หนังสือทั่วไป
333 p. : col. ill.
หนังสือทั่วไป
389 p. ; 30 cm.