Search results

465 results in 0.05s

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ความคิดเห็นและการปฏิบติของคณาจารย์ในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซัยน (AUN-QA) ระดับหลักสูตรในประเทศไทย
 • อิทธิพลของนวัตกรรมองค์การต่อการเติบโตทางธุรกิจผ่านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • รูปแบบการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ้นในจังหวัดอ่างทอง
 • การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทำเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเอื้อสังคมของนิสิตนักสึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ภาาาอังกฤษกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 • แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 • การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิด CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การสื่อสารจุดจับใจด้านความเพ้อฝันผ่านการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยทวีน
 • ผลของการสอนกลวิธีการฟังที่มีต่อความสามารถในการฟังของผู้เรียนคนไทยผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
 • ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลกับความหมายของว่านในระบบสุขภาพไทย
 • การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อมัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง
 • คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามการถูกปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความผอมในกลุ่มนักเรียนปญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การัพมนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อการสืบค้นและเข้าถึง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • บทความปริทัศน์ เรื่อง ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสังคมดิจิตัล
 • บทความวิจารณ์หนังสือ 21 Lessons For The 21st Century
 • บทความวิจัย กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัรฑ์ชุมชนผ้าทอท้องถิ่นจังหวัดลำปางโดยประยุกต์แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 • การจัดการความรุ้หัตถกรรมสิ่งทอจากภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นตีนจกของคนไทยเชื้อสายลาวคร้่ง : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าลาวครั้งบ้านบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช
 • การบูรณาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางมรดกวัฒนธรรม และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย
 • การเปรียบเทียบการสร้างแบบรูปด้านสถาปัตยกรรมไทยเจดีย์ ระหว่างวิธีรังวัดเจดีย์แบบดั้งเดิมกับวิธีระบบแปลงภาพถ่าย
 • การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ วิชาปฏิบัติงานเครื่องบนต์เล็กและจักรยานยนต์ เรื่องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยายนต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรีคติวิสต์ เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับแหล่งเรียนรู้ออนเลน์ เรื่องการเชื่อมต่อเครือ่ายแบบเวิร์กกรุ๊ป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การพัฒนาระบบจัดการตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขนส่งสาธารณะ
 • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตักติวิสต์และการใช้ผังกราฟฟิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสิรมพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโร งเรียนวัดลาดพร้าว
 • การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษหนังเหลือทิ้งเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสิรมทักษะการเรียนรู้ในศควรรษที่ 21
 • การศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในการท่องเที่ยวประเทศไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
 • ความสัมพันธ์ของการประกอบวิชาชีพ ความรู้สึกเป็นสุขจากการทำงานและความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอผพลิเคชั่น QueQ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ผลการจัดกาเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกมมิฟิเคชันที่มีต่อความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • บทความวิจัยภาษาอังกฤษ Key Factors Affecting the Decision Making of Foreign Touriss to Use Services of Medical Tourism in Thailand ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย
 • The Development of Inquiry Model (5Es) Based Instructional Package for Grade 10 Students on "Biomolecules" การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับนักเรียยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุล
 • The Role of Thai School Directors As 21st Century Instructional Leaders บทบาทภาวะผู้นำทางกาเรียนการสอนของผู้อำนวยการโรงเรียนไทยสำหรับชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21
 • บทความวิชการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนแบบผสมผสาน
 • แนวคิดทักษะนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์กับการส่งเสริมสู่ประเทศไทย 4.0
 • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบวิศวกรรมควมรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคด้านวิศาวกรรมซอฟต์แวร์
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
Note: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
TOC:
 • บทความวิจัย การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งใการริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
 • รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรมผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร
 • การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร
 • ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
 • การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคุณลักษณะบริษัทที่ส่งผลต่อการรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ต้นทุนชีวิต การพัฒนาตนเอง ทักษะทางสังคมและวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 • การพัฒนาคู่มือการชมงานจิตรกรรมฝาผนังของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสถานะภิกษุณีในประเทศไทย : ศึกษากรณีภิกษุณีธัมมนันทา
 • บทบาทและการสื่อสารในสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง : ศึกษาในห้วงเวลาปี พงศ. 2554-2556
 • การกำหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความวิชาการ ภูมิปัญญากับการพัฒนา : บทวิเคราะห์ว่าด้วยการบวชป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • แนวคิดทางพระพุทธศาสนาพละ 5 : การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้่ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ฉบับ มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • บทความที่ 1 การวิเคราะห์สมญานามที่สื่อมวลชนตั้งให้กับคนกีฬา
 • บทความที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • บทความที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 • บทความที่ 4 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • บทความที่ 5 อิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาอิสระของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
Note: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณของ TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2560
TOC:
 • บทบรรณาธิการ บทความรับเชิญ การปฏิรูปมหาเถรสมาคม
 • บทความวิชาการ วัฒนธรรมทางภาษาในสาส์นสมเด็จ
 • เทศกาลสำคัญของชาวจีนยูนนานที่หมู่บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • การรับรู้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฏร์ธานี : บทเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
 • แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "บ้านชายทุ่ง"
 • วรรณศิลป์ไทยร่วมสมัยยุคสงครามเย็น : กรณีศึกษาวรรณกรรมของประมูล อุณหธูป
 • กำเนิดพรหมจารี : กรณีศึกษานิทานเวียดนามเรื่อง "เสาะสื่อ" และนิทานไทยเรื่อง "ท้าวเต่า"
 • การเชื่อมโยงกับเบื้องบนในพิธีกรรมเหยียบเสน
 • ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นของคำที่มีพยัญชนะต้นควบกล้ำ mr/และ/ml ในภาษาไทยถิ่นใต้ : ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • บทวิจารณ์หนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายเรื่อง ลุงเยซ็น คนสามัญ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาตัวชี้วัด
 • สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 • ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไร้สัญชาติในสังคมไทย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร : พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม
 • การศึกษาผลลัพธ์ทางสังคมกับทัศนคติต่อการทำงานร่วมกับคนพิการ : กรณีศึกาาที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กับทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หนังสือ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
TOC:
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรปราการ
 • รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 • การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา : การวิจัยทฤษฎีจากรากฐาน
 • ผลกระทบของระบบบริหารจัดการคนเก่งและการวางแแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานขององค์กร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากธนาคารทหารไทย
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของทัศนคติต่อปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริตเพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี
 • การจัดหมวดหมุ่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง
 • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
 • การพัฒนารุปแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร
 • การบริหารพื้นที่ส้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อกรณีศึกษาโรงเรียงเมืองคง (คงคาวิทยา) และโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีหมู่บ้านไทย - เวียดนาม จังหวัดนครพนม
 • การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10
 • ปรีชาญาณของคนพากย์โขน
 • รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ไทย
 • นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  ปีที่ 20 เล่มที่ 60 กันยายน - ธันวาคม 2561
Note: ปีที่ 20 เล่มที่ 60 กันยายน - ธันวาคม 2561
TOC:
 • ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยเรื่อง "ประเพณีการปกครองประเทศไทย"
 • สิทธิการตั้งทนายความให้แก่จำเลยในศาลทหารตามหลักประชาธิปไตย
 • ความเสมอภาคที่เข้าถึงความยุติธรรมในสังคมประชาธิปไตย
 • ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญในแดนของกฎหมายเอกชน
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสาธารณภัย ตามหลักพื้นฐานประชาธิปไตย
 • การกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนตามหลักประชาธิปไตย
 • หลักประชาธิปไตย "สิทธิและสรีภาพในสังคมพหุลักษณ์"
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยเทคนิคกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก
 • หลักประชาธิปไตยและบทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • ประชาธิปไตยแบบไหนเหมาะสมกับประเทศไทย
 • ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตยภายในพรรคการเมือง
 • ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย
 • การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปี 2560
 • การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการเร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยใช้หลักนิติธรรม
 • หลักการจำกัดสิทธิแสรีภาพของทหารตามหลักประชาธิปไตย
 • การปกครองรอบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
 • วิเคราะห์ปญหาสถานะทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 ส่วนปรมัตถปฏิปทา
 • กาค 2 ส่วนสังสารวัฏ
 • ภาค 3 หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
 • ภาค 4 สมถภาวนา
 • ภาค 5 พระพุทธคุณ
 • ภาค 6 วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 • ภาค 7 วิปัลลาสกถา
 • ภาค 8 พระติลักขณกถา
 • ภาค 9 มหาสติปัฏฐานสูตร
 • คิริมานนทสูตร