Search results

21 results in 0.05s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • การเปรียบเทียบประสิทะภาพการแยกตัวประกอบของชุดข้อมูลที่มีเลขประจำหลักเดียวกันตั้ง 2-20 หลัก ด้วย Pollard's rho Algorithm และ Fermat's Factorization Method
 • การสร้างแผนที่น้ำท่วมถึงของแม่น้ำนครนายกด้วยฟรีแวร์และข้อมูลเปิด
 • คุณภาพน้ำจากระบบการเก็บกักนำฝนจากหลังคาในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กตริกของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะด้วยวิธีควอนตัมมอนติตาร์โล
 • ตัวแบบการถอถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ ประยุกต์ใช้กับจำนวนคร้ังของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
 • การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะละกอด้วยไมโครเวฟช่่วยสกัดโดยใช้วิธีพื้นผิดตอบสนอง
 • การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างร่างกายและโครงสร้างกระโหลกศรีษะและใบหน้า
 • ความสัมพันะของการทรงตัวระหว่างแนวแกนร่างกายกับค่าจุดศูนย์กลางแรงดันในกลุ่มการสบฟันประเภทต่าง ๆ
 • ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • การทดสอบซอฟแวร์โดยหกขั้นตอนของรูปแบบการทดสอบการยอมรับ : กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนการรักษาความปลอดภัยแบบไฟร์วอลล์สองชั้น
 • ผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณผลผลิตน้ำมัน คุณสมบัติทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดมะละกอ
 • การวิเคราะห์พลวัตระบบสำหรับอุตสาหกรรมผลิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ความคิดเห็นและการปฏิบติของคณาจารย์ในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซัยน (AUN-QA) ระดับหลักสูตรในประเทศไทย
 • อิทธิพลของนวัตกรรมองค์การต่อการเติบโตทางธุรกิจผ่านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • รูปแบบการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ้นในจังหวัดอ่างทอง
 • การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทำเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิตนักสึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ภาาาอังกฤษกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 • แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 • การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิด CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การสื่อสารจุดจับใจด้านความเพ้อฝันผ่านการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยทวีน
 • ผลของการสอนกลวิธีการฟังที่มีต่อความสามารถในการฟังของผู้เรียนคนไทยผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
 • ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลกับความหมายของว่านในระบบสุขภาพไทย
 • การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อมัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง
 • คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในกลุ่มนักเรียนปญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การัพมนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อการสืบค้นและเข้าถึง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (39) กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (39) กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
TOC:
 • นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด สำมนักขาทรงเครื่อง
 • ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น
 • การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษากาดบ้านฮ่อ ชุมชนมุสลิมบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • การใช้หลักการของทฤษฎีฐานรากในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับงานตอกกระดาษพื้นบ้านภาคใต้
 • กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกาา อาจารย์ชนก สาคริก
 • ลักษณะเฉาพะทางดนตรีในประพณีการแห่งมังกรของคณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
 • ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น
 • การถ่ายทอดแนวความคิดด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยประเภทศิลปะการแสดง เต้นรำเฉพาะพื้นที่ของ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี
 • แนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์การแสดงผลงานาฏยศิลป์ร่วมสมัยร่วมกับการฉายภาพสำหรับการแสดง : มาย แท็งก์
 • การศึกษาพิธีกินข้าวใหม่และดนตรีในพิธีกินข้าวใหม่ของชนเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้างกองท่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 • การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชีย จังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาวิเคราะห์เครื่องแต่งกายในละครโทรทัศน์เรื่อง "ปริศนา" ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2558
 • การศึกษาแนวนิยมรูปแบบนิตยสารสากล
 • งานออกแบเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมัย
 • การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
 • โขน
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
 • การพัฒนาตำรับมาการองจากผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทดแทนผลอัลมอนด์
 • การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศรีษะและต้นแขนขณะทำงานของสินิตทันตแพทย์ที่่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม
 • การผลิตนร้ำควันไม้จากไม้สะเดาด้วยเตาไพโรไลซิสแบบแก๊สหมุนวนปิด
 • การกำจัดก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ce-Cu/Core-shell AI-MCM-41 : ผลของการเคลือไซเลน
 • การวิเคราะห์และลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผักออร์แกนิคในภาคตะวันตกของประเทศไทย
 • ผลของการบรรจุแบบสูญญากาศต่อคุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของปลาส้ม นครนายก
 • การพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟันหลังฟอกสีฟันด้วยระบบที่กระตุ้นด้วยแสงแอลอีดีโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์
 • การศึกาาความสามารถในการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีต่อขนาดและรูปร่างบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างแบบจำลองตรรกศาสตร์คลุมเครือ
 • ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ
 • เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากในการปลูกข้าวนาน้ำฝน
 • การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคม
 • เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้จากอนุพันธ์ไนโตรคาร์บาโซลสำหรับตรวจวัดไอออนลบ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ความต้องการมีบุตรในอนาคต : หลักฐานเชิงประจักษ์จากสตรีที่สมรสในประเทศไทย
 • การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
 • ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการชุทชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง : กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา
 • วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจอเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง
 • ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
 • ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักาณ์ของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ
 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ : โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงสมการกำลัง 2 ลำดับที่ 2
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559
TOC:
 • บทความวิชาการ ย้อนร่องรอยการจำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • สุนทรียศาสตร์กับศิลปะ : จากการเสอนภาพตัวแทนถึงสุนทรียะเชิงสัมพันธ์
 • บทความวิจัย การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระด้บอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในศตวรรษที่ 21
 • การวิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การศึกษาการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี
 • การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลระหว่าง พงศ. 2543-2555
 • การสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากทฤษฎีการรื้อสร้าง กรณีศึกษาผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้าน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • การออกแบบในงานภาพยนต์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุลในช่วงปี 2553-2557
 • โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง : กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • จิตรกรรมสีน้ำสร้างสรรค์ชุดอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครราชสีมา
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีของวงออร์เคสตราเยาวชนในประเทศไทย
 • พัฒนาการดภาพยนต์รักของไทย ระหว่างปี พงศ. 2545-2555
 • เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย
 • อัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน สำหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
 • การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • ความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติของครัวเรือน : กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย
 • สุขภาวะทางจิต ความคิดเชิงบวก คุณค่าของงาน และความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และากรใช้น้ำมันทอดอหาร : กรณีศึกษา อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
 • การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าคลองพระปรง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
 • ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน และระดับความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการบริโภคเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษาและกลุ่มคนวัยทำงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • อิทธิพลของอัตมโนทัศน์ การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตเรียนดี
 • ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย
 • ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าศึกษาด้วยวิธีการรับตรงและวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2558
 • ความเต็มใจจ่ายสำหรับข้าวเสริมแคลเซียม
 • บทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชาดำริ
 • แบบจำลองความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าของลูกค้า : การศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ 2C ในประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ทอรีนและฮีสตามีนในตัวอย่างปลาทะเล แะละปลาน้ำจืด
 • ผลของสาหร่าย Scenedesmus sp. ต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สังผลต่อการผลิตไขมัน
 • ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสกัดเพคติจากลูกตาลสุกด้วยน้ำโดยไม่ปรับพีเอช
 • การบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
 • การเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้าขาว ข้าวโพด และมันสำปะหลังโดยวิธีการแช่เมล็ดและท่อนพันธุ์ในสารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสี
 • การคัดเลือกและแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์กลุ่มเซลลูโลไลติกจากทางเดินอาหารของหนอนนก
 • กรอบการรับรู้สำหรับประเมินบริการกลุ่มเมฆในหน่วยงานภาครัฐ
 • การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชีและการแจกแจงเลวี่
 • ผลของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของดินขาวลำปางที่เดิมวัตถุดิบกลุ่มฟลักซ์ต่างกัน
 • ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณสมบัติทางเคมีของข้าวพันธ์ดอกพะยอม
 • อิทธิพลของสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันที่มีผลต่อความเป็นหมันของเกสรเพศผู้ในการพัฒนาสายพันธุ์แม่ของพริก
 • การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • การวิเคราะห์ระบบสายดินเพื่อความปลอดภัยในโรงงานผลิตและบรรจุก๊าซ
 • การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลสำหรับห้องสมุดออนไลน์โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล
 • การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง
 • การพัฒนาต้นแบบเครื่องยิงยางรัดริดสีดวงอัตโนมัติ
 • การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กะละแม อำเภอเกาพสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (36) มกราคม - มิถุนายน 2560
Note: ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (36) มกราคม - มิถุนายน 2560
TOC:
 • บทความวิชาการ
 • ปราสาทหินพนมวันและหลักเขตอาศรมตามจารึกปราสาทหินพนมวัน 2
 • อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในงานบูรณปฏิสังขรณ์วิหารของครูบาศรีวิชัย
 • บทความวิจัย การศึกษาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ผลการจัดกิจกรมการเคลื่อนไหวประกอบบทเพลงพื้นเมืองสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีต่อความเข้าใจจังหวะ
 • การศึกษาเพลงไทยเดิมสำหรับกีตาร์คลาสสิคของ วรเทพ รัตนาอัพวัลย์
 • โครงสร้างของที่ว่าง
 • ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา
 • ประสิทธิผลของการใช้เสียงทำนองและจังหวะผ่านเครื่องดนตรีเปียโน ที่มีผลต่อความจำของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
 • การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฎศิลป์ไทยโดยใช้โมเดลซิปปา
 • แนวทางการฝึกซ้อมวงมโหรีเครื่องเดี่ยวระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • ภุูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาการอนุรักษ์สืบทอดละครชาตรีเมืองเพชร
 • การสร้างอัตลักาณ์การออกแบบแฟชั่นโดยใช้แนวคิดภาพต้นแบบตราสินค้า
 • การพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องป่าชายเลนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เยาวชนในชุมชนเกาะหยงสตาร์ จังหวัดตรัง
 • ผ้าตีนจกเมืองน่าน
 • การศึกษาและสร้างสรรค์แบรนด์รับรองและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (35) กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Note: ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (35) กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
TOC:
 • บทความวิชาการ ราย็อง (ระยอง) : เมืองชองบนเส้นทางอารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการใช้ศิลปวัฒนธรรมสร้างความทันสมัย
 • ผู้กำกับศิป์ในบริบทสังคมไทย
 • ศาสดาในรูปพระมหาคัมภีร์แห่งศาสนาซิกข์ : แห่งประวัติศาสตร์ ความหมาย และองค์ประกอบ (อรรถาธิบายเชิงเปรียบเทียบ)
 • บทความวิจัย การศึกษาวัฒนธรรมอาหารอาเซียนเพื่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 • การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์ โดยใช้ทฤษฎีต้นแบบบุคลิกภาพสำหรับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงระหว่างกลุ่มเมโทรเซ็งลและกลุ่มอูเบอร์เซ็กชวล
 • การพัฒนาตันแบบคุณลักษณะนักจัดการธุรกิจการแสดงที่พึงประสงค์
 • สัมภารวิบาก : อสงไชยกาลกับปณิธานพระโพธิสัตว์
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทดำในจังหวัดเลย
 • ผ้าไหมทอมือพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
 • ดนตรีชาวมอแกนกับแนวทางการฟื้นฟู
 • แนวทางการจัดตั้งโตรงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ำบ่อขาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 • วัฒนธรรมสีเขียวเพื่อจริยธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์สารคดี
 • กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศชุมชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ จังหวัดตาก
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ปรากฎในเรื่องสั้น รางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทราย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแลตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย
 • การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี พงศ. 2455-2555
 • การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 • การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว
 • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการงานผู้ป่วยนอกและศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชลประทานหลังการโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา
 • การสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • การพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่
 • ผู้สื่อข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร
 • การพัฒนาคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • คุณสมบัติของ "หญิงดี" ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่มัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
 • บทบาทของผู้สูงอายุต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารได้ผ่านการรับรองคุณของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดอยู่ในกลุ่ม 2 และอยู่ในฐาน TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย ผลของการเติมสารนาโนเงินในสารฉาบแบบนุ่มชนิดอะคริลิกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
 • สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดกลางในพื้นที่ป่าชายเลนปลูกปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
 • การศึกษาและการพัฒนาต้นเชื้อผักดองสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากพืชเพื่อการบริโภค
 • การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาที่ชีวมวลสัมผัสกับความร้อนของผลิตภัณฑ์น้ำมันชีวภาพบนเครื่องไพโรไลซิสแบบต่อเนื่อง
 • ความเหมาะสมของดินพรุเพื่อการปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • การวิเคราะห์ปริมาณยูจีนอลและไอโซยูจีนอลพร้อมกันในยาไทยพื้นบ้านบางชนิด
 • ความคงทนของสีและการต้านรังสียูวีของผ้าไหมย้อมชา
 • การพยากรณ์ระดับน้ำโดยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง
 • ผลของกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกันต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณแอนโธไซนานิน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการยอมรับจากผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวก่ำ
 • การประเมินปริมาณกรดคลอโรจีนิก กรดคาเฟอิก กรดเฟอร์รูลิก และกรดพาราคูมาริกในเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร
 • ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย
 • ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความขาวและความแข็งแรงของเปลือข้าวโพด
 • การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่างไฟถนนสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
 • การออกแบบกระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามตำแหน่งงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการกิดการกดรัดเส้นประสาทมีเดี่ยนบริเวณอุโมงค์อุ้งมือในพนักงานโรงพยาบาลชลประทาน
 • บทความวิชาการ การผ่าตัดฝังวัสดุที่เพดานอ่อนในผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น