วารสาร
214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ : ชุมชนโบราณในลุ่มน้ำคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 • บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตำบลสาละถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย
 • รำวงคองก้า ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • บทความวิจัย การฟ้อนบวงพลีบูชา : กรณีศึกษาบ้านสะแบง ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 • การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
วารสาร
346 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ความหลากหลายทางนิเวศวัฒนธรรมบางปลาสร้อย : ฐานรากและภูมิพลังของจังหวัดชลบุรี
 • แนวทางการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีแก่ผู้เรียนชาวไทย : กรณีฮันจา (ตัวอักษรจีนในภาษาเกาหลี)
 • ความต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
 • เสน่ห์ปลายจวัก ผัว (ฝรั่ง) รัก ผัว (ฝรั่ง) หลง : การปรุงแต่งตัวตนของผู้หญิงไทยในวิถีการดำเนินชีวิตคู่ต่างวัฒนธรรม
 • ฉะเชิงเทรา : เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำบางปะกง (พ.ศ. 2398-2554)
 • ความสามารถในการอ่านบทความข่าวจากนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
 • อิทธิพลของชนิดบทความต่อความเข้าใจในการอ่านบทความภาษาฝรั่งเศส
 • แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 • ปัญหาในการสื่อสารและการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ทำงานในสถาบันการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
 • จริยธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา : กรณีศึกษาชุมชนชานเมือง ในจังหวัดปทุมธานี
 • เจตคติของประชาชนต่อการเห็นคุณค่าและความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดในจังหวัดตราด
 • ไตรภูมิพระร่วงและจารคกวัดป่ามะม่วง : ลักษณะร่วมด้านเนื้อหาและการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
 • พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคยุคดิจิทัลเกี่ยวกับแบรนด์สมาร์ทโฟนในห้องมาบุญครองบนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
 • การปรับตัวจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคใต้
วารสาร
60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม.
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ
 • แนะนำโครงการ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • ความเคลื่อนไหว
วารสาร
314 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561
TOC:
 • บทความวิจัย รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 • การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นำชุมชนในการส่งเสิรมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน
 • การพัฒนากฏหมายแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกี่ยวกับการทำงานในประเทศไทย
 • บูรณาการพุทธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นโยบายกลไกในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
 • การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ
 • กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ของวัดและพระสงฆ์ต่อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้้นที่ชายแดนแม่สอด
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
 • การก่อตัวของนโยบายสาธารณะของกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีการสำรวจแร่โพแทซ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการทุนมนุษย์ : การสำรวจเชิงประจักษ์จากธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
 • รูปแบบการใช้ภูมิวปัญญาในการอนุรักษ์สมุนไพรเกี่ยวกับโรคไข้พิษไข้กาฬตามคัมภีร์ตักสิลา
 • ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความสำเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย
 • ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) สำหรับมะม่วงของเกษตรกร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 • รูปแบบการดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในอีสานใต้
 • บทความวิชาการ การสร้างตัวแบบพัฒนาจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
 • ผู้นำกับการสร้างเปลี่ยนเแปลง
 • สิ้นแสงฉาน TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS
วารสาร
146 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • การศึกษาสถานการณ์การค้าของผู้ประกอบการบริเวณด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
 • อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคืการ และธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - ตัวบ่งชี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
 • ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
 • การใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียนในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อิทธิพลของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อการศึกษาดนตรีตะวันตกในประเทศไทย
 • การเปลี่ยนแปลงของวงซายวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • กลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง Data Envelopment Analysis กรณีศึกษาหมวดธุรกิจเกษตร
 • คุณลักษณะความเป็นองค์กรที่ดีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • พุทธนวัตกรรมการพัฒนาระเบียบวินัยของเยาวชนไทย
วารสาร
135 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • Gaming Sumilation for Business and Management Education - A Case Example of an University Currivulum and Didactic Approach
 • A Comparison of Moves and Language Uses in Abstracts of Laboratory Animal Review Articles and Cell Biology Research Articles
 • รูปแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยสำหรับกองทัพบกในอนาคต
 • แนวคิดการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอย่างยั่งยืนในสถานที่จัดงานไมซ์ ที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • การแปรของการออกเสียง [V] ในคำภาษาต่างประเทศของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
 • Examining Thai EFL Learners' Knowledge of Academic English Vocabulary
วารสาร
50 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.
  ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 13 ฉบับที่ 64 มกราคม -มีนาคม 2561
TOC:
 • เทิดไว้เหนือเกล้า
 • คุยกับ อพส.
 • เรื่องเล่า...จากปก งานวันปกรณ์ 61 ประกาศเกียรติคุณ 24 นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2560
 • คลังปัญญาประชาบดีโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
 • 12 Stories
 • Move Together
 • SMART Organization
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ข้าราชการ พนักงานราชการ
 • สังคมเป็นสุข
 • เรียนรู้อยู่กับอาเซียน
 • Easy English
 • สาระสุขภาพ
 • บ้านมิตรไมตรี
 • ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋@นิคม&ชาวเขา
วารสาร
339 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ อนาคตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมไทย
 • จุดเปลี่ยนของภาษากฎหมายไทยจากดั้งงเดิมสู่สมัยใหม่
 • การขอโทษในปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของุคคลในวงการบันเทิงไทย
 • การอ่านอย่างมีวิจารณาญาณ : เทคนิคการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ (CORI) ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี
 • การทำบุญและผลของบุญในคัมภีร์วิมานวัตถุ
 • ส่องผี เลาะผ้า ในสาปภูษาและรอยไหม
 • ขอทานในภารตนิยาย
 • ความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากความรักของตัวละครหญิง : มองผ่านการตีความในบทเพลงของ มินตรา น่านเจ้า
 • กาเวลากับการพิสูจน์คุณค่าทางดนตรี
 • การศึกษาเทคนิคทางดนตรีของ ไมต์ พอร์ตนอย : กรณีศึกษาเพลงอินสตรูเมดเล่
 • ศึกษาความต้องการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กพิเศษที่จะส่งผลต่อพัฒนาผลงานประติมากรรมเพื่อการบำบัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออก
 • ปริทัศน์หนังสือ วงศาวิทยาของอิเหนา งานวิจัยที่ช่วยอุดช่องว่างที่นักวรรณคดีมองข้าม
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการจัดการตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนภาคใต้ตอนบน
 • รูปแบบการจัดการไร่ข้าว : วิถีการพึ่งตนเองด้านอาหารของชุมชนป่าร่อน
 • การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษาป่าบ้านผาแดงหลวงกับความเข้มแข็งของชุมชน
 • ทุนทางสังคมและความเข้มแข็งของกลุ่มประชาสังคมพื้นที่สุราษฎร์ธานี
 • การจัดการทรัพยากรทางศิลปะการแสดงท้องถิ่นเพื่อชุมชน ตำบลท่ามะเดือน อำภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 • การนำนโยบายรีเจนเนอเรชั่นมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและความยั่งยืนของการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
 • เรือนสามน้ำสี่ : การจัดการความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสตรีไทยผ่านมุมมองปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้จากวรรณกรรมปฏิทัศน์
 • การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงผูกพันของนกปรอดหัวโขนในสภาพเลี้ยงขังกรง
 • กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการบอกเลิกสัญญากับปัจจัยเรื่อง "ความอาวุโส" ในสังคมไทย
 • ศึกษาแนวคิดศีลธรรมนิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมอง ชาติ กอบจิตติ
 • ลักษณะหลังสมัยใหม่ในเรื่องสั้น "กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ (1)" และ "กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ (2)" ของอุทิศ เหมะมูล
 • เจ้าชายน้อย : ความสัมพันธ์ระหว่างวาทศิลป์และปัจจัยการเกิดวาทศิลป์
 • ปริทัศน์หนังสือ (Book Review) วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ. 1975 พลวัตและการเปลี่ยนแปลง ของ มนธิรา ราโท
วารสาร
134 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ
 • บทความวิจัย การนำยุทธศาสตร์การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยตนเองอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติเพื่อชะลอความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสหกิจศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนตามบริบทของโลกยุคโลกาภิวัตน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลบางพระ อำเภอศรีาชา จังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 • ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจบนสื่ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ ทักษะเป็นฐานความคิด ในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • การผลิตถ่านกัมมันต์จากต้นข้าวโพดโดยการกระตุ้นทางเคมี
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
 • อาหารท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงป่าแห้งปลานิลแดดเดียว
วารสาร
370 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 51 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • การพัฒนาฐานความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสระดับปริญญาตรี
 • กลยุทธ์การใช้สื่อสารการตลาดของสโมสรฟุตบอลสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
 • อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเองและการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่ความพร้อมในการทำงานหลังเกษยณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • เรื่องเล่าที่ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดช : การศึกษาในฐานะสีณกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 • กระบวนการสร้างนักประชาสัมพันธ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 • การเปรียบเทียบกลวิธีการสร้างคำเรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัย
 • กระบวนการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนในพืนที่ตำบลสะเอียย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • การใช้บริการฝากครรภ์และการคลอดของแรงงานข้ามชาติหญิงชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
 • การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับคำยืมภาษาสันสกฤต
 • "ความรัก" ในบทละครเรื่องแฟดเดรอะ ของราชีน
 • แนวทางการปรับปรุงนิทรรศการเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชอง ในชุดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ความขัดแย้งจากโครงการอันเนื่องจากนโยบายของรัฐ จังหวัดชลบุรี
 • กราวใน กราวนอก : ประวัติและลักษณะเฉพาะทางดนตรี
 • พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2498-2560)
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพที่ 3-6
 • การแก้กรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท
วารสาร
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) วารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 • Health Seeking Behaviors and Access to Health Services of Shan Migrant Workers in Hang Dong District, Chiang Mai
 • คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร : กรณีศึกษาอุดมกาณ์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม
 • วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา
 • มายาคติในนิทานพื้นบ้านล้านนา
 • ความเชื่อและปัจจัย 4 ของมนุษย์ ในนิทานพื้นบ้านไตยอง จังหวัดลำพูน
 • การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ. 2550-2559
 • การศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมในสำนวนไทย
 • การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
 • มโนทัศน์ศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • การบริหารงานโรงรียนต้นแบบการเรียนรวม ในสังกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
 • การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • บทความวิชาการ โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง
 • สถานะทางกฎหมายของกฎหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
วารสาร
154 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทบรรณาธิการ
 • พลังวัฒนธรรม พลังการขับเคลื่อประเทศไทย
 • ผ้าทอย้อมครามมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองนครพนม
 • กะละแมลุงพร : สินค้านวัตกรรมตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐
 • นวัตกรรมสีฟ้าคอคอเต๊าะ
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทพราช : จากแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ดนตรีในพิธีว่อนไว่ซ่าง
 • การขับบายศรีสู่ขวัญกับการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบทอด
 • วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่า
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
 • ปริทัศน์หนังสือ "หวานจนตาย" เสียงชนเผ่าพื้นเมืองมาลินด์แห่งอำเภอเมาอูเก จังหวัดปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย
วารสาร
149 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
TOC:
 • รูปแบบของปัจจัยความสำเร็จในการบริหารตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
 • วาทวิพากย์ : ค่านิยม มายาคติ และอุดมการณ์ที่ปรากฎในหนังสือ "วรรคทองในวรรณคดีไทย"
 • การสำรวจวรรณกรรมลักษณะผู้นำ
 • กลยุทธ์ลงทุนจากสัญญาณคำสั่งซื้อขายชนิดระบุราคา
 • อำนาจแพทย์ และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
 • รถจักรยานยนต์ : ปฏิบัติการบนท้องถนน
 • ความหมายและแนวทางการศึกษาความปลอดภัยสาธารณะ
 • การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวายโดยชุมชน
วารสาร
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2561
TOC:
 • รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มรายวิชาจิตวิทยาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานในรายวิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2
 • กระบวนการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากโครงงาน สำหรับนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
 • ทิศทางการผลิตบัณฑิตการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้โครงสร้างชีท
 • การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 • การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกาาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 • การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแฟรสไชส์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการเช่าห้องพัก ในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • โฮมสเตย์กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
 • การทดสอบความสามารถในการทำกำไรจากความผันผวยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
วารสาร
264 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • บทความวิชาการ การจัดการศึกษาแบบภาคีหุ้นส่วน : แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
 • การใช้นวัตกรรมทางการสื่อสารในการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์
 • บทความวิจัย The Internal Supervision Model for Improving the Management of Teaching in Nanning Private Higher Education Institutes, China
 • รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในมณฑลกว่างซี ประเทศจีน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตดีการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • มาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในทัศนะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา
 • การบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ผลของการใชเทคนิคการระดมสมองที่มีต่อความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์
 • การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเขตพื้นที่ปลูกกัญชาเสรี
 • การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • กลยุทธ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
 • การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ตลาดเก่าปากบาง (หมื่นหาญ 150 ปี) จังหวัดสิงห์บุรี
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบแรงนูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียยนรอนุบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
 • การตัดสินใจใช้บริการโรงแรมบูติคของลูกค้าชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การประเมินวามต้องการจำเป็นการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยด้วยกระบวนกาวิจัยก่อรูปของครูโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยกระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีในสถานศึกษา : ศึกษากระบวนทัศน์ใหม่แนวทางการพัฒนาบริหารงานปกครอง
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดระเบียบนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
 • ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย
 • ผลการใชชุดกิจิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 • การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อิทธิพลของขีดความสามารถองคืกรต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัติบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วารสาร
215 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (38) มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • วิถีชีวิตและความมั่งคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงโปร์ บ้านไร่ป่า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 • กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรีวของครูธงชัย สามสี
 • ดุริยวรรณกรรมเพลงตับเรื่องอิเหนาจากต้นฉบับเผ่นเสียงเก่าของวังบ้านหม้อ พ.ศ. 2450
 • การศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาวงโกงสโกและวงมัมมิง คณะครูอม มงกุล จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์ : เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลง สำหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทย
 • การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์
 • การพัฒนาทักษะการปฏิบัติไวโอลินสำหรับนิสิตโทดนตรีสากของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับชื่อลายผ้าไหมในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษารวบรวมบทเพลงรำวงโบราณในหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่าอโยธยา
 • การพัฒนาระบบและกลไกการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
 • ความเครียดและผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานด้านศิลปวัฒนะรรมจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยนาฏยศิลป์ : ระบบความคิด และการใช้ภาษา
 • การพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบำบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพือแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี
 • สุนทรรียภาพในอรรถกถาเตมิยชาดก
วารสาร
125 หน้า : 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนในการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองโลกของนักเรียนตามแนวคิดการพัฒนาทั้งโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
 • การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ
 • บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 • ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บทความวิชาการ การตั้งคำถามได้ตรงเป้าและดี สำคัญกว่าคำตอบที่ยอดเยี่ยม
วารสาร
213 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • The Teaching of German Grammar in German Studies at Thammasat University with the Teaching Model 5E: an Empirical Study
 • Foreign Language Testing and Evaluatin : What defines a good test?
 • Thai Students' Demotivatin and Remotivation in and Advanced EFL Writing Class : A Case Study of English Major Students at Ramkhamhaeng University
 • การลดและการเพิ่มแรงจูงใจของนักศึกษาไทยในการเรียนวิชาการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศระดับสูง : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ภาษาและอนาคตของภาษาอังกฤษแบบจีน
 • การปฏิรูปสวัสดิการสังคมปี 1996 : ทบทวนความพยายาม...สำเร็จหรือล้มเหลว
 • ตัวเลขในนิทาน : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความหมายของตัวเลในนิทานกริมม์และนิทานพื้นบ้านไท
 • การดำเนินชีวิตหลักเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ไวากรณ์สากลกับการเรียนรู้และการสอนภาษาที่สอง
 • ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาผู้ใช้บริการห้องสมุดในเครือข่ายฯ
 • Book Review : Mythological Woman and the Prose Poen in Barbara Jane Reyes's Diwata
วารสาร
235 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, วารสารวิชาการด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา
TOC:
 • บทความวิชาการ จุดหมายปลายทางของมนุษย์
 • บทความวิจัย กลยุทธ์การบริหารการคงสภาพของสถานศึกษาดีเด่น
 • การปรับตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่ครอบครัวหย่าร้าง
 • การพัฒนาองคืประกอบภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในยุคโลกาภิวัตน์
 • ทัศนคติและสถาพการณ์การเสี่ยงโชคของคริสตชนคาทอลิก กรณีศึกษา : วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แก่งกะเบา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการพัฒนาแกนนำสร้างสุขสู่ชุมชน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 5
 • รูปแบบของสถาบันพัฒนาคิสชนฆราวาสที่สนองตอบกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสศักราช 2015
 • สถานะของความจำเป็นและความต้องการของคริสตชนกับความคาดหวังจากการอภิบาลในพิธีกรรม
 • อนาคตภาพโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
วารสาร
192 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
 • การพัฒนาตำรับมาการองจากผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทดแทนผลอัลมอนด์
 • การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศรีษะและต้นแขนขณะทำงานของสินิตทันตแพทย์ที่่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม
 • การผลิตนร้ำควันไม้จากไม้สะเดาด้วยเตาไพโรไลซิสแบบแก๊สหมุนวนปิด
 • การกำจัดก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ce-Cu/Core-shell AI-MCM-41 : ผลของการเคลือไซเลน
 • การวิเคราะห์และลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผักออร์แกนิคในภาคตะวันตกของประเทศไทย
 • ผลของการบรรจุแบบสูญญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลาส้ม นครนายก
 • การพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันด้วยระบบที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดีโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์
 • การศึกาาความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์คลุมเครือ
 • ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ
 • เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากในการปลูกข้าวนาน้ำฝน
 • การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคม
 • เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้จากอนุพันธ์ไนโตรคาร์บาโซลสำหรับตรวจวัดไอออนลบ
วารสาร
225 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารฉบับนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย Thai-journal Citation Index Centre (TCI)
TOC:
 • ส่วนที่ 1 คอลัมน์พิเศษ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ส่วนที่ 2 บทความวิจัยและวิชาการ การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : กรณีโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ชุมชนรอบวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
 • ปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิทางศาลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • บทความวิจัย วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย : ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 • การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศาสนสมบัติโดยแนวทางประชารัฐ : กรณีศึกษาวัดจันเสนและวัดตากฟ้า
 • ส่วนที่ 3 คอลัมน์ประจำ เปิดแฟ้มเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับของราษฎรเมืองพิษณุโลก
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน วิวัฒนาการร้องทุกข์ของราษฎรไทย
 • เล่าเรื่องด้วยภาพ
วารสาร
140 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • ความคิดเห็นของผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีต่อปัจจัยการตัดสินฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558
 • ประสบการณ์การปรับตัวของเยาวชนไทยที่ย้ายถิ่นติดตามมารดามาอาศัย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
 • บ้านภู : อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผู้ไทกับการบริหารการพัฒนาในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับโครงการต้านศิลปวัฒนธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • สภาพกาจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสงคราม และอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเอกชน สังกัดอัตรสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
 • กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของกลุ่มเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมือง บ้านกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 • การสร้างพิณอีสานโดยใช้กระบวนการและเทคนิคการสร้างกีตาร์
 • พลวัตการนับถือผีของกลุ่มชาติพันธ์ลาวบ้านเนินสะอาดในบริบทสังคมสมัยใหม่
 • บทบาทของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • การสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผ้าทอย้อมครามในเขตอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
วารสาร
241 หน้า : กราฟ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ความต้องการมีบุตรในอนาคต : หลักฐานเชิงประจักษ์จากสตรีที่สมรสในประเทศไทย
 • การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
 • ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการชุทชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง : กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา
 • วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจอเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง
 • ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
 • ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักาณ์ของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ
 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ : โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงสมการกำลัง 2 ลำดับที่ 2
วารสาร
241 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • บทความปริทัศน์ การประยุกต์ใช้งานแมทแลป
 • บทความวิจารณ์หนังสือ บทความวิจารณ์หนังสือ MON MONT BLANC : หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา
 • บทความวิจัย กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
 • กายนคร : นิเวศวัฒนธรรมเมืองโบราณสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 19-20
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การจัดการสารสนเทศสำหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องโลกและอวกาศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม ตลาดโบราณ อ.ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มใหม่เชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน
 • การวิเคราะห์ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มจังหวัดสระแก้ว
 • การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณฐาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องความน่าจะเป็น
 • การศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเรื่องวงกลม
 • การศึกษาแนวทางด้านการยศาตร์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง
 • การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเคอร์เพื่อการออกแบบโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะของนักศึกษาระดับปริยญาตรี สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • บทเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบสอนเสริม วิชาระบบเคเบิลทีวี
 • ปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรรมเจนเนอเรชั้นวายในรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย
 • ปัจจัยที่่ส่งผลต่อการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ศึกษาออกแบบอัตลักษณ์การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางการออกแบบสื่อเชิงพาณิชย์
 • พฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขาวที่เป็นผลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ร่วมกับแผนที่ออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเทคนิคการแก้ปัญหาสี่ขั้นจอนของโลยาและหมวดหมู่ทางพฤติกรรมของซอนเฟลต์
 • ความท้าทายของการสอนชั้นเรียนขนาดใหญ่ในรายวิชาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสิ่งแวดล้อมของการเรียนแบบผสมผสาน
 • ความต้องการพูดสื่อสารทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร
 • บทความวิชาการ เครื่องดื่มโพรไบโอติกจากพืช : ทางเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • แบบจำลององค์ประกอบของการจัดการนักศึกษาสัมพันธ์อัจฉริยะ
วารสาร
105 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
TOC:
 • การจัดบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • ความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ : ผลกระทบต่อความั่นคงทางสังคมในพื้นที่ชนบทและแนวทางการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบ กรณีศึกษา : บ้านมะลิวัลย์และบ้านสวนกล้วย ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ
 • รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสระเกษ เขต 2
 • การศึกษาสภาพความต้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านสูงยาง
 • รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเป้าหมาย 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 • ผลการพัฒนาโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมป์) โดยใช้กระบวนการระดมทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
วารสาร
60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม.
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ
 • แนะนำโครงการ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • ความเคลื่อนไหว
วารสาร
125 หน้า : ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • บทบรรณาธิการ
 • บทความวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพกับการบริหารมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยในยุโรป
 • การบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษา กรณีศึกษาในเอเชีย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู
 • การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญาของคนไทยกับการพัฒนาการศึกษาสู่การสร้างนักนวัตกรรม
วารสาร
436 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ บทความรับเชิญ สุราปกรณัม
 • บทความวิชาการ ชุมชนทางชาติพันธุ์และศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้ากับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ล้านนาในวรรณกรรมของมาลา คำจันทร์ และพิบูลศักดิ์ ละครพล
 • วรรณกรรมคำสอนภาคใต้สมัยโบราณ : สัมพันธบทผู้คน และสังคมชาวใต้
 • บทความวิจัย การวิเคราะห์ตำรายาพื้นบ้านจากหนังสือบุดของวัดแหลมทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • อรรถศาสตร์สังเคราะห์ : พัฒนาการของตำราว่าด้วยความหมายในภาษาไทย
 • พระสังข์ : การผจญภัยของวีรบุรุษ
 • ภาพถ่ายสุราบายาในอดีต : การนำเสนอประวัติศาสตร์อาณานิคมในบริบทการท่องเที่ยว
 • สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย : กรณีอั้งยี่ภาคใต้
 • สังคมวิทยาของการพนัน : ว่าด้วยชนชั้นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งความฝัน
 • แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนิคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • วัฒนธรรมหมากและการจัดการหมากของตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พุมเรียง : บริบทขุมชน ฐานเศรษฐกิจ และทุนทางวัฒนธรรม
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศประวัติและผลงานพุทธทาสภิกขุเพื่อการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
 • ปริทัศน์หนังสือ
 • พุทธศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย
วารสาร
68 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 50 มกราคม - มีนาคม 2561
Note: ปีที่ 15 ฉบับที่ 50 มกราคม - มีนาคม 2561
TOC:
 • การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ
 • การจัดการงบประมาณในระดับมณฑลและพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • งบประมาณที่คำนึงถึงเพศสภาพ
 • แนวการคิดจักสรรทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรมในสังคมตอนที่ 1
 • การประชุมกลุ่มเครือข่ายด้านความสัมพันธ์ทางการคลังของรัฐบาลกล่งและท้องถิ่นในทวีปเอเชีย
 • การประชุมกล่มเครือข่ายด้านการจัดการรายจ่ายภาคสาธารณะ ในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 • สร้างประชาธิปไตย ผ่านกลไก "ไทยนิยม"
 • บอกกล่าวเล่าเรื่อง...การเงินการคลังสมัยอยุธยา
 • ถาม-ตอบ
 • ธรรมะ ทำงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลและมีความสุข
 • แวดวงสำนักงบประมาณ
วารสาร
489-714 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561
Note: ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในยุค Education 4.0
 • บทความวิจัย การกำหนดที่ตั้งสถานีช่วยเหลือฉุกเฉินที่เกมาะสมบนทางหลวงโดยตัวแบบครอบคลุมความต้องการสูงสุด : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
 • การคาดการณ์อุณหภูมิพื้นผิวระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ข้อมูลภาพฉายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 • การดูดซับพลังงาน และรูปแบบการวิบัติของผนังคอนกรีตกันกระสุนแบบหลายชั้นจากเส้นใยเหล็ก แผ่นโฟมและยางพารา
 • การทดลองศึกษาสภาวะการอบแห้งปลาของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ
 • การพยากรณ์อัตราการไหลสูลสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย
 • การพัฒนาระบบฐานช้อมูลเพื่อการจัดเก็บวัสดุคงคลังหน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กม้วน
 • การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีการไหลแบบปั่นป่วนผ่านแผ่นปีกสามเหลี่ยม
 • การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการทำความสะอาดพื้นผิววงจรยืดหยุ่นด้วยพลาสมา
 • การหาปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตพรมภายในรถยนต์จากผ้าชนิดไม่ทอ โดยใช้วิธีการทดลองแบบลำดับชั้นและการวิเคราะห์ความผันแปร
 • ระบบอัตโนมัติช่วยฝึกซ้อมพิธีรับมอบใบปริญญาบัตร
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอกไขมันต่ำ
 • รงคเลขของกราฟเชื่อมต่อ
 • สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
 • อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิโซลิกในอาหาร ยา และเครื่องสำอาง
 • การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขา การประปานครหลวง
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 • บทความวิชาการ การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
 • การสกัดและสมบัติของน้ำมันเหลือค้างจากดินฟอกสีใช้แล้ว
 • ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีของประเทศไทย
วารสาร
88 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
TOC:
 • สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) เงินตราเข้ารหัส (Cryptocurrency) เป็นอย่างไร สาเหตุและความเป็นมาของสกุลเงินดิจิทัล เงินตราเข้ารหัส
 • อาชญากรรมรูปแบบใหม
 • การทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • เทคนิคการสอบสวนกรณีสำแดงสินค้าส่งออกเป็นเท็จไปใช้ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยทุจริต (ตอน 2)
 • ดอกเบี้ยเงินให้กู้บืมกับความรับผิดทางอาญา "ดอกเบี้ย" ความเหลื่อมล้ำจากอดีตสู่ปัจจุบัน (ตอน 1)
 • การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมเนื่องจากคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ (ตอนที่ 1)
 • คุ้มครองโลกอย่างไรในยุคพลาสติกครองโลก
 • คดิธรรมคนทำงาน
 • เชื้อโรคร้ายไวรัสโรต้าท้องร่วงอย่างรุนแรง
วารสาร
286 หน้า : 26 ซม.
  ปีที่ 20 เล่มที่ 59 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 20 เล่มที่ 59 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • หลักสิทธิมนุษยชนกับแนวทางคำวินิจฉัย (บางประการ) ของศาลรัฐธรมนูญ
 • พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
 • เครื่องมือในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • การคุ้มครองและจำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในประเทศไทยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 4 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966
 • แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนในการยกร่างรัฐธรรมนุญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 • อัยการกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัยในสังคมประชาธิปไตย
 • ความเสมอภาคของบุคคลสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
 • แนวทางการดำเนินการของกองทัพเรือต่อบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาชาวโรฮีนจา
 • การให้ความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนในการแสดงออกซึ่งความเห็นผ่านสื่ออนไลน์
 • สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามหลักนิติธรรม
 • หลักสิทธิมนุษยชนกับการค้นหาความจริงในคดีอาญา
 • สะท้อนภาพสิทธิมนุษยชนกับวัฒนธรรมในสังคมไทย
 • การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อหรือผู้เสียหายโดยกระบวนการยุติธรรม
 • ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รากฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
วารสาร
171 หน้า : กราฟ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • รูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปรียบเทียบ สู่แนวนโยบายที่ควรจะเป็น
 • รูปแบบความเสี่ยงและความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลค่อการจัดการการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ในตลาดขยะรีไซเคิล
 • ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา "การยางแห่งประเทศไทย"
 • แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
 • ความหวาดกลัวอาชญากรรมของวัยรุ่นหญิงไทย
 • ผลิตบัณฑิตสังคมศาสสตร์และมนุษยศาสตร์ไปทำไม ?
 • การเมืองเรื่องป่าชุมชน : ปัญหาเชิงนโยบายและระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในสังคมไทย
 • บทปริทัศน์หนังสือ Global Social Policy in the Making : The Fondations of the Social Protencion Floor
วารสาร
356 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  ปีที่ 20 เล่มที่ 58 มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 20 เล่มที่ 58 มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • ประชาธิปไตยกับการเมืองการปกครองไทย
 • อำนาจศาลฎีกาในการเพิกถอนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่มีหัวหน้าพรรคเป็นบุคคลล้มละลาย
 • สิทธิพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย
 • พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง
 • ประชาธิปไตยกับประชาชน
 • ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนแบบกึ่งประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่ห้า
 • ศาลรัฐธรรมนุญกับการศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
 • หลักประชาธิปไตยกับบทบาทของศาลปกครองในการคุ้มครองสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
 • การพัฒนาการบรหารงานยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตยกับเสียงข้างมาก
 • ศาลรัฐธรรมนูญภายใตัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • บทเรียนการผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษา การเข้าชื่อเสนอกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มุมมองหลักประชาธิปไตยในสังคมไทย
 • การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วารสาร
344 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561
TOC:
 • บทความวิจัย รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2
 • รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
 • การพัฒนการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 • การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี
 • รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14
 • กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
 • การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์
 • การศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร
 • การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมฑูตสุขภาวะเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีบธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
 • ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • กระบวนการจัดการเพื่อความคุ้มครองสิทธิและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย
 • อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2570)
 • ความเชื่อในพิธีรังกิตรีมในนาฏยศิลป์อินเดียภารตะนาฏยัม
 • การคิดเชิงระบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมความรู้
 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 • การศึกษาปัจจัยองค์ประการโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ
 • ศึกษาโครงสร้างองค์การเพื่อการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • BOOKS REVIEWS : ตอบเรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?
วารสาร
63 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม. + 1 ซีดีรอม
  ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2561)
Note: ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน - กันยายน 2561)
TOC:
 • การสร้างความรับรู้และการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
 • พัฒนาหนองตะยา พัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
 • วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 • การพัฒนากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตอนที่ 1
 • บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
 • วรรณกรรมกับความจริง นำพุ 2560 (ตอนที่ 3)
 • เพชฌฆาตที่ซ่อนเร้น อันตรายจากการใช้ยารักษาโรคแบบผิดแผน
 • แรงบันดาลใจที่ทำให้มาทำงาน ศอ.ปส.ย.
 • กาฬสินธุ์โมเดล พ้นภัยยาเสพติด 2019
 • ค่ายอมก๋อยฟ้าใสไร้ฝิ่น "ลบล้างปัญหาฝิ่น สรรค์สร้างแนนำรุ่นใหม่ มุ่งพัฒนาสู่อมก๋อยที่ยั่งยืน"
 • ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองจิกสี
วารสาร
123 หน้า ; 26 ซม.
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้โครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษาดรงเรียนบ้านสระประดู่ สังกัดสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 • รูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
 • รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภตธุรกิจสปาในประเทศไทย
 • ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 • ปัจจับเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาะารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • ปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสนใจเลือกใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในกรุงทพมหานคร ระหว่างยริษัททรูคอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
 • การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฏในงานออกปบบตกแต่งภายในพระอารามหบวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • การดำรงอยู่ของประเพณีเซิงผีโขนบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 • วิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งที่แต่งโดยสลา คุณวุฒิ
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วารสาร
713-912 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บรรณาธิการปริทัศน์ แนวทางวิจัยการวิเคราะหสารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
 • บทความวิจัย การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบมากวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน
 • การปรับปรุงความเรียบผิวกระเบื้องแผ่นเรียบโดยใช้การทดลองสปลิตพล็อตแบบมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
 • การสำรวขอาการสายตาสั้นตอนกลางคืนในประเทศไทย
 • ผลกระทบของความแกร่งของชั้นถ่ายแรงต่อการทรุดตัวที่แตกต่งกันของคันทางรองรับด้วยเสาดินซีเมนต์
 • ผลกระทบจากการรบกวนทางไฟฟ้าต่อความถี่ในสถานีไฟฟ้าย่อย กรณีศึกษาระบบไฟฟ้ากำลังของ กฟน.
 • พฤติกรรมของโครงสร้างระบบผนังคอมโพสิตแบบผสมภายใต้แรงดัดและแตงตามแนวแกน
 • ระบบชาญฉลาดวางแผนเส้นทางอัตโนมัติโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมออนไลน์
 • ศึกษาสวภวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ (โรบัสต้า/อะราบิก้า) ด้วยเฮกเซนโดยใช้วิธีวิทยาพื้นผิวตอบสนอง
 • ห่วงโซ่อุปาทานวัสดุในงานก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การดูดซับสีย้อมเมททิลียบลูโดยเกล็ดไคโตซาน สมดุลและการประยุกต์ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 • การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษเปลือกถิ่วลิสง
 • การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองการถอถอย
 • ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับความแตกต่างของสองสัดส่วนโดยขั้นตอนวิธีการเลือกโดยขั้นตอนวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเลือกซ้ำที่สำคัญ
 • ประสิทธิภาพของแบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำวัง
 • แผ่นกรองต้านแบคทีเรียจากผืนเส้นใยนาโนระหว่างพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
 • บทความวิชาการ การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์
 • การสกัดสำคัญจากสมุนไพรไทย การสกัดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยตัวทำละลาย
วารสาร
60 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม.
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561
Note: ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561
TOC:
 • ข่าวพระราชกรณียกิจ
 • บทความเฉลิมพระเกียรติ
 • แนะนำโครงการ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • ความเคลื่อนไหว
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  Vol.4 No.4 October - December 2018
Note: Vol.4 No.4 October - December 2018
TOC:
 • From the Cover การท่องเที่ยวออสเตรเลีย ยิ่งปลอดภัย ยิ่งก้าวไกลและยั่งยืน
 • Tourism Trends หน้า นั้นสำคัญไฉน
 • Tourism Research การตลาด 4.0 สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม So-Lo-Mo ในประเทศไทย ของ CTRIP
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • จากอดีต ถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-ไทย ไปมาหาสู่
 • Low Carbon Tourism เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย เทียบเท่าเกณฑ์ระดับสากล
 • Tourism Talk สกลเฮ็ด Made Craft
 • Sport Tourism 42.195 Km. เส้นชัยในมาราธอน เส้นชัยในทางเศรษฐกิจ
 • Digital Tourism Tourism Smart Data Big Data กับการท่องเที่ยว
 • Pop Culture Tourism Bangkok Art Biennale สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต Chao Phraya for All ?
วารสาร
361 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 52 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 26 ฉบับที่ 52 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาหมอพื้นย้านในการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพในชุมชนจังหวัดเลย
 • การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุในวัดเขตตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 • การนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของสตรีในสังคมไทยผ่านตัวละครเอกหญิงในบทละครรัชกาลที่ 6
 • รูปแบบการสื่อสารและการรับรู้อัตลักษณ์ของคนมอญข้ามถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
 • การบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนคำลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา
 • การกำหนดภาพอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • การสังเคราะห์คุณลักษณะของนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลตามกรอบสมรรถนะบุคคล
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการจ้างแรงงานชาวเมียนมาร์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
 • การประเมินมูลค่าสินค้าสาธารณะของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติโดยวิธี CVM
 • การศึกษาปัจจับของนิสิตมหาวิทยาลัยในการสวมหมวกนิรภัย
 • จังหวะการพูดของเด็กไทยช่วงอายุ 5-7 ปี
 • บทบาทของพระสงฆ์ในการเสิรมสร้างสุขภาวะของประชาชน กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี
 • ผลกระทบของภาวะผู้นำต่อสมรรถนะหลักในการทำงาน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
 • ตำนานสร้างโลกของกลุ่มชนชาติไทจ้วง : โลกทัศน์ ความเชื่อ และพิธีกรรม
 • จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชินโต
วารสาร
244 หน้า : 21 ซม.
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
TOC:
 • บทความวิชาการ ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ปัญหาทางกฎหมายของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2560
 • ผู้ดูแลสุขภาพนักกีฬาและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติศาตร์กฎหมายศาล และกระบวนการยุติธรรมของไทย
 • ธรรมธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตย
 • บทความวิจัย มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 • มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม เนื่องจากคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ
 • พฤติกรรมหลังผ่านการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วารสาร
88 หน้า ; 21 ซม.
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561
Note: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561
TOC:
 • อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และผลรวมของผู้ซื้อนกปรอดหัวโขนเคราแดงที่ผิดกฎหมายในอำเภอบางกะปิ
 • รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกาาธิการจังหวัดเลย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • การวิเคราะห์การสร้างคัวละครตัวเอกที่มีพฤติกรรมแบบชายรักชายในภาพยนต์ เรื่อง Moonlight
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วารสาร
142 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบ้านดอนยานาง จังหวัดนครพนม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 • การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • ผลการใช้สื่อแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก วิชาการสัมมนาคอมพิเตอร์ เพื่อการศึกษา ตามกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SSPC)
 • ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ บทเรียนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาความเป็นครู
 • การสังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การัพมนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี ลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดอุบลราชธานี
 • รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนร้ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • การออกแบบนาฏมวยไทยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนบนฐานพุทธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรม
 • การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รูปแบบการสอนแนวใหม่สำหรับการวัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
 • อนาคตภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2559-2573
วารสาร
48 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 112 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
Note: ปีที่ 22 ฉบับที่ 112 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
TOC:
 • รอบรู้ด้านการบังคับคดี
 • การเพิกถอนการโอนทรัพย์สินลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
 • บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับการบังคับคดีตามสิทธิของเจ้าหนี้มีประกันตามมาตรา 95
 • ท่านถามเราตอบ การที่โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลโดยมีคำขอให้ชำระหนี้เป็นเงินหรือมีคำขอให้ชำระหนี้เป็นเงินรวมอยู่ด้วย ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หากจำเลยไม่ต้องการรับผิดชำระดอกเบี้ย กรณีมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างไร
 • รอบรั้วบานเย็น
 • สนุกกับภาษา
 • เขื่อนในลาวแตก
วารสาร
241 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
TOC:
 • บทความปริทัศน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 : Active Learning
 • บทความวิจารณ์หนังสือ โรงเรียนบันดาลใจ
 • บทความวิจัย กระบวนการลดต้นทุนการปลูกพืชสวนของเกษตรกรโดยใช้แบบจำลองการลดต้นทุนแบบบูรณาการและเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น : กรณีศึกษา การปลูกลำใยและมะม่วงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 • การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD)
 • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
 • การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของที่ทำการไปรษณีย์ในอำเภออรัญประเทศโดยใช้ขีดสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์ของการให้บริการการขนส่งขนาดใหญ่
 • การศึกษาข้อบกพร่องด้านความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • การศึกษาข้อบกพร่องด้านความรู้เชิงมโนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2
 • การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ผ่านการจัดกิจกรรมการตั้งปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเรื่อง ลำดับ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ร่วมกับการเรียนรู้เแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง การตอนสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI)
 • การสอนซ่อมเสริมโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรื่องการดำเนินการของจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง 7-4 ปีในประเทศไทย เพื่อการพาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัฯฑิต สาขาวิชาคณิตศษสตร์
 • คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว "ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา"
 • ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น โดยใช้เครื่องคำนวฯเชิงกราฟสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ สำหรับนักเรียนระดัยมัธยมศึกษา
 • แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำครูโดยใช้กรอบความคิดเติบโตของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคกาญขนาภิเษก สมุทรปราการ
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกันธ์องค์กรของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 • ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องระบบนิเวศสำหรับนักเรียนระดับประกาศียบัตรวิชาชีพ
 • ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะไอซีทีของครูในศควรรษที่ 21 ในเขตภาคกลาง ด้วยรูปแบบการใช้อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐาน
 • สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์
 • ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยการมนุษย์ของวิสาหกิจขนนาดกลางและขนาดย่อม
 • บทความวิชาการ การประยุกต์แนวคิด Human Error สำหรับการออกปบบเพื่อต่อประกอบง่ายในงานเฟอร์นิเจอร์
วารสาร
424 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้รับการพิจารณานำเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไว้ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้รับการพิจารณานำเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไว้ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
TOC:
 • แนวทางการจำแนกข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์งานวิชาการ
 • เรื่องเล่าจากข่าวหนังสือพิมพ์ในสายพระเนครสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "จดหมาเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าวารรคตจากหนังสือพิมพ์"
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะร่วมกับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การศึกษาอัตลักษณ์และอัคลักษณ์ร่วมของเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาลาว เมียนมาร์ และจีน
 • การรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนของนักศึกษาชาติพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • การผลิตสื่อสร้างสรร์เพื่อเล่าเรื่องเพื่อนบ้านอาเซียน
 • แนวทางการจัดการทรัพยากรการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตะเคยนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • จำปาดะ : บทเพลงและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไต้ร่วมสมัย
 • การบรรเลงแซกโซโฟนประกอบการแสดงหมอลำในอีสาน
 • การสืบทอดและการพิทักษณ์รักษามรดกภูมิปัญญาด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
 • กรจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพของตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรต์
 • ผลลัพธ์ของการปฏิบัติการทางเพศที่ปรากฎในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1
 • นิเวศวิทยาการเมืองว่าด้วยเรื่องการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรม "ไร่หมุนเวียน" ปมปัญหาและความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน
 • การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2557
วารสาร
322 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความวิจัย มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย
 • พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลการในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า
 • การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมต่านิยมของการประปานครหลวง
 • การบริหารจังหวัดเชียนใหม่ในรูปแบบมหานคร
 • การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน
 • การบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธ
 • วิเคราะห์คุณค่าเชิงมโนทัศน์ทางพุทธสุนทรียศาสตร์กับการหยั่งรู้ธรรม
 • ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของจักกวัตติสูตร
 • รูปแบบการจัดการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม
 • ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแปล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 • คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจในการปกครองรัฐ
 • การรับรู้ของปีระชาชนในการนำนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • - ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ภาพอนาคตตัวบ่งชี้ความสำเร้๗ในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • ตีนโรงตีนศาลที่ดี : รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาในการช่วยเหลือผู้ต้องหาและจำเลยตามกระบวนการยุติธรรมภาคอีสาน
 • บทบาทของกรมประมงในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
 • การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด
 • ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสรร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง)
 • สืบสานตำนานประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษโดยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
 • แบบจำลองความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
 • ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ
 • ย้อนทางแบบไทย : การศึกาาภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย ด้วยถ้อยคำและสำนวน
 • Book Reviews แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยม ความเสมอภาคและความสงบสุข
วารสาร
406 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2560
TOC:
 • การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นที่ทางรีไซเคิลโดยทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต
 • การควบคุมระดับน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ 2 เงื่อนไข
 • การทดสอบจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผันของหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน
 • การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ
 • ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
 • ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย
 • การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย
 • ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมัดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและเรียบผิว
 • พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงและผงไม้ยางพาราโดยการใช้การออกแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน
 • การพัฒนาหุ่นยนต์ติตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยควบคุมแบบฟัซซี
 • ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
 • การตัดฟิล์มสองมิติตามขั้นคุณภาพ
 • ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ของประเทศไทย
 • กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กรณีศึกษาโรงงานจ้ำตาลกลุ่มวังขนาย
 • การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน
 • การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
TOC:
 • การพัฒนานิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม
 • ศูนย์ยุติธรรมชุชนฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของกองทุนยุติธรรม
 • โครงการอบรมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ รุ่นที่ 1-2
 • พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
วารสาร
149 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
  ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 7 ฉบับที 1 มาราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • การมีส่วนร่วมของชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะที่มีต่อการอนุรกษ์ทรัพยากระรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน
 • การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผลของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความภักดัของลูกค้า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่านิยมหลักด้านการผลิต การมุ่งด้านการตลาด และการจัดการนวัตกรรมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • แรงผลักดันในการดำเนินการเทคโนโลยีสะอาด กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทย
 • สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว
 • ประเพณีเช็งเม้ง : คุณค่าที่มีต่อสังคมในเมืองหาดใหญ่
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
 • การประยุกต์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของนาฏศิลป์ไทยและกัมพูชา
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทน และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้อต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบทเรียนเว็บเควสท์กับการจัดการเรียนรู้แบบดั้งเดิม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ชายแดน
 • การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมหลังชาวนาอีสารกรณ๊ศึกษานัยสำคัญต่อสังคมการเมืองไทยในปัจจุบัน งตาม
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
 • กำลังใจในพระดำริ 1 ทศวรรษสู่ความสำเร็จแห่งระบบยุติธรรม
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม ป.ป.ส. ผสานความร่วมมือ กรมที่ดินเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลอายัดทรัพย์นักค้ายา
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่อเรื่องยุติธรรม ไทยจับมือกลุ่มสมาชิกอาเซียน สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม ข้าราชการของแผ่นดิน "พยุงศักดิ์ กาฬมิค" ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ การควบคุมภายในที่ดีกับวิถีของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กำแพงมิอาจกั้น ยธ.เปิดตัว DJOP CENTER ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชนภายใต้แบรนด์ DJOP
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน การเปลี่ยนผ่านหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
 • คน เงิน แผน ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูประเทศ
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงการสืบสวนสอบสวน การกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน กฎหมายจราจรน่ารู้
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน ดอกเบื้ยเงินให้กู้ยืม กับความรับผิดทางอาญาตอน 3 ปฐมบทของการแก้ไขกฎหมาย
 • เรื่องต้องรู้ ประเทศไทย 4.0 คืออะไร ?
 • ภาษายุติธรรม Ponzi Scheme "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจมหาภัยาของคนอยากรวย
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน แผนพัฒนาประเทศในระยะยาวของประเทศสมาชิกอาเซียน
 • รู้จักไอที จะเป็นอย่างไร หากเมืองไทยมี อินเทอร์เน็ตในทุกพื้นที่
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ สุงวัยหัวใจใหม่ ห่างไกลอัลไซเมอร์
 • ทุกทิศทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไป
 • เก็บมาเล่า ความสนใจทางเพศกับการข่มขืนกระทำชำเรา
วารสาร
226 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1
 • การบวชเป็นศาสนทายาทในพุทธศาสนาแบบเถรวาท
 • การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในยุคประชาคมอาเซียนโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และโยนิโสมนสิการสำหรับนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณสงฆ์จังหวัดพิจิตร
 • แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 • การพัฒนาหนังสือส่งเสิรมการอ่านชุดท่องเที่ยเมืองสามพรานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 • ปัจจัยความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ร่วมกับแบบฝึก
 • การปกครองตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและกามีจิตสำนึกประชาธิปไตยของประชาสังคม
 • ผลกระทบของการบัญชีสังคมและความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมที่มีต่อความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ -9- การนำเศรษฐกิจพอเพียง : เป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนบ้านสะพานผัก
 • รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
 • การพัฒนารูปแบบเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
 • คุณลักษณะผู้นำของผูว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การเมืองเรื่องพระพุทธรูป
วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 2560
TOC:
 • เรื่องจากปก นโยบายยุติธรรม '60 บูรณาการงานเข้าถึงประชาชน บริการทั่วถึง-เป็นธรรม
 • กำลังใจในพระดำริ กระทรวงยุติธรรมจับมือ CP สร้างอาชีพ คืนคนดีกลับสู่สังคม
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • เรื่องเล่ายุติธรรม กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนไทย ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)
 • บนความเคลื่อนไหว
 • คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม อาเซียน-ไทย กับมาตรการความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 • ที่นี่แจ้งวัฒนะ
 • คนยุติธรรม การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมในมิติของสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สิทธิมนุษยชน ปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องช่วยกัน...ถึงเวลาหรือยังที่จะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ
 • กำแพงมิอาจกั้น เปิดโลกสัปดาห์กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนสู่มิติใหม่
 • ยุติธรรมเพื่อประชาชน กองทุนยุติธรรม กับการให้ความช่วยเหลือประชาชน
 • คน เงิน แผน MR. Reform กลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนา
 • พลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ มาตรการป้องการและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559
 • กฎหมายสามัญประจำบ้าน สิทธิพึงได้รับ หลังถูกกล่าวหาว่าเป็น "จำเลย"
 • ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น
 • เรื่องต้องรู้ เรียกสินไหมทดแทน...จากการคุมขัง "เกินกำหนด"
 • ภาษายุติธรรม เข้าใจภาษาเอทีเอ็ม รู้ทันกลลวงยุคไอที
 • รอบรู้เรื่องอาเซียน ก้าวต่อไปของประเทศไทนในประชาคมอาเซียน
 • รู้จักไอที นวัตกรรมดิจิทัลยุค Thailand 4.0 โฉมใหม่ของบริการเหนือระดับ
 • เคล็ดลับเกร็ดสุขภาพ อาหารก่อมะเร็ง
 • ทุกทิศทั่วยุติธรรม ยุติธรรมทั่วไป
 • เก็บมาเล่า เยาวชนกระทำผิด คดีข่มขืนกระทำชำเรา
วารสาร
231 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร
 • การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการคืบตัวสำหรับร่วมวิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อนหินถม
 • การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต
 • การพัฒนาสายอากาศระนายแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WkMAX และ UWB
 • การสร้างและการวิเคราะห์เศราฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
 • การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนค์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท่าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน
 • ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น
 • การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก
 • การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย
 • การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
 • โพลีไฮตรอกซีอัลคาโนเอต:พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย
 • สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 ** การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม
 • การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย
 • การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะในภาคอุตสาหกรรม
 • การบวนการลอดตะกอนแบบอากาศละลาย
วารสาร
334หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 47 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • ความเป็นปกติของการคอรัปชั่นกับการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • บนเส้นทางการพัฒนารัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ในสังคมไทยยุคการปฏิรูประบบราชาการ
 • ความรุ้ทางการเงิน : ตัวกำหนดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการออม
 • การะบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกาากลุ่มซอสพริกป้าพุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • รูปเคารถขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนา : การเปลี่ยนแปลง กระบวนการสร้างความหมายและภาพสะท้อนสังคมไทย
 • การสร้างสรรค์อนุภาคความวิเศษในนวนิยายมหัศจรรย์เรื่อง เดอะไวท์โรด
 • แนวคิดมานุษยวิทยากับการศึกษาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบบุคลิกภาพกับมิติของความรัก
 • การสื่อสารภายใต้มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวคิด Geert Hofstede
 • Teacher Perceptions and Course Development : A Case Study Dr. Yupaporn Seetrakarn
 • การตัดสินใจตามแนวทางทฤษฎีเกมและพระพุทธศาสนา
 • กำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา : กรณีศึกษาพระศาสนจักรคาทอลิกและองคืกรพัฒนาเอกชนคาทลิกไทย
 • Move Analysis of Science and Engineering PhD Abstracts : Variations between the Two Disciplines in a Thai University
วารสาร
57 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • นวัตกรรมการทำงานสังเคราะห์ของสายสนับสนุนวิชาการ
 • สุขในฐานะเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานวิจัยสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การตรวจสอบความใช้ำด้ของวิธีการใช้น้ำยาแบบต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ระดับยา TACROLIMUS ในกระแสเลือดด้วยเครื่อง ARCHITECT i1000sr
 • แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ QR code กับงานฐานข้อมูลทางเคมี
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ LEAN
 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสำหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
วารสาร
267 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560
TOC:
 • ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทองตำลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2
 • รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครุในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพกับแบบการเรียนของนักศึกษาครู
 • การพัฒนาบทเรยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
 • การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้คำถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • กระบวนการตัดสินใจเลือกพี่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
 • เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตาามแนวพระพุทธศาสนา
 • ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่ดการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
 • ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาวะผู้นำ รูปแบบการทำงานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
 • การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน
 • "CONTENT IS KING" กับการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัล
วารสาร
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560
TOC:
 • รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • แลหลังหลักสูตรระดับประถมศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนอ่านเขียนในปัจจุบัน
 • การฟื้นฟูการท่องสูตรคูณ
 • อ่านออกเขียนได้ด้วยสื่อ/นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
 • การสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้แผนภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ครูอนุบาลกับการผลิตสื่อ 8 ป.
 • สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการติดตามผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น : จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน