Search results

625 results in 0.07s

หนังสือ

  บทที่ 1 การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร -- บทที่ 2 การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ -- บทที่ 3 การเขียนโครงการ -- บทที่ 4 การเขียนเรียงความและบทความ -- บทที่ 5 การเขียนหนังสือราชการ -- บทที่ 6 การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ -- บทที่ 7 การเขียนรายงานการประชุม -- บทที่
บทที่ 1 การสื่อสารและหลักภาษาไทยสำหรับการเขียนเพื่อการสื่อสาร -- บทที่ 2 การเขียนย่อหน้า ย่อความ สรุปความ และขยายความ -- บทที่ 3 การเขียนโครงการ -- บทที่ 4 การเขียนเรียงความและบทความ -- บทที่ 5 การเขียนหนังสือราชการ -- บทที่ 6 การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ -- บทที่ 7 การเขียนรายงานการประชุม -- บทที่
หนังสือ

หนังสือ

  สารคดีประวัติศาสตร์สงคราม
สารคดีประวัติศาสตร์สงคราม
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ประมวลถ้อยแถลงเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากประมวลประมวลถ้อยแถลงเล่มเดิม ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ ระหว่างปี 2508-2516 เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประมวลถ้อยแถลงเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากประมวลประมวลถ้อยแถลงเล่มเดิม ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ ระหว่างปี 2508-2516 เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
หนังสือ

หนังสือ

  พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้นมักจะเป็นประโยคโดนๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดนๆ ทั้งหลายนำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่กลายเป็นหนังสือที่คุณจะได้อ่าน GET! ทั้งข้อความดีๆ น่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้
เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้นมักจะเป็นประโยคโดนๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดนๆ ทั้งหลายนำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่กลายเป็นหนังสือที่คุณจะได้อ่าน GET! ทั้งข้อความดีๆ น่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  "ความฝัน หนึ่งในเรื่องราวที่ได้รับความสนใจมาแต่ครั้งโบราณกาล บ้างก็เชื่อว่าความฝันอาจเกิดจากความคิดหรือความต้องการส่วนลึกในสมองที่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเทวดา จนกลายมาเป็นความฝันที่เป็น บุพนิมิต บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งดีและ
"ความฝัน หนึ่งในเรื่องราวที่ได้รับความสนใจมาแต่ครั้งโบราณกาล บ้างก็เชื่อว่าความฝันอาจเกิดจากความคิดหรือความต้องการส่วนลึกในสมองที่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของเทวดา จนกลายมาเป็นความฝันที่เป็น บุพนิมิต บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งดีและ
หนังสือ