หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
  • ความสัมพันธ์ไทย-พม่า : บทนำ
  • นโยบายต่างประเทศของพม่าต่อไทย
  • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อพม่า
  • ปัญหาและอุสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า
  • บทสรุป