หนังสือทั่วไป
277 หน้า
หนังสือทั่วไป
223 หน้า
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุดธรรมะประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 2
ชุดธรรมะประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 2
สารนิพนธ์
(ก-ฌ) 202 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Note: ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
545 หน้า
หนังสือทั่วไป
(14), 545 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่