จำเลย"
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น
 • เรื่องต้องรู้ เรียกสินไหมทดแทน...จากการคุมขัง "เกินกำหนด"
 • ภาษายุติธรรม เข้าใจภาษาเอทีเอ็ม รู้ทันกลลวงยุคไอที
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน ก้าวต่อไปของประเทศไทนในประชาคมอาเซียน
 • รู้จักไอที นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดับ
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ อาหารก่อมะเร็ง
 • ทุกทิศทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไป
 • เก็บมาเล่า เยาวชนกระทำผิด คดีข่มขืนกระทำชำเรา
วารสาร
231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร
 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการคืบตัวสำหรับร่วมวิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อนหินถม
 • การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต
 • การพัฒนาสายอากาศระนายแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WkMAX และ UWB
 • การสร้างและการวิเคราะห์เศราฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
 • การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนค์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท่าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน
 • ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น
 • การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก
 • การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย
 • การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
 • โพลีไฮตรอกซีอัลคาโนเอต:พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย
 • สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 ** การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
 • การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
 • การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะในภาคอุตสาหกรรม
 • การบวนการลอดตะกอนแบบอากาศละลาย
วารสาร
334หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • ความเป็นปกติของการคอรัปชั่นกับการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ในสังคมไทยยุคการปฏิรูประบบราชาการ
 • ความรุ้ทางการเงิน : ตัวกำหนดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออม
 • การะบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกาากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • รูปเคารถขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนา : การเปลี่ยนแปลง กระบวนการสร้างความหมายและภาพสะท้อนสังคมไทย
 • การสร้างสรรค์อนุภาคความวิเศษในนวนิยายมหัศจรรย์เรื่อง เดอะไวท์โรด
 • แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก
 • การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวคิด Geert Hofstede
 • Teacher Perceptions and Course Development : A Case Study Dr. Yupaporn Seetrakarn
 • การตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกมและพระพุทธศาสนา
 • กำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา : กรณีศึกษาพระศาสนจักรคาทอลิกและองคืกรพัฒนาเอกชนคาทลิกไทย
 • Move Analysis of Science and Engineering PhD Abstracts : Variations between the Two Disciplines in a Thai University
วารสาร
57 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • นวัตกรรมการทำงานสังเคราะห์ของสายสนับสนุนวิชาการ
 • สุขในฐานะเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานวิจัยสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การตรวจสอบความใช้ำด้ของวิธีการใช้น้ำยาแบบต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ระดับยา TACROLIMUS ในกระแสเลือดด้วยเครื่อง ARCHITECT i1000sr
 • แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ QR code กับงานฐานข้อมูลทางเคมี
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ LEAN
 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
วารสาร
267 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองตำลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2
 • รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครุในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู
 • การพัฒนาบทเรยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
 • การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้คำถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กระบวนการตัดสินใจเลือกพี่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
 • เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาามแนวพระพุทธศาสนา
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่ดการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
 • ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำ รูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
 • การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน
 • "CONTENT IS KING" กับการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัล
วารสาร
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • แลหลังหลักสูตรระดับประถมศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนอ่านเขียนในปัจจุบัน
 • การฟื้นฟูการท่องสูตรคูณ
 • อ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อ/นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
 • การสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้แผนภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ครูอนุบาลกับการผลิตสื่อ 8 ป.
 • สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการติดตามผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น : จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน
วารสาร
241 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • แฟนตาซี 14 สเต็ป:กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • วาทกรรมสินไซสาวะถี : สิม ฮูปแต้ม และบุญข้าวจี่
 • ผ้าทอพื้นเมืองของชาวอีสาน
 • ชุมชนโบราณบ้านอาฮี : พัฒาการทางประวัติศษสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำเหือง
 • สิมโถงในอีสาน : ร่องรอยรสนิยมทางงานช่างพื้นถิ่นกับความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะอีสาน
 • พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สองฝั่งโขง
 • ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชอาหารป่าในตลาดพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มแม่น้ำห้วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
 • โรฮิงญา รัฐ ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์และความขัดแย้ง : ดุลยภาค ปรีชารัชช
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก 126 ปีสถานปนากระทรวงยุติธรรมมุ่งอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนทุกรดับ
 • กำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดโครงการ กำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม "ฮักเฮือนจำแม่ฉอด"
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม คุมประพฤติลุยมาตรการบริการสังคมเข้ม มุ่งลดผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีเมาแล้วขับ
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม กรมบังคับคดี เปิดมิติใหม่ขายทอดตลาดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม "ศิรินทร์ยา สิทธิชัย" เลขาธิการ ป.ป.ส. กับนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ มุมองนักกฎหมาย คดีวิศวกรยิงเด็กวัยรุ่นเสียชีวิต...กฎหมายมีช่องให้กระทำการป้องกันตัวแต่หากป้องกันเกินกว่าเหตุ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • กำแพงมิอาจกั้น กรมพินิจฯ ใช้ "กีฬา" พลิกชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนด้วย Idol
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม กับการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน
 • คน เงิน แผน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต สำนกงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พร้อมมอบรางวัลข้าราชการต้นแบบ (ปีที่5)
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน พ.ร.บ. ยาเสพติดฉบับใหม่พิจารณาเจตนาผู้กระทำผิดให้โอกาส "ผู้ต้องหา" พิสูจน์ตัวเอง
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน นโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • เรื่องต้องรู้ เบิกค่าเช่าบ้านได้ แม้ต่างท้องที่กับท้องที่ที่ปฏิบัติงาน
 • ภาษายุติธรรม ภาษาว่าด้วย "ทรัพย์" ตอนที่ 1
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน เขตพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติคันไซ ต้นแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • รู้จักไอที Cloud Computing เทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรา
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง "มะเร็งลำไส้ใหญ่" โรคค้ายที่เกิดจากวิถีชีวิตอันรีบเร่ง"
 • ทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไทย
 • เก็บมาเล่า บุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติค่าของแผ่นดิน
วารสาร
352 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • ทวิภาวะ
 • ถ้อยคำเกี่ยวกับการเกิดในภาษาไทยและภาษาไท
 • ความหลากหลายทางภาษาและการสัมผัสภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • นางรื่นนางโรยในฐานะพี่เลี้ยงจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ : การศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องมิตรแท้ 4 ในพระพุทธศาสนา
 • แลลึกความรู้สึกพระอุดมปิฎกจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่องสุทธิกรรมชาดกและสุภาษิตร้อยแปด
 • อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อการสร้างสรรค์หนังสือวัดเกาะภาคใต้ ช่วง พ.ศ.2470-2520
 • ตุ๊กตาลูกเทพ : การผลิตซ้ำวาทกรรม "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" และบทบาทของวัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย
 • จากวิถีเดิมสุ่วิถีของคนยุคใหม่ : ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในวรรณกรรมเด็กชายเล
 • การต่อรองผ่านทางสื่อพื้นบ้านเครื่องแต่งกายของชาวไทยโซ่งพลัดถิ่น อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชาติตะวันตก : การเข้ามาและภาพสะท้อนในจังหวัดภูเก็ต
 • ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการระว่างประเทสไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : บทบาทการพัฒนาประเทศของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • การเมืองเชื่อมโยงภายในนโยบายต่างประเทศของไทย : ไทย กับ ความร่วมมือเอเชีย
 • เสียงแห่งความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านดนตรีเมทัลไทย : กรณีศึกษาบทเพลง ศรัทธาหรือสัตว์ทา ของวง Dezember
 • ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 "วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา"
วารสาร
258 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายรักชาย (เกย์) เขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวบึงกาฬเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากลุ่มวัยทำงานและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
 • ผลการใช้ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับ E-mentoring เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตรีทศเทพ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย
 • การใช้กิจกรรมด้านประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจำนวนและรู้ค่าจำนวนของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 • The Components to Promote the Morality on Honesty, Public Mind and Responsibilities for Students of Basic Education Schools
 • โอกาส อุปสรรคและแนวโน้มความร่วมมือด้านการค้าลงทุนไทย - จีน ภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำกฎกระทรวงฯ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานที่ใช้อับอาคารภาครัฐมาบังคับใช้กับอาคารภาคเอกชน
 • พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผลการสอนด้วยภาพประกอบเสียงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวไม่มีตัวสะกดของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
 • แนวโน้มการเป็นผู้ประการใหม่ในธุรกิจอาเซียนของประเทศไทย
 • การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
 • เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
 • พฤติกรรมการเข้าชม ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการเข้าชมนิทรรศการรัตนโกสินทร์
 • พัฒนาการงานพิธีกรรมของกองทัพอากาศตามหลักการองค์การสมรรถนะสูล
 • ศิลปะการใช้าษาในงานประพันธ์เพลงของยืนยง โอภากุล (ศึกษาเฉาพะกรณีเพลงในกลุ่มนามบุคคล)
 • ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วารสาร
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • อัตลักษณ์ของดิจิทัลเนทีในโลกออนไลน์
 • ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 • ความผูกพันในองค์กรของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • นโยบายการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวทำงานแย่งอาชีพคนไทยศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 • การใช้เทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจสังกัดกองบัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มาตรการป้องกันแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • กระบวนการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย
 • รูปแบบการส่งเสริมความเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตามความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์ฯ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 • การบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภควัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
วารสาร
324 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • คำนามประสมชื่ออาหารเกาหลีที่มี [ssam] เป็นส่วนประกอบ
 • ระบบช่องทางการจัดจำหน่ายไวน์ในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี
 • กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
 • การพัฒนาการปรึกษากลุ่มบูรณาการพหุทฤษฎี ระหว่างทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม และทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อเสริมสร้างเหตุผลเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง
 • ผญาภาษิต : ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมสกลนคร
 • ชุมชนบ้านวากแง้ว : การฟื้นฟูและการดำรงอยู่ (พ.ศ. 2552-2558)
 • ความเชื่อเรื่องปีชงของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี
 • วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิง และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองจ๊อกแม)
 • การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการแก้ไขความยากจนของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • การสื่อความหมายผ่านการเล่าเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับท่านชายทางโทรทัศน์
 • การสร้างลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหม่ของอังกฤษในสมัยเบนจามิน ดิสเรลี
 • "ความดี" "ความจริง" และ "ความยุติธรรม" ใน "คนนอก" ขจองอัลแบร์ การ์มูส์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรกำกับ
วารสาร
174 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • การสานเสวนาตามแนวคิดของกาดาเมอร์ : การศึกษาเชิงวิพากษ์
 • ความเร่งด่วนที่เรียกร้องการส่งเสริมจิตภาวนาของคริสตชนและการตอบสนองของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน
 • ลักษณะและงานของบุคคลในพระธรรมเอสเธอร์
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยบูรณาการนิทานสร้างสานคุณธรรมในรายวิชาจริยศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชมุชนคาทอลิกหัวไผ่
 • คุณธรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
 • ความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้้จริยศาสตร์เชิง.กรณีเพื่อการอภิบาลด้านศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับคู่แต่งงานคาทอลิกที่หย่าร้างและแต่งงานใหม่
 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเรื่องเพศของคู่แต่งงานคาทอลิก ชาวปกาเกอะญอ
 • ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก
 • อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกในอัตรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ ที่เป็นพลวัตรตามนโนบายของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก รมว.ยธ.นำลงพื้นที่นราธิวาสติดตามการดำเนินงานอำนวยความยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้
 • กำลังใจในพระดำริ วิพากษ์รายงานนโยบายยาเสพติดสากล
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม บังคับคดีลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับศาลแพ่งธนบุรี
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมยกระดับกลุ่มประเทศ CLMV พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม "รื่นวดี สุวรรณมงคล" อธิบดีกรมบังคับคดี สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่นกับมิติใหม่กรมบังคับคดียุค 4.0
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ "จรรยาข้าราชการ" แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการที่ดี
 • กำแพงมิอาจกั้น กรมราชทัณฑ์เปิด "เรือนจำกีฬา" "บัวขาว" ร่วมสร้างแรงบันดาลใจคืนคนดีสู่สังคม
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม นำประชาสู่เสรี (อิสรภาพ)
 • คน เงิน แผน ประเทศไทย 4.0
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการปลุกจิตสำนึก บุคลากร สป.ยธ. "ร่วมต้านการทุจริต ไม่คิดโกง"
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน ป้องปรามปัญหาสังคมจากการใช้อินเทอร์เน็ตผู้กระทำผิดต้องรับโทษ
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม กับความรับผิดทางอาญา (ตอน 2)
 • เรื่องต้องรู้ หนังสือแจ้งให้ผู้รับเงินส่งคืนเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับผู้รับเงินฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ?
 • ภาษายุติธรรม ภาษาว่าด้วย "ทรัพย์" ตอนจบ
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน ประเทศไทยกับการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562
 • รู้จักไอที ทางลัดทันใจ Microsoft Window 10
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ 10 ท่าแสนง่ายออกกำลังกายในออฟฟิศ
 • ทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไทย
 • เก็บมาเล่า เรื่องเล่าจากการอบรมการเตรียมตัวเพื่อขอรับการทดสอบเป็นผู้ตรวจลายนิ้วมือแฝงของสมาคมตรวจพิสูจน์นานาชาติ
วารสาร
129 หน้า : ตาราง ; 26ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
 • สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
 • สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • การใช้บัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดสงขลา
 • ผลกระทบของสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของอาจารย์บัญชีในมหาวิทยาลัยในภาคใต้ต่้อประสิทธิภาพการทำงาน
 • มิติความเป็นหญิงกับกลไกของสังคม ในกฤษณาสอนน้องคำกลอน ฉบับชาวบ้านเมืองเพชรบุรี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองคอหงส์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
วารสาร
158 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • ผลของการปรับกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 • แนวทางการบริหารงานบนพื้นฐานหลักธรรมภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • แนวทางการัพฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเก็บขยะเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์
 • แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 • การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายในชุมชนกึ่งเมือง ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 • การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด
วารสาร
504 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ประสบการณ์จากสิงคโปร์ ชวา และอินเดีย พ.ศ. 2413-2415
 • แนวคิดทางสังคมเรื่องอาชีพจากมุมมองเรื่องวรรณะในศาสนาฮินดู
 • กระบวนการสร้างประชาธิปไตยผ่านการปฏิรูปกองทัพและการสร้างความปรองดองในประเทศอินโดนีเซีย
 • บารมีทางการเมืองของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเวชระเบียน
 • เงื่อนไขการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประอบการธุรกิจ (SMEs) และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
 • การบริหารปกครองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับข้อสังเกตกรณีเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ
 • การพัฒนารูปแบบการให้บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนด้อยโอกาสทางสังคม พื้นที่ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • รูปแบบการบริหารจัดการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในสถานศึกษษขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
 • ความกลัวเมียของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 • สัมฤทธิผลด้านการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย
 • การศึกษาและพัฒนาการตลาดเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเมืองขอนแก่น
 • รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร
 • การผ่อนคลายความเคร่งครัดแบบของสัญญา
 • บทบาทและความหมายของคติความเชื่อเรื่องคำสาปพระร่วมที่ปรากฏในชุมชนของจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกาาชุมชนบ้านปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • เจตคติต่อการข่มขืนกระทำชำเราภรรยาคนเองของผู้ช่วยในจังหวัดหนึ่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 • การบริหารจัดการสถานีตำรวจตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนอำเภอเขาวงในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วารสาร
205 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
TOC:
 • อิทธิพลของนักวรรณกรรมกลุ่มดีวานที่มีต่อบทกวีอาหรับยุคใหม่ของประเทศอียิปต์
 • การศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงโบราณวัตถุในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
 • คุณค่าข่าวในการนำเสนอของสื่อมวลชลไทย
 • การเปิดรับและรูปแบบการนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ที่ได้รับควาามนิยมในทัศนะของผู้ชม
 • ความต้องการของลูกค้าในด้านช่องทางการบริการสำหรับห้องสมุดประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
 • อุปลักาณ์เชิงมโนทัศน์ "เวลากับทรัพย์สิน" ในภาษาไทยถิ่นเหนือ
 • พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยปาณาติบาต
 • การประกอบพิธีกรรมในเทศกาลไทปงกัลที่วดพระศรีมหาอุมาเทวี
 • การวิเคราะห์ด้านมืดของตัวละครในนิทาน
 • บทวิจารณ์หนังสือ ผู้ชายฝรั่งและเมืองไทย ในนวนิยายการเดินทางตะวันตกร่วมสมัย
วารสาร
166 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2560
TOC:
 • บทความทางวิชาการ : การทุจริตและการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
 • ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อภารกิจการต่อต้านการทุจริต
 • การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 • การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต : ประสบการณ์ของไทยและเกาหลีใต้
 • การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
 • แนวปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
 • การศึกษากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริค พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวทางการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต
 • การต่อต้านการทุจริตและความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
 • บทความวิจัย การส่งเสิรมและสนับสนุนมาตรการลงโทษโดยสังคม
 • บทความปริทัศน์ Political Order and Political Decay : From the Industrial Revolutin to the Globalization of Demicracy
 • National Anti-Corruption Strategy - Phrase 3 (2017-2012)
 • Circumstantial Factors Affecting Anti-Corruption Efforts
 • Creating a Society wiht Zero Tolerance for Corruption
 • Promoting Political Will to Combat Corruption : Experiences of Thailand and South Korea
 • Implementing Preactive Corruption Prevention Strategy
 • Study on Corruption Suppression Mechanisms and Procedures under the Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999) and Its Amendments
 • Guielines on INcreasing Thailand's Score in the Corruption Perceptions Index (CPI)
 • Anti-Corruption Effort and Its Potential Risks
 • Research Article Promoting and Supporting Social Sanctin Measure
 • Book Review Political Order and Political Decay : From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy
วารสาร
139 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสสำปะหลังโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตขนาดกลางในจังหวัดหนองคาย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดมหาเถรสมาคม
 • ปัจจัยการบริหารองค์กรที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดนครพนม
 • สตรีชนชั้นสูงในราชสำนักกับคุณูปการด้านศิลปะการแสดง
 • การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรีคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 • แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
 • อิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความภักดีในแบรนด์
 • รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ดนตรีพม่าในการแสดงพระธรรมเทศนา : กรณีศึกษาวงซายวายคณะเซ่ยเมี๊ยะโจว วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • ความมั่นคงของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นในภาคอีสานไปทำงานต่างประเทศ
 • การเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยระหว่างกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกับกิจกรรมการเล่านิทาน
 • การวิจัยแบบผสมผสาน วามคิดเห็นของ
วารสาร
313 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • ส่วนที่ 1 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจการภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
 • ส่วนที่ 2 ยทความวิจัยและวิชาการ การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมผ่านนโยบายสวัสดิการสังคม : กรณีศึกษาการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการเบี้ยผู้สูงอายุ
 • บทบาทของเจ้าพนักงานคดีในกระบวนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
 • การติดตามประเมินผล และสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • ส่วนที่ 3 คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน เพื่สานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีกรมชลประทานจัดทำโครงการ "ชลประทานคลองสังข์"
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน Human Rights Ombudsman Institutions as GANHRI Accredited National Human Rights Institution (NHRIs) : Benefits, Challenges and Limitations
 • A Human Rights Based Approach to the Ombudsnam's work
 • The Contribution of the Dual Function of the State Comptroller and Ombudsman of Israel to the Defese of Humna Rights
 • Multiple Functions of the Control Yuan's office to Effectively Protect Human Rights
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
วารสาร
306 หน้า : 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 19 เล่มที่ 55 เดือนมกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 19 เล่มที่ 55 เดือนมกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • หลักนิติธรรมกับการบริการสาธารณะของรัฐ
 • "หลักนิติธรรม" และ "หลักนิติรัฐ" : ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและผลที่มีต่อองค์กรตุลาการ
 • การจัดระเบียบประโยชน์มหาชนในระบบนิติรัฐกับคุณูปการของศาลรัฐธรรมนูญ
 • ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ตามหลักนิติธรรม
 • การปล่อยชั่วคราว : มาตรการผ่อนคลายการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมไทย
 • "หลักนิติธรรม" ในฐานะ "เกณฑ์" ตรวจสอบการกระทำขององค์ของรัฐ"
 • ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมและนิติรัฐ
 • การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม
 • ศาลรัฐธรรมนูญค้ำชูหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ
 • หลักนิติธรรมในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป
 • การสถาปนาหลักนิติธรรมขึ้นในระบบกฎหมายไทย
 • หลักนิติธรรมในโครงการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศภายใต้งบประมาณเงินกู้ 350,000 ล้านบาท
 • หลักนิติธรรมกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 • หลักนิติธรรมกับองค์กรตุลาการ
 • หลักนิติธรรมกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2550
 • การพัฒนาหลักนิติธรรมในระบบศาลยุติธรรมของไทย
วารสาร
214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • พระอริยวงสา : ตัวตน ผลงาน และการบันทึกประวัติศาสตร์ล้านช้าง
 • มนุษย์กับการปกครองตามแนวทางพระพุทธศษสนา
 • พัฒนาการทางประวัติศษสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย
 • พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี
 • การเปรียบต่างคำคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
 • บทความวิจัย กัมมัฏฐานโบราณล้านนา : ที่มา ลักษณะ และการเสื่อมสูญ
 • การศึกษาวิเคราะห์พุทธศาสนาผ่านตำนานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม
 • วิจารณ์หนังสือ งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ. 1975-2010 : สถานภาพความรู้ : ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจำปี 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 • กำลังใจในพระดำริ ติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ จังหวัดเชียงราย
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม สถานีตำรวจล้ำสมัย เข้าถึงง่าย รวดเร็ว ไม่ตกยุค
 • บนความเคลื่อนไหว ลงนามปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนหลักการว่าด้วยธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนฯ ในประเทศไทย (UNGPs)
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม ไทยปฏิรูปนโยบายปรับตัวแก้ปัญหายาเสพติดต่อเวทีโลก
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม "สมณ์ พรหมรส" กับทิศทางการยกระดับการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ ถอดรหัสวาระแห่งชาติ 4+3+2+1 = GOAL กุญแจสู่สังคมสันติสุข
 • กำแพงมิอาจกั้น "กรมพินิจฯ" MOU สานต่อโครงการ "ให้โอกาส สร้างคน"
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน ความช่วยเหลือทางกฎหมายเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง
 • คน เงิน แผน ยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เกี่ยวกับ จรรยา จริยธรรมและวินัยข้าราชการ
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ '60 ห้ามโฆษณาและจำหน่ายยาสูบแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน "ดอกเบี้ย" ความเหลื่อมล้ำจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ตอน 1)
 • เรื่องต้องรู้ "สภาพร้ายแรง" ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง "ไม่เป็นกลาง"
 • ภาษายุติธรรม ศัพท์ไม่สับสนของคำว่า Stragegy กับ Tactic
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน ข้าราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัดให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 บรรลุผล
 • รู้จัก IT "VR" โลกของเทคโนโลยีกับความเสมือนจริง
 • เคล็ดลับ โซเดียม ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
 • ทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไทย
 • เก็บมาเล่า กรมบังคับคดีบนเวที Money Expo 2017 ชูนวัตกรรมเพื่อประชาชน
วารสาร
405-604 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ ทิศทางการประยุกต์ใช้คอมโพสิต "สีเขียว" ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บทความวิจัย การศึกษาจุดคอขวดบนเส้นทางสายหลักในช่วยเทศกาลวันหยุดยาว : กรณีศึกษาถนนมิตรภาพ ช่วงนครราชสีมา-ขอนแก่น
 • การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมนม
 • การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย
 • สัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี
 • เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สูตรอย่างง่ายสำหรับช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟบ์และแบบภาวะน่าจะเป็นโดยประมาณสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
 • การเปลี่ยนรูปของหินอันเนื่องจากตวามแตกต่างตามชนิดของเหลวที่ถูกอัดฉัดสำหรับเทคโนโลยีในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสารโพลไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และ PM10 กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม : กรณีศึกษาในสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในจังหวัดปทุมธานี
 • อุตสาหกรรมเกษตร ผลของการล้างต่อคุณภาพซูริมิิปลายี่สก
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยเทคนิคเรสพอนซิฟ
 • การศึกษาและพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระบบผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
 • ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน : กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี
 • การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพอิสระด้านการซ่อมบริการรถยนต์ในเขตชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงไทย-ลาว
 • รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารในสถานประกอบการ
 • ความพร้อมของแรงงงานฝีมือและวิชาชีพไทย ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าธุรกิจบริการอาเซียน
 • บทความวิชาการ ปัจจัยทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทการทำงานของเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะตามมาตรฐานสหพันธ์ขนถ่ายวัสดุแห่งสหภาพยุโรป
 • ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน
วารสาร
395 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ พินิจ "เพลโต ซิมโพเซียม"
 • เจ้าชายน้อย : นวนิยายเชิงปรัชญาหรือนิทานสำหรับเด็ก
 • เมือ สเรเงเง (Srengenge) เป็นเครื่องมือเชิงสัญญลักษณ์ของความเชื่อแบบมลายูดั้งเดิม
 • พัฒนาการวาทกรรมอัตลักาณ์มลายูไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรวมเรื่องสั้นแขกในบ้านตัวเอง
 • ภาพเชิงบวกและภาพเชิงลบของขุนแผน : ค่านิยมกับความสมจริงกรณีศึกษาเสภาเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" สำนวนรัชกาลที่ 2
 • อดีต ปัจจุบัน อนาคต คลองท่าทองใหม่ : มุมมองเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน
 • ระบบเวลาสมัยใหม่ทศวรรษ 2460 ในฐานะกลไกควบคุมระบบราชการ - การคมนาคมขนส่งของรัฐสยาม
 • การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • การพัฒนาภาวะผู้นำใฝ่บริการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ
 • ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรชุมชน กรณีองค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • แนวทางการจัดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • รูแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้
 • ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์อุทกภัย
 • ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ
วารสาร
147 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
 • การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสีเขียว
 • การศึกษรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย : การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
 • การเพิ่มความสามารถการรับรู้ทางการมองเห็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยโปรแกรมฝึกติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบสามมิติ
 • ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ : กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณฝั่งทะเลภาคตะวันออก
 • การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
 • การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษา
 • ลวดลายและคำสอนในประเกือมเงินของจังหวัดสุรินทร์
 • กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรงระว่างวิธี LISREL -PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI
วารสาร
198 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย
 • การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี พงศ. 2455-2555
 • การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว
 • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทานหลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา
 • การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • การพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่
 • ผู้สื่อข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร
 • การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • คุณสมบัติของ "หญิงดี" ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่มัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
 • บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย