Search results

1 results in 0.02s

หนังสือ

    View TOC
TOC:
  • การบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร
  • ความท้าทายในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • การเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ
  • การวางแผนผลการปฏิบัติงาน
  • การสื่อสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • การรวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์และการจัดทำเอกสาร
  • 3 แนวทางในการประเมินผลก