หนังสือทั่วไป
294 p. : ill. ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
294 p. : col. ill. ; 26 cm. + 1 CD-ROM
หนังสือทั่วไป
294 p. : ill. ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
ix, 294 p. : ill. ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
176 p. : col. ill.
หนังสือทั่วไป
viii, 296 p. : ill. ; 25 cm. + 2 Audio-CDs (12cm)