หนังสือทั่วไป
241 p.
หนังสือทั่วไป
416 p.
หนังสือทั่วไป
205 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
412 p. ; 22 cm.
หนังสือทั่วไป
142 p.
หนังสือทั่วไป
iv, 221 pages ; 22 cm
หนังสือทั่วไป
xiii, 135 p. ; 22 cm.
หนังสืออ้างอิง
704 p.
หนังสือทั่วไป
572 p.

Buddhist morality / 1994

หนังสือทั่วไป
130 p. ; 19 cm.
หนังสือทั่วไป
390 p.
หนังสือทั่วไป
346 p. ; 20 cm.